КТ Подкрепа Варна 

ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ - Коментар

• Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа;
• Трудовият договор се сключва задължително в писмена форма;
• В 3-дневен срок считано от сключването му, работодателят изпраща Уведомление до ТП на НОИ, в района на което е седалището му. Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на дискета или чрез Интернет. Към него се прилага Придружително писмо, което е в два екземпляра;
• Работодателят връчва на работника или служителя екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението заверено от ТД на НАП;
• Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаване на документите;
• Трудовият договор трябва да съдържа следните данни:
1. мястото на работа;
2. наименование на длъжността и характера на работа;
3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
4. времетраенето на трудовия договор;
5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
8. продължителността на работния ден или седмица.
• За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор
• При всяко изменение на трудовото правоотношение работодателят е длъжен при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението да предостави на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща информация за извършените промени.
Времетраене:
• за неопределено време;
Трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, изразено писмено
• като срочен трудов договор.
Срочен трудов договор се сключва:
• за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години; за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи;
• до завършване на определена работа;
• за заместване на работник или служител, който отсъства от работа;
• за работа на длъжност, която се заема с конкурс – за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;
• за определен мандат.
Работниците и служителите по срочен трудов договор по горепосочените условия имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време.
Работодателят предоставя на подходящо място в предприятието своевременна писмена информация на работниците и служителите по срочни трудови договори за свободните работни места и длъжности, които могат да се заемат по трудово договор за неопределено време, с цел да им осигури възможност на постоянна работа.
Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време:
• Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.
Трудов договор със срок за изпитване:
• Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца;
• В договора с изпитателен срок до 6 месеца се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни;
• През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор;
• В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът;
• За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.
Прекратяване на договора със срок за изпитване:
• До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие;
• Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен до изтичане на срока за изпитване.
Задължителни документи за сключване на трудов договор според Наредба №4/11.05.1993 г. на МТСП са:
• Лична карта – ползва се само като източник на информация и се връща веднага;
• Документ за придобито образование, специалност, квалификация, и когато се изискват за длъжността документи за допълнителна квалификация, правоспособност, научно звание, специализация и други. От тези документи в трудовото досие се съхраняват копия, заверени „вярно с оригинала” от служителя, който ги е приел;
• Документ от медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудова дейност по трудов договор повече от 3 месеца – оригинал;
• Свидетелство за съдимост, когато със закон или съдебен акт се изисква чисто съдебно минало – оригинал. Имайте предвид, че този документ има срок на валидност 6 месеца;
• Разрешение от Инспекцията по труда, когато лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години – оригинал;
• Трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж. В много случаи за заеманата длъжност се изисква определен трудов стаж.Автор: Маргарита Нейкова, Председател СРС КТ "Подкрепа" - Добрич

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->