КТ Подкрепа Варна 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНА ПРЕДПАЗНА ХРАНА ЧРЕЗ ВАУЧЕРИ - Коментар

Чрез ваучерите за храна работодателите предоставят на лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление, средства за храна отделно от възнаграждението им. Отпечатването на ваучери за храна е сравнително нова дейност за нашите условия. Тя се извършва от оператори, получили изрично разрешение от министъра на финансите по реда на Наредба №7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осществяване на дейност като оператор.
Ваучерите се явяват средство за замяна, като срещу представянето им лицата получават храна и хранителни продукти според номиналната стойност на ваучера в обекти, с които съответния оператор има сключен договор – ресторанти, заведения за бързо хранене, магазини за хранителни стоки, супер и хипер маркети. Съществува изрична забрана с ваучерите да се закупува алкохол и тютюневи изделия, както е забранена изрично и замяната им срещу пари.
Интересно е да отбележим, че не се дължат осигурителни вноски, върху средствата предоставени под формата за ваучери при условията на чл.209, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, при спазване на:
1. стойността на ваучера, предоставен на всяко наето лице, да е максимум 40 лева месечно;
2. основното месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите да не е по-малко от средно месечното основно възнаграждение на същото лице за предходните 3 месеца;
(Това изискване е въведено като превенция срещу недобросъвестни работодатели, които с цел избягване на данъчна и осигурителна тежест биха прибегнали до удръжки от заплатите на наетите и изплащане на удържаните суми под формата на ваучери за храна, а не като възнаграждение).
3. предприятието да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите;
4. ваучерите да са предоставени на предприятието /организацията/ от лице, което има разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна;
5. сумите по предоставените ваучери, изплатени от предприятието/организацията на оператора да се използват само за разплащане по банков път с обектите за хранене, сключили договор с оператора;
6. обектите, с които операторът е сключил договор за обслужване на наетите лица, да са регистрирани по ЗДДС.
Задължително е при предоставяне на ваучерите за храна да бъде спазено условието, че съдържанието им е гарантирано, и че срещу тях ще бъде получена точно определен вид храна или продукти, регламентирана чрез издадена от работодателя писмена заповед по чл.7, ал.2 от Наредба №11.договорена от комитетите или групата по условия на труд и съгласувана със службата по трудова медицина, с която работодателят има сключен договор за обслужване.Автор: Стойко Атанасов, Заместник председател СРС КТ ”Подкрепа” - Варна

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->