КТ Подкрепа Варна 

НОВ ПОДХОД ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАПЛАТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - Коментар

Нов подход при разпределянето на средствата за работни заплати в бюджетните организации и дейности

Теменужка ЗЛАТАНОВА, началник отдел “Жизнен стандарт и доходи от труд” - МТСП

На 19.02.2009 г. Министерският съвет прие Постановление за заплатите в бюджетните организации и дейности (Постановление № 46 от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - обн. ДВ, бр. 18 от 10 март 2009 г.). С постановлението се предлага нов подход за изпълнение на поетите ангажименти по политиката по доходите в бюджетните организации и дейности през настоящата година. Предлаганото увеличение е в унисон със заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. Възприета бе политика за номинално нарастване на разходите за заплати в бюджетния сектор с 10 на сто спрямо разчета на този показател за 2008 г.
Още при приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. бяха предвидени мерки за по стриктно разходване на средствата за заплати. Съгласно § 87 от преходните и заключителните разпоредби е предвидено Министерският съвет, по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., без администрацията на Президента, Народното събрание и Националната разузнавателна служба, да утвърди месечни лимити за разходи за заплати, които не могат да бъдат надвишавани. В тази връзка, с приетото от Министерския съвет постановление се дава право на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити самостоятелно да утвърждават месечното разпределение на разходите за заплати на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити.
Предвижда се също така общинските съвети, по предложение на кметовете на общините, да утвърждават разходите за заплати, както за делегираните от държавата, така и за местните дейности, финансирани чрез бюджетите на общините. Тази мярка е в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Гъвкавият подход на прилагане на политиката по доходите беше наложен от разбирането, че министрите и другите първостепенни разпоредители с бюджетни кредити ще могат да ръководят своите системи в рамките на разчетените, като по този начин ще имат възможността сами да преценят компетентността, качеството и количеството на човешките ресурси, с които да изпълняват възложените им общи и специфични функции.
Задълбочаването на финансовата криза в световен мащаб, нейното отражение върху реалния сектор, както и вторичните й ефекти върху стопанския живот у нас предполагат приемането на един по-консервативен подход по отношение на заплащането в бюджетната сфера. Отговорното поведение на публичния сектор в качеството му на работодател е да положи усилия да запази достигнатото ниво на доходи, докато не се откроят ясно тенденциите за развитие на икономиката през настоящата година.
В съответствие с водената отговорна политика по доходите, от 01.01.2009 г. се предвижда запазване на достигнатите нива на минималните и максималните размери на основните месечни заплати на заетите в държавната администрация, регламентирани с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации.
В Постановление № 46 е предвидено най-съществената страна при разходването на средствата (месечните разходи за заплати, определени в съответствие с изискването на закона) да се разходват в размер до 95 на сто, като останалите 5 на сто могат да се разходват с акт на Министерския съвет, при съобразяване с оценките и прогнозите за текущата година на макроикономическите и бюджетните показатели, използвани за изготвянето на държавния бюджет за 2009 г.
Автор: http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=595&Itemid=200

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->