Брояч

Прикрепена
  Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Конфедеративния съвет на КТ “Подкрепа”,
проведен на 15 юли 2014 г., гр. София

КТ „Подкрепа” изразява острия си гняв и възмущение по повод инсценираната банкова криза, целяща разчистване на сметки между отделните клонове на олигархичните мафиотски кръгове в България с помощта най-вече на прилежащите им медии. Мръсна пиеса, която за втори път се опитва да бъде поднесена на българските граждани с дейното участие на институции, които по своето предназначение трябва да предотвратяват и преследват подобни деяния.
Повече

Ajax Pagination
 
Школа за обучение на синдикалисти

 Get Adobe Flash player
Ресурси
 
СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ - 2011
РАЗЯСНЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ - 2011
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2011
СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ДЕЙНОСТИ (КИД 2008)


Младежка мрежа
 
Правила
www.podkrepa-varna.org
2009-2012

реклама

Европейски съюз Европейски социален фонд - Инвестиции в хората
Реализирано по проект „Партньорство с бъдеще”, договор № 08-23-93-С/27.08.2008.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет",
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд