КТ Подкрепа Варна 

КАК ДА ПОПЪЛНИМ ПОДОХОДНАТА СИ ДЕКЛАРАЦИЯ? - Коментар

Как да попълним подоходната си декларация?До края на април 2009 година физическите лица декларират доходите си, получени през 2008 г. Данък се дължи върху доходите от трудови правоотношения;

.стопанска дейност като едноличен търговец;

.друга стопанска дейност (например доходи по извънтрудови правоотношения, авторски и лицензионни възнаграждения);

.наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

. прехвърляне на права или имущество;

.доходи от други източници, посочени по чл. 35 от ЗДДФЛ (например облагаемите доходи от: лихви; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; други източници, които не са изрично посочени в този закон или не са обложени с окончателни данъци).

За всеки от посочените по-горе видове доход има специално подготвено приложение към данъчната декларация. За пръв път през тази година при декларирането на доходите от 2008 г. ще се довнася 10% плосък данък върху доходите на физическите лица. Това на практика означава, че голяма част от гражданите няма да довнасят нищо, тъй като авансово удържаният през 2008 г. данък върху доходите им е равен на дължимия по годишната декларация. Това не отменя задължението за подаване на данъчна декларация от всички физически лица, които са получили доходи, подлежащи на деклариране.

Освободени от задължението да подават данъчна декларация са само онези лица, които през 2008 г. са придобили само:

.доходи от трудови правоотношения, ако към 31 декември 2008 г. са имали работодател и този работодател е определил годишен размер на данъка за всички придобити през годината доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка е удържан до 31 януари 2009 г.м

.необлагаеми доходи, с изключение на доходите от производство на непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;

.доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, когато последните са придобити от местни физически лица.

.Декларация за доходите през 2009 г. няма да подават едноличните търговци, които не са осъществявали стопанска дейност през 2008 г.

Всеки, който е работил по граждански договор през 2008 година, независимо от размера на получаваното възнаграждение или хонорари е длъжен да подаде декларация.

Новото през 2009 г. за едноличните търговци е, че те ще облагат доходите си от стопанска дейност, получени през 2008 г. с различна данъчна ставка - 15%. Ако през 2008 г. едноличният търговец е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа – тези доходи се облагат с данъчна ставка в размер на 10%.

Годишна данъчна декларация трябва да подадат и лицата, които през 2008 година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък. Законът задължава да подадат декларация и лицата, които получават доход от непреработена растителна и животинска продукция, като регистрирани тютюнопроизводители или земеделски производители. Данъчна декларация са задължени да подадат и местните физически лица, които през 2008 г.са притежавали акции и дялови участия в дружества и/или недвижима собственост в чужбина, както и когато са получавали доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.


Декларацията

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България, с приложения


И през 2009 година декларацията за доходите съдържа основна част и отделни приложения. Принципът е, че се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доходи.

Лицата, които са получили доходи по договори за управление и контрол, включително членовете на управителни и контролни органи на предприятия – за тези доходи попълват Приложение 1, а не Приложение 3, както беше през предходните години. От началото на 2008 г. тези доходи се считат за доходи от трудови правоотношения по смисъла на данъчния закон.

Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително за получените дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, попълват образец 2001а.

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г за 2008г., (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина

Към основната част на декларацията и всяко от приложенията има подробни указания. Консултация за попълване на формуляра можете да получите на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Декларацията за доходите можете да подадете по Интернет, ако имате електронен подпис или лично в офиса на НАП по постоянния ви адрес. Можете да изпратите формуляра до приходната агенция по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или да подадете декларацията в някоя от пощенските станции където служител на "Български пощи" ще ви издаде входящ номер. Очаквайте скоро да бъде публикувана и декларацията за доходите с баркод. Това е електронен формуляр, който автоматично сумира различните доходи, изчислява нормативно признатите разходи и точния размер на дължимия данък. След като попълните електронния формуляр на декларацията за доходите, ще се генерира специален баркод, който съдържа цялата информация за вашите доходи и дължимия данък. Тази услуга гарантира, че няма да допуснете аритметически грешки, а и значително ускорява въвеждането на данните в информационните масиви на НАП. Последното е важно, ако ползвате данъчни облекчения и очаквате от приходната администрация да ви възстановят надвнесен данък.


Какви документи се прилагат към данъчната декларация:


.служебни бележки за доходи от трудови правоотношения. Издават се от Вашия работодател;

.служебни бележки за доходи от извънтрудови правоотношения и от друга стопанска дейност. Издават се основно от платеца на доходи по извънтрудови правоотношения;

.копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.Този документ се прилага към декларацията на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, които имат право да намалят годишната си данъчна основа с 7920 лв.;

.копия на документите, удостоверяващи направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;

.удостоверение за размера на внесения данък в чужбина, издадено от компетентните власти на другата държава - когато на местно физическо лице е удържан данък в друга държава;

.удостоверение за размера на внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, издадено от компетентните власти на другата държава;

.документ за дължимия патентен данък, издаден от компетентната община или копие на документи, удостоверяващи размера на внесения патентен данък – когато през 2008 г. физическото лице е преминало от облагане с патентен данък към облагане по общия ред.

.годишен финансов отчет, включително приложенията към него - за доходи от дейност като едноличен търговец;

.копие от доклада по Закона за независимия финансов одит – за едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен финансов одит съгласно Закона за счетоводството;

Образци на документи можете да изтеглите от рубриката ДАНЪЦИ---> Документи за изтеглянеПлащане на данъка върху доходите:Данъкът върху доходите по годишната данъчна декларация може да се плати по Интернет, чрез банков превод или директно в клоновете на банките, намиращи се в офисите на НАП не по-късно от 30 април 2009 г..

При плащане с банков превод се изисква попълването на платежно нареждане за плащане към бюджета. За да сте сигурни, че плащането ще бъде коректно, е важно да попълните личните си данни, периодът, за който се отнася плащането – в случая с данъка върху доходите това е 1.01.2008- 31.12.2008 г.; данни за декларацията ви – входящ номер (ако разполагате с него), дата. Важно е в платежното нареждане да впишете код за вид плащане в специално определеното за това поле. Кодът за данъка върху доходите по годишните данъчни декларации, подлегажни на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа е 111213, а за данъка върху годишната данъчно основа от стопанска дейност като едноличен търговец - 111215. Освен тези данни трябва да впишете името на съответната структура на НАП, на която плащате (например ТД на НАП Русе), банковата сметка (IBAN) на НАП и вида валута – BGN.Автор: http://www.nap.bg/ospage?id=208

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->