КТ Подкрепа Варна 

НОВИ МОМЕНТИ В ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2009 Г. - Коментар

През 2009 г. размерът на здравноосигурителната вноска е променен и е 8 на сто. Размерите на месечните доходи, върху които се внасят здравноосигурителните вноски, са определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. (ЗБДОО) и са, както следва:
• минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по икономически дейности и групи професии, съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 ЗБДОО;
• минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 260 лв.;
• минимален месечен размер на осигурителния доход за земеделските производители - 130 лв.;
• минимален месечен размер на осигурителния доход за земеделските производители, които упражняват само земеделска дейност - 65 лв.;
• максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

През 2009 г. съотношението, в което се разпределят здравноосигурителните вноски, остава непроменено и е 60 на сто за сметка на осигурителя и 40 на сто за сметка на осигуреното лице. Поради това разпределението на здравноосигурителната вноска, която се начислява върху доходите на лицата, за които тя се разпределя в посоченото съотношение, е 4,8 за сметка на осигурителя и 3,2 за сметка на осигурените.

И през тази година здравноосигурителните вноски за осигурените лица се определят и внасят според вида доход или доходи, които лицата получават, както следва:
За получаващите доходи по трудови, служебни правоотношения и правоотношения, възникнали на основание специални закони, работещите по договори за управление и контрол на търговски и неперсонифицирани дружества, на управителите на еднолични търговци, членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперациите, лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, здравноосигурителните вноски се внасят върху дохода, върху който се внасят вноските за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване.
Доходите, върху които са внесени здравноосигурителните вноски в тези случаи, не могат да бъдат по-малки от минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и групи професии, определени в Закона за бюджета на ДОО за 2009 г. През тази година основната си икономическа дейност при определяне на минималните осигурителни прагове осигурителите трябва да определят съобразно новата Класификация на икономическите дейности - КИД-2008.
През 2009 г. минималните осигурителни прагове не се прилагат по отношение на работниците и служителите в бюджетните предприятия. Това изключение не се отнася за работещите без трудови правоотношения, за изпълнителите по договори за управление и контрол и за лицата на изборни длъжности в бюджетните предприятия.
Вноските за изпълнителите по договори за управление и контрол се внасят върху полученото възнаграждение без приспадане на разходи за дейността, тъй като по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) правоотношенията с тези лица са трудови и такива разходи за тях не са предвидени.
В здравноосигурителния доход на осигурените лица се включва и възнаграждението, изплатено за сметка на осигурителя за първия ден от неработоспособността на основание чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване. Върху това възнаграждение се дължат здравноосигурителни вноски както за сметка на осигурителите, така и за сметка на осигурените лица.
За лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, здравноосигурителната вноска се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (за 2009 г. - 130 лв.). Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице (включително и за държавните служители и осигурените на основание специални закони) - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой. Размерът на здравноосигурителната вноска в тези случаи е 8 на сто.
Чрез работодателя се внасят здравноосигурителните вноски само за лицата в неплатен отпуск, които нямат друг доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски. Липсата на друг доход, върху който да се внасят здравноосигурителни вноски, се декларира пред работодателя.
Едноличните търговци, физическите лица, образували еднолични търговски дружества, съдружниците в търговки и неперсонифицирани дружества и лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, се осигуряват върху избран месечен доход, който през 2009 г. не може да бъде по-малък от 260 лв. и по-голям от 2000 лв. Самоосигуряващите се дължат здравноосигурителни вноски и годишно, в зависимост от облагаемите си доходи, декларирани в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.
Лицата, работещи без трудово правоотношение, внасят здравноосигурителни вноски върху получените възнаграждения, ако не се осигуряват като работници или служители (чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗЗО), или като самоосигуряващи се лица и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната. Вноските се дължат върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността. През 2009 г. разходите за дейността за този кръг осигурени лица са 25 на сто, а минималната работна заплата е в размер на 240 лв.
Ако лицата, които работят по граждански договори, не се осигуряват на друго основание и получават възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността, осигуряването се извършва по реда на чл. 40, ал. 5 ЗЗО, т. е. лицата сами внасят здравноосигурителните си вноски.
Когато работещите по граждански договори са работници или служители (осигурени по чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗЗО), здравноосигурителните вноски се внасят върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността, независимо от размера на полученото възнаграждение.
За лицата, получаващи обезщетения за временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и за отглеждане на дете, вноските са изцяло за сметка на осигурителите. Здравноосигурителните вноски в тези случаи се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, който през 2009 г. е 260 лв. Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската - през 2009 г. - 4,8 на сто. В такъв размер дължат здравноосигурителните си вноски и самоосигуряващите се лица, за периодите през които са неработоспособни. За осигурените, за които здравноосигурителните вноски са изцяло за сметка на републиканския бюджет и разпределение между тях и осигурителите не е предвидено, здравноосигурителната вноска по време на неработоспособността е в размер 8 на сто.
Здравноосигурителните вноски в посочените случаи се дължат по този ред, независимо дали осигурените лица получават или не парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване. В броя на дните, за които се дължат здравноосигурителни вноски по този ред, не се включва първият работен ден, за който работодателят изплаща възнаграждение на осигуреното лице на основание чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване. За този ден здравноосигурителната вноска се дължи върху размера на изплатеното възнаграждение в зависимост от предвидения за всяко осигурено лице ред.
Лицата, осигурени за сметка на републиканския бюджет, са изброени в ал. 2 и 3 на чл. 40 ЗЗО. Размерът на вноските за здравно осигуряване за лицата, осигурени за сметка на републиканския бюджет, през 2009 г. е 8 на сто, върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, т.е. дължимата за тях сума е 10,40 лв. Осигуряването за сметка на републиканския бюджет се извършва, само ако няма друго основание, на което да се дължат здравноосигурителни вноски за следните лица:
• ветераните от войните и военноинвалидите, инвалидите, пострадали при или по повод на отбраната на страната, по време на наборна военна служба, при природни бедствия и аварии, пострадалите при изпълнение на служебния си дълг служители на Министерството на вътрешните работи и държавните служители;
• лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование;
• студентите - редовно обучение във висши училища, до навършване на 26-годишна възраст и докторантите - редовно обучение по държавна поръчка;
• чуждестранните студенти - редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст и докторантите - редовно обучение, приети във висши училища и научни организации у нас, по реда на ПМС № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и ПМС № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България;
• гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, както и настанените в специализирани институции за социални услуги;
• задържаните под стража или лишените от свобода;
• лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище;
• родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;
• съпрузите на кадровите военнослужещи, участващи в международни операции и мисии - за периода на мисията, а за лицата, получаващи обезщетения по чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България - за периода на получаване на обезщетението.
Лицата, които не подлежат на осигуряване на друго основание по Закона за здравното осигуряване, се осигуряват за своя сметка върху осигурителен доход, не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО (чл. 40, ал. 5 ЗЗО). През 2009 г. тези лица дължат по 10,40 лв. месечно за здравното си осигуряване. Задължението на лицата се свежда до внасянето на сумите по банков път или чрез пощенски запис. За внесените на това основание здравноосигурителни вноски не се подават данни в персоналния регистър на осигурените лица. Основание за това е разпоредбата на чл. 39 от закона.Автор: Вержиния ЗАРКОВА, началник отдел в НОИ Сп. «Труд и право»

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->