КТ Подкрепа Варна 

ЗАЩО ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ? - Коментар

Европейският съюз (ЕС) взема решения, които влияят ежедневно върху вашия живот. Той отговаря за редица важни въпроси от практическо естество, независимо дали се касае за
подпомагане на бизнеса в условията на финансовата криза или за намаляване на безработицата, за по-чиста околна среда или по-безопасни храни, по-лесно пътуване или по-
евтини телефонни разговори.
Как вие можете да повлияете на решенията на ЕС?
Чрез Европейския парламент – избран, за да представлява вас и всички други хора, живеещи в Европейския съюз.
Европейският парламент играе изключително важна роля в процеса на вземане на решения на ЕС.
Бюджет и финанси
• Знаехте ли, че Европейският парламент изигра съществена роля в създаването на еврото?
Еврото, въведено през 1999 г., днес се използва от 329 милиона души в 16 държави от ЕС. То се превърна във важна световна валута. Съществуването на единна европейска
валута улеснява осъществяването на трансгранична икономическа дейност. То позволява и на вас, потребителите, да пазарувате, като сравнявате цените в различните държави, и да пътувате, без да обменяте валута. Делът на Еврозоната в
световния БВП възлиза на над 16,5%, а в световната търговия — на над 30% (в това число и търговията в рамките на ЕС).
• Знаехте ли, че Европейският парламент играе съществена роля при вземането на решение как да се изразходва бюджетът на ЕС от около 133 милиарда евро годишно?
Понастоящем 45% от него, или около 60 милиарда евро, се отделят за насърчаване на конкурентоспособността, растежа и заетостта, както и за намаляване на различията между най-богатите и най-бедните региони. Тези различия са намалели с около една шеста в периода 2000—2006 г.
• Знаехте ли, че Европейският парламент има решаваща дума за това как ЕС да изразходва около 7,5 милиарда евро годишно за научноизследователска и развойна дейност?
Точно в този момент, например, изследователите в ЕС търсят по-добри начини за защита на ниско разположените земи (и следователно — на домовете и поминъка на хората) от наводнения. Бюджетът за научноизследователска и развойна дейност се изразходва и в други области, които оказват въздействие върху ежедневието на обикновените хора, като здравеопазване, безопасност на храните, транспорт,
технологии, енергетика и околна среда.
Финансовата криза и планът за възстановяване
• Знаехте ли, че ЕС подпомага защитата на препитанието чрез икономически спасителен
пакет?
В условията на настоящата финансова криза европейските държавни и правителствени ръководители се споразумяха относно решение за подкрепа на европейската икономика.
Отговорът на ЕС на кризата, одобрен от Европейския парламент, е общ икономически пакет от мерки на стойност 200 милиарда евро. 14,4 милиарда евро от тази сума ще
бъдат предоставени директно от бюджета на ЕС. Особено внимание ще бъде отделено на малките и средните предприятия — крайъгълният камък на икономиката на ЕС.
• Знаехте ли, че ЕС подпомага хората в затруднено икономическо положение?
Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, одобрен от Европейския парламент, разполага с до 500 милиона евро годишно, за да помага на хората, които са
били съкратени, да намерят нови работни места.
• Знаехте ли, че ЕС подпомага държавите-членки в условията на финансова криза?
ЕС взе решение да предостави помощ в размер на до 6,5 милиарда евро на Унгария и до 3,1 милиарда евро на Латвия. Тази „помощ от Общността“ представлява част от
международните усилия за оказване на подкрепа, в които участват Международният валутен фонд (МВФ) и Световната банка. Допълнителна сума в размер на 50 милиарда
евро от средствата на ЕС е заделена за увеличаване на помощта, в случай че това е необходимо.
• Знаехте ли, че през периода 2007—2013 г. ЕС ще изразходва приблизително 350 милиарда евро, за да насърчи икономическия растеж и създаването на нови работни
места, особено в по-бедните региони на Европа?
С одобрението на Европейския парламент се финансират стотици хиляди проекти, насочени към преодоляване на различията между най-бедните и най-богатите области
на ЕС, насърчаване на заетостта и конкурентоспособността в цяла Европа и укрепване на трансграничното сътрудничество между различни части на ЕС.
• Знаехте ли, че спестяванията ви са гарантирани благодарение на действията, предприети от ЕС?
Европейският парламент подкрепи законодателство, с което нивото на гарантиране на спестявания на лицата в случай на фалит на европейска банка се увеличава на
100 000 евро. Съществуващата минимална гаранция (20 000 евро) ще достигне 50 000 евро до края на юни 2009 г. и 100 000 евро до края на 2010 г. Също така клиентите ще
имат по-бърз достъп до своите депозити при спешни случаи.
Климатични промени и околна среда
• Знаехте ли, че Европейският съюз даде силен тласък в подкрепа на използването на енергия от възобновяеми източници?
Съвместно с Европейския парламент бе прието законодателство, с което се определят национални цели по отношение на използването на енергия от възобновяеми
източници за производството на електроенергия, за отопление и охлаждане на сградите и за зареждане на превозните средства. Целта е да се гарантира, че до
2020 г. енергията от възобновяеми източници ще представлява най-малко 20 % от общото енергопотребление на ЕС.
• Знаехте ли, че автомобилите, които управлявате, са понастоящем по-сигурни и в по-голяма степен съобразени с изискванията за опазване на околната среда благодарение
на действията, предприети от ЕС?
Европейският парламент одобри редица мерки, чрез които използването на превозните средства да стане по-сигурно и да замърсява по-малко.
• Знаехте ли, че ЕС подпомага електроцентралите да намалят емисиите си на CO2?
Благодарение на законодателството, прието съвместно с Европейския парламент, промишлените съоръжения и електроцентралите ще могат да използват нови
технологии за дългосрочно и безопасно съхраняване на въглероден диоксид (CO2) под земята. По този начин те ще могат да намалят емисиите си на парникови газове.
• Знаехте ли, че ