Брояч

Ajax Pagination


 
Школа за обучение на синдикалисти"
Ресурси
 
СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ - 2011
РАЗЯСНЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ - 2011
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2011
СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ДЕЙНОСТИ (КИД 2008)


Младежка мрежа
 
Правилаwww.podkrepa-varna.org
2009-2014

реклама

Европейски съюз Европейски социален фонд - Инвестиции в хората
Реализирано по проект „Партньорство с бъдеще”, договор № 08-23-93-С/27.08.2008.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет",
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд