КТ Подкрепа Варна 

ГОДИШНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Коментар

Годишно деклариране на доходите на физическите лица

сп. "Финанси и право"
Диана ДИНЕВА, данъчен експерт

В настоящата статия ще разгледаме основните правила, установени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, във връзка с подаването на годишната данъчна декларация.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация за 2008 година за:

1. Придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа
За данъчната 2008 г. това са доходите от:
- трудови правоотношения, при условие че работодателят по основно трудово правоотношение не е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година не е удържан до 31.01.2008 г.;
- друга стопанска дейност (доходи от продажба на произведени преработени или непреработени продукти от селското, горското, ловното и рибното стопанство; авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители; доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси);
- наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Като доходи от този вид се третират придобитите вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото и възнагражденията по договори за франчайз, факторинг, и по други договори за предоставяне на права;
- прехвърляне на права или имущество (доходи от продажба или замяна на: недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество; пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети; акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходи от търговия с чуждестранна валута);
- други източници (обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; лихви, в това число, съдържащи се във вноските по лизинг; производствени дивиденти от кооперации; упражняване на права на интелектуална собственост по наследство и от всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон, или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане).

2. Получените през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ
За данъчната 2008 г. това са доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.
Тук ще припомним, че за предходната 2007 г. този вид доходи бяха в обхвата на доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Обособяването им през настоящата година е следствие от различната данъчна ставка, предвидена за облагането им - 15 на сто.

3. Придобитите през годината доходи по чл. 13, ал. 3 от закона
Това са освободените от облагане доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция (с изключение на доходите от производство на декоративна растителност).

4. Доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси

5. Придобитите през годината доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина
До настоящата данъчна година не бе установено изискване за деклариране на доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

6. Притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина
По отношение на чуждестранните физически лица в ЗДДФЛ е предвидено задължението за подаване на годишна данъчна декларация за придобитите през годината доходи, които:
1. подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. биват облагани и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от закона;
3. спадат към доходите, посочени по чл. 13, ал. 3 ЗДДФЛ (доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност);
4. подлежат на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.
Както местните, така и чуждестранните физически лица подават годишна данъчна декларация за придобитите доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква “е” от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ - правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната.
С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2008 г. бе изрично регламентирано, че годишната данъчна декларация за доходите на малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се подава от родителите, съответно от техните настойници или попечители.
Внимание!
Годишната данъчна декларация се подава независимо от размера на подлежащите на деклариране доходи, придобити през данъчната година.
Образците и/или документите, които следва да се прилагат към годишната данъчна декларация, са изброени както в данъчния закон, така и в образеца на декларацията.
Съгласно ЗДДФЛ, не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:

доходи от трудови правоотношения, когато работодателят по основното трудово правоотношение е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година;
необлагаеми доходи, с изключение на посочените в чл. 13, ал. 3 ЗДДФЛ;
доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 от закона (доходи от дивиденти и ликвидационни дялове), с изключение на придобитите от местни физически лица доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, както и
чуждестранните лица, за доходите им, обложени с окончателен данък.
Във връзка с първата група доходи, посочени по-горе, следва да уточним, че, когато личните вноски за доброволно осигуряване и/или застраховане не са направени изцяло или частично чрез работодателя и данъчното облекчение за тях не е ползвано в допустимия размер при определянето на годишния размер на данъка, работникът или служителят може да ползва данъчното облекчение до този размер, като подаде годишна данъчна декларация в законоустановения срок.
Същото се отнася и за случаите, когато даренията не са направени изцяло или частично чрез работодателя.
Независимо от отсъствието на изрични разпоредби в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, предвид правилата за облагане, годишна данъчна декларация по този закон не са задължени да подават и лицата, регистрирани като еднолични търговци, които през 2008 г.:

не са осъществявали дейност и не са придобили през годината други видове доходи от източници в страната и в чужбина, подлежащи на деклариране (доходи от наем, от продажба или замяна на недвижимо и/или недвижимо имущество и пр.);
са осъществявали само дейност, за която подлежат на облагане с алтернативни данъци по реда и при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и не са придобили през годината други видове доходи от източници в страната и в чужбина, подлежащи на деклариране.
Не са задължени да подават годишна данъчна декларация и да попълват Таблици 1 и 2 в справката за осигурителния доход и самоосигуряващите се лица, които са упражнявали трудова дейност в това си качество, но не са получили доход от тази дейност, при условие че не са придобили през годината други видове доходи от източници в страната и в чужбина, подлежащи на деклариране.
Срокът за подаване на годишната данъчна декларация не е променен. За доходите, придобити през 2008 г., той е до 30.04.2009 г.
Физическите лица запазват правото си за подаване на коригираща декларация в същия срок. Подадената след изтичането на този срок коригираща декларация се смята за неподадена и не поражда правни последици за целите на данъчното облагане.
Във връзка с подаването на годишната данъчна декларация и с внасянето на данъка, предвидените в закона отстъпки за 2008 година, са както следва:
1. Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10.02.2009 г., ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.
Необходимо е да се напомни, че отстъпката се ползва върху внесената в този срок част от данъка, а не само в случаите, когато в този срок е внесена цялата сума, която остава за довнасяне в съответствие с годишната данъчна декларация.
2. Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 30.04.2009 г. по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че не са ползвали отстъпката по т. 1.
Във връзка с внасянето на данъка следва да се уточни, че данъкът или частта от него се смята за внесен/а на датата, на която със сумата е заверена съответната сметка на приходната администрация.
По отношение на мястото на подаване на годишната данъчна декларация също не са установени изменения в закона. Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице, включително на едноличния търговец, носител на задължението за данъка.
Когато годишната данъчна декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на пълномощника.
В останалите случаи годишната данъчна декларация се подава в Териториалната дирекция - София, на Националната агенция за приходите.
С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2008 г. е регламентирано изрично, че годишната данъчна декларация за доходите на малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се подава от техните родители, съответно настойниците или попечителите, в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на малолетното, непълнолетното или поставеното под запрещение физическо лице.
Непроменени са също и санкциите, налагани по реда на ЗДДФЛ, във връзка с подаването на годишната данъчна декларация, а именно:

Лице, което не подаде в срок данъчната си декларация по ЗДДФЛ, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер до 1000 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.
Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в подадената от него данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер до 2000 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.
Едноличен търговец, който не изпълни задължението си заедно с годишната данъчна декларация да представи и годишен финансов отчет, включително и приложенията към него, или не го представи в предвидения срок, се наказва с имуществена санкция в размер до 500 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер до 1000 лв.
Едноличен търговец, чийто годишен финансов отчет подлежи на задължителен финансов одит и не изпълни задължението си за подаване на копие от доклада по Закона за независимия финансов одит или не го подаде в срок, се наказва с имуществена санкция в размер до 2000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер до 4000 лв.
По смисъла на ЗДДФЛ, “повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.Автор: http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=513&Itemid=191

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->