ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ - Коментар

• Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа;
• Трудовият договор се сключва задължително в писмена форма;
• В 3-дневен срок считано от сключването му, работодателят изпраща Уведомление до ТП на НОИ, в района на което е седалището му. Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на дискета или чрез Интернет. Към него се прилага Придружително писмо, което е в два екземпляра;
• Работодателят връчва на работника или служителя екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението заверено от ТД на НАП;
• Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаване на документите;
• Трудовият договор трябва да съдържа следните данни:
1. мястото на работа;
2. наименование на длъжността и характера на работа;
3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
4. времетраенето на трудовия договор;
5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
8. продължителността на работния ден или седмица.
• За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор
• При всяко изменение на трудовото правоотношение работодателят е длъжен при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението да предостави на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща информация за извършените промени.
Времетраене:
• за неопределено време;
Трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, изразено писмено
• като срочен трудов договор.
Срочен трудов договор се сключва:
• за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години; за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи;
• до завършване на определена работа;
• за заместване на работник или служител, който отсъства от работа;
• за работа на длъжност, която се заема с конкурс – за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;
• за определен мандат.
Работниците и служителите по срочен трудов договор по горепосочените условия имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време.
Работодателят предоставя на подходящо място в предприятието своевременна писмена информация на работниците и служителите по срочни трудови договори за свободните работни места и длъжности, които могат да се заемат по трудово договор за неопределено време, с цел да им осигури възможност на постоянна работа.
Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време:
• Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.
Трудов договор със срок за изпитване:
• Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца;
• В договора с изпитателен срок до 6 месеца се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни;
• През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор;
• В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът;
• За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.
Прекратяване на договора със срок за изпитване:
• До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие;
• Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен до изтичане на срока за изпитване.
Задължителни документи за сключване на трудов договор според Наредба №4/11.05.1993 г. на МТСП са:
• Лична карта – ползва се само като източник на информация и се връща веднага;
• Документ за придобито образование, специалност, квалификация, и когато се изискват за длъжността документи за допълнителна квалификация, правоспособност, научно звание, специализация и други. От тези документи в трудовото досие се съхраняват копия, заверени „вярно с оригинала” от служителя, който ги е приел;
• Документ от медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудова дейност по трудов договор повече от 3 месеца – оригинал;
• Свидетелство за съдимост, когато със закон или съдебен акт се изисква чисто съдебно минало – оригинал. Имайте предвид, че този документ има срок на валидност 6 месеца;
• Разрешение от Инспекцията по труда, когато лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години – оригинал;
• Трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж. В много случаи за заеманата длъжност се изисква определен трудов стаж.Автор: Маргарита Нейкова, Председател СРС КТ "Подкрепа" - Добрич

 


ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org