КТ Подкрепа Варна 

ДЪРЖАВАТА ВПРЕГНА ВСИЧКИ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ, ЗА ДА СПРЕ СКОКА НА БЕЗРАБОТИЦАТА - Коментар

Предизборно или не, факт е, че правителството впрегна всичките си ресурси, за да минимализира негативните ефекти на кризата върху пазара на труда. За целта се използват основно два източника - тазгодишният Национален план за действия по заетостта и оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" на Европейския съюз. Само през 2008 г. в дейности по оперативната програма са включени над 100 хил. души. Според сметките на социалното министерство новите схеми, одобрени през април т.г., ще обхванат още толкова хора.

Има какво още да се желае обаче по усвояването на средствата - от одобрените до момента програми и схеми за 1.314 млрд. лв. са усвоени едва 14.5 млн. лв. В социалното министерство обясняват този факт с недостатъчния капацитет на фирмите да подготвят добри проекти, с които да кандидатстват за финансиране. До същата констатация стигат синдикатите и работодателите. Вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров дори предложи социалните партньори да създадат групи от експерти, които да помагат в писането на проекти по схемите на европейската програма.

Кои са програмите, създадени специално или пък разширени заради сътресенията в икономиката?

В Националния план за действия по заетостта:

- За компенсации за преминали на половин работен ден са предвидени общо 6 753 081 лв., които могат да осигурят обезщетение до 120 лв. месечно за три месеца на 18 759 работници и служители на непълно работно време. При първата процедура от тази програма комисиите за заетост одобриха декларациите на 7907 души, за които бяха усвоени 2 754 338 лв. С останалите средства беше обявена втора процедура за подаване на заявки за компенсации на заети в секторите "Индустрия" и "Услуги" в 13 области, в които имаше останали неудовлетворени молби. Приемането на документи приключи в края на април и оценяването по постъпилите искания още не е завършило. Очаква се да останат пари и за трета процедура.

- Програмата "Нова възможност за заетост" е за съкратени заради кризата родители на ученици (или непълнолетни деца) с увреждане. Със 7.9 млн. лв. ще се плати професионалната ориентация и преквалификацията и ще се субсидира заетост до девет месеца на 3000 души.

- При облекчени критерии за достъп продължава програмата "Старт на кариерата" за работа в държавната и местната администрация на млади висшисти до 29-годишна възраст без трудов стаж по специалността. Програмата осигурява заетост от девет месеца, заплата 400 лв. плюс работодателската част от социалните и здравните осигуровки, допълнителните плащания по Кодекса на труда.

- Нов модул в "Старт на кариерата" е за младежите, завършили професионални гимназии. С 2.1 млн. лв. 1000 млади хора до 24-годишна възраст и диплома за професионално образование от последните две години ще бъдат изпращани на стаж в частни фирми.

- Националната програма "Социални услуги в семейна среда" ще осигури работа на 3000 души. Те ще бъдат назначени като домашни помощници и служители в домашен социален патронаж за възрастни хора и хора с увреждания.

По ОП "Развитие на човешките ресурси"

- Програма "Развитие" е насочена специално към съкратените след 1 ноември 2008 г. С бюджет от 150 млн. лв. ще бъде финансирано обучението на 40 хил. души, както и заплатите и осигуровките на 32 хил. от тях, които след това бъдат наети на работа за поне девет месеца.

- Схемата "Отново на работа" е продължение на популярната правителствена програма "В подкрепа на майчинството" и ще се реализира за период от две години. С бюджет от 64 млн. лв. нови 8000 жени ще бъдат наети като бавачки на деца на възраст между една и три години. С предимство при кандидатстването за тези места ще бъдат безработните в предпенсионна възраст.

- Схемата "Адаптивност" разширява вече стартиралата програма за субсидиране на работниците, преминали на половин работен ден. Със 72 млн. лв. ще се изплащат стипендии от 132 лв. месечно на работещи на половин ден, които през втората половина от деня посещават курсове за професионално обучение. Парите са разчетени за 42 хил. души за пет месеца.

