ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНА ПРЕДПАЗНА ХРАНА ЧРЕЗ ВАУЧЕРИ - Коментар

Чрез ваучерите за храна работодателите предоставят на лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление, средства за храна отделно от възнаграждението им. Отпечатването на ваучери за храна е сравнително нова дейност за нашите условия. Тя се извършва от оператори, получили изрично разрешение от министъра на финансите по реда на Наредба №7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осществяване на дейност като оператор.
Ваучерите се явяват средство за замяна, като срещу представянето им лицата получават храна и хранителни продукти според номиналната стойност на ваучера в обекти, с които съответния оператор има сключен договор – ресторанти, заведения за бързо хранене, магазини за хранителни стоки, супер и хипер маркети. Съществува изрична забрана с ваучерите да се закупува алкохол и тютюневи изделия, както е забранена изрично и замяната им срещу пари.
Интересно е да отбележим, че не се дължат осигурителни вноски, върху средствата предоставени под формата за ваучери при условията на чл.209, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, при спазване на:
1. стойността на ваучера, предоставен на всяко наето лице, да е максимум 40 лева месечно;
2. основното месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите да не е по-малко от средно месечното основно възнаграждение на същото лице за предходните 3 месеца;
(Това изискване е въведено като превенция срещу недобросъвестни работодатели, които с цел избягване на данъчна и осигурителна тежест биха прибегнали до удръжки от заплатите на наетите и изплащане на удържаните суми под формата на ваучери за храна, а не като възнаграждение).
3. предприятието да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите;
4. ваучерите да са предоставени на предприятието /организацията/ от лице, което има разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна;
5. сумите по предоставените ваучери, изплатени от предприятието/организацията на оператора да се използват само за разплащане по банков път с обектите за хранене, сключили договор с оператора;
6. обектите, с които операторът е сключил договор за обслужване на наетите лица, да са регистрирани по ЗДДС.
Задължително е при предоставяне на ваучерите за храна да бъде спазено условието, че съдържанието им е гарантирано, и че срещу тях ще бъде получена точно определен вид храна или продукти, регламентирана чрез издадена от работодателя писмена заповед по чл.7, ал.2 от Наредба №11.договорена от комитетите или групата по условия на труд и съгласувана със службата по трудова медицина, с която работодателят има сключен договор за обслужване.Автор: Стойко Атанасов, Заместник председател СРС КТ ”Подкрепа” - Варна

 


ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org