КТ Подкрепа Варна 

ПРИМЕРЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В УЧЕБНИТЕ ЗВЕНА - Коментар

Политиката по определяне на възнагражденията в учебните звена трябва да преследва четири основни цели:
1. Привличане и назначаване на достатъчен брой учители и служители с добри личностни и професионални данни;
2. Задържане и предоставяне на възможности за кариерно развитие на добрите учители и служители в учебното звено;
3. Мотивиране на учителите и служителите;
4. Възнаграждаване на учителите и служителите за усилията, лоялността, опита и постиженията им.

Тези цели трябва да бъдат постигнати в рамките на предварително определения бюджет за заплащане. Отчитайки предназначението на работата заплата, основанията за нейното изплащане, както и мястото й в мотивационната система за постигане целите на учебните звена.
Един документ за политиката в областта на работната заплата би трябвало да включва:
1. Въведение;
2. Цели;
3. Структура на заплатата;
4. Длъжностна оценка;
5. Начална заплата;
6. Оценка на учителите и служителите;
7. Преглед на заплатите;
8. Повишения;
9. Развитие в рамките на длъжността;

Пример за разработване на политика за възнагражденията
I. Въведение
Политиката по заплащането е част от общата политика на учебното звено. Задължение е на всички ръководители, които провеждат тази политика, да я разясняват на своите подчинени, както и да си сътрудничат с представителите на работниците и служителите(СИНДИКАТИ) при прилагане на политиката за възнагражденията.
II. Цели
Да се съобразява с изискванията на законовите и подзаконови актове в областта на заплатата и с договореностите в областта на трудовото възнаграждение, които се съдържат в колективните трудови договори на различните нива.
Да отчита индивидуалният принос на всеки учител и служител за постиженията на учебното звено при определянето на неговата заплата и влиянието на всички значими фактори върху равнището и динамиката на работната заплата. Да формира такива съотношения в заплатата на учителите и служителите, които да подпомагат развитието на учебното звено.

III. Структура на заплатата
Политиката на учебното звено трябва да определя: .
1. Елементите на паричната заплата – начините, по които тя се определя и условията, при които те се получават от учителите и служителите;
2. Минималният и максималният размер на работната заплата за отделните длъжности и работни места;
3. Основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;
4. Допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда и в колективен трудов договор;

5. Други трудови възнаграждения и невключени в т. 3 и 4

IV. Длъжностна оценка
Документът, който съдържа стратегията на учебното звено в областта на работната заплата, трябва да определя:
1. Конкретната методика за оценяване на длъжностите и на работните места, които се прилагат през даден период;
2. Каква да бъде организацията на работата при оценяване на длъжностите;
3. Участието на представителите на работниците и служителите (синдикати)в оценяването, както на колегите, така и на техните длъжности и работни места;
4. Конкретният механизъм за определяне на заплатите в зависимост от оценката на работното място или длъжността.

V. Начална заплата
Необходимо е да се дефинира политиката на организацията към началната работна заплата, на новопостъпващите учители и служителите. Особено е важно да се определи ролята на:
1. Работната заплата, която отговаря на оценката на длъжността или на работното място;
2. Опитът и постиженията на новопостъпващия учител или служител и тяхната значимост за учебното звено;
3. Оценката, която други сходни учебни звена дават на опит и постижения, съответстващи на тези, които има новопостъпващия учител или служител;
4. Значението на новия учител или служител за организацията в сравнение с други учители и служители на подобна длъжност или работно място.

VI. Оценяване на учителите и служителите
Оценяването на постиженията на учителите и служителите (служебното атестиране) е част от политиката на учебното звено в областта на работната заплата. Поради това тя трябва да се определя:
1. Конкретна методика, която ще се използва в учебното звено за оценяване на постиженията на учителите и служителите;
2. Организацията на работата по служебното атестиране;
3. Участието на оценяваните в процеса на оценяването;
4. Периодичността на служебното атестиране;
5. Процедурите и механизмите за провеждане на заплатата в зависимост от резултатите на служебното атестиране

VII. Преглед на заплатите
Периодичният преглед на заплатата на учителите и служителите има особено значение за постигане на целите на учебното звено. Политиката на учебното звено в тази област трябва да отговори на няколко основни въпроса:
1. Каква да бъде периодичността на преглеждането на заплатата?
2. Каква да бъде организацията на работата по преразглеждането на заплатите?
3. Кои основни принципи да се възприемат при провеждане на прегледа на заплатите?

VIII. Повишаване
Основна част от политиката на организацията в областта на работната заплата е повишаването на отговорността на учителите и служителите . Във връзка с това тя трябва да отговори на няколко основни въпроса:
1. Кога и при какви условия на учителите и служителите да се възлагат нови по-отговорни задачи , за по-висока заплата?
2. Какви мерки да бъдат взети, за да се осигури ефективното изпълнение на новите, по-отговорни задачи?
3. Кога и при какви условия на учителите и служителите неизпълнили задачите ще се определи по-ниско заплащане ?

IX. Развитие в рамките на длъжността
Политиката на учебното звено по заплащането трябва да дефинира основните стандарти за развитие на учителите и служителите в рамките на заеманата длъжност или на изпълняваните функции. Те включват:
1. Долна и горна граница на работната заплата за всяко работно място или длъжност
2. Обичайното време за достигане на максималната заплата от тези учители и служители, които се справят добре с работата (обикновено пет години);
3. Кога могат да очакват максималната заплата за длъжността или работното място останалите учители и служители, какви постижения трябва да имат за това;
4. Редът и правилата за преразглеждане на максималната заплата за онези дългогодишни учители и служители, които вече са постигнали „тавана” на работната заплата, определен за работното място или за заеманата длъжностАвтор: Стойко Атанасов, Заместник председател СРС КТ ”Подкрепа” - Варна

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->