- "На път" се нарича схемата, в рамките на която за една година ще бъдат поети транспортните разходи на хората, чието работно място е отдалечено до 80 км от дома им. Бюджетът от 25 млн. лв. е предвиден за 6 хил. души.

- Схемата "Аз мога" ще осигури участие в курсове за професионална квалификация или ключови компетенции на 27 хил. работещи на трудов договор. Хората ще получават ваучери за обучение на различна стойност в зависимост от квалификационната степен, която ще придобият в края на курса.

- 36 млн. лв. е бюджетът на схемата "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта". Нейна цел е осигуряването на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни, както и на последваща заетост.

- До 28 февруари 2010 г. се приемат проекти за отпускане на безвъзмездна помощ за обучение на персонал по ключови умения или за професионална квалификация. Финансират се проекти в предприятия от всякакъв размер с цел повишаване на производителността на труда и подобряване на адаптивността на работещите в конкретни отрасли, приоритетни за отделните области. Все още има недоговориран бюджет от над 30 млн. лв.

- За операцията "Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица" са определени 50 млн. лв. С тези пари ще се финансира професионалната квалификация на общо 18 хил. безработни над 50-годишна възраст и регистрирани в бюрата по труда повече от 12 месеца, включително отпаднали от системата на социалното подпомагане. По време на обучението курсистите ще получават стипендия от 5 лв. на присъствен учебен ден при шест учебни часа и пари за транспорт, ако пътуват от друго населено място, за да учат. Предвижда се поне 80% от тези хора да завършат успешно курсовете и да придобият квалификационна степен. Те ще бъдат изпратени на тримесечен стаж в конкретни предприятия, като по програмата ще получават минималната заплата. Програмата ще покрива също работодателските разходи за осигуровки.

- Схема за повишаване на заетостта на младежите чрез обучение и трайното им включване в пазара на труда. С 15 млн. лв. ще бъде осигурена работа на 10 400 безработни до 29-годишна възраст, завършили най-малко седми клас.

- Европа ще помогне на 18 хил. безработни да стартират собствен бизнес. За тази програма са предвидени 70 млн. лв. Идеята е хората първо да получат предприемачески умения. Успешно завършилите обучението ще получат консултантска помощ за разработване на проекти за начало на стопанска дейност. За одобрените от Агенцията по заетостта проекти се предвижда субсидия в размер до 50 хил. лв. в зависимост от качеството на бизнес идеята и нейната разработка.

Европа дава още пари


Европа декларира готовност да финансира още мерки за справяне с безработицата. На неотдавнашната си среща по въпросите на заетостта в Прага освен съществуващите вече мерки като програмите на Европейския социален фонд за намалено работно време, съчетано с курсове за квалификация и преквалификация, европейските лидери набелязаха още конкретни действия за изход от кризата:
- Насърчаване на предприемачеството и създаване на работни места чрез понижаване на осигуровките и гъвкава сигурност.
- Предоставяне на обучение и помощ при търсене на работа през първите седмици на безработица, особено на безработните младежи.
- Повишаване на броя на стажовете и практиките до края на 2009 г.
- Модернизация на схемите за социална защита, развитие на по-ефективни политики на пазара на труда и интеграция на групите в неравностойно положение.
- Учене през целия живот и предоставяне на умения, необходими за намиране на работа, на отпадналите от училище.
- Подпомагане на безработните и младежите да започнат свой бизнес.
Само няколко седмици по-рано Европейският парламент и страните - членки на ЕС, се споразумяха за нови условия, при които съкратени служители ще бъдат обезщетявани от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. На държавите ще бъдат отпуснати средства, предназначени за предприятия, засегнати от кризата, които освобождават минимум 500 работници, а не 1000, както беше досега. В следващите две години еврофинансирането от 50% ще нарасне на 65%. Останалата част се поема от правителството на съответната страна.
Средствата от фонда могат да се използват за преквалификация, проекти по програма "Учене през целия живот", за мобилност на служителите, както и за кариерно консултиране и преминаване към свободни професии. Споразумението трябва да бъде одобрено от Комитета по заетост и социални въпроси и от социалните министри на държавите членки.Автор: http://www.capital.bg/show.php?storyid=719920

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->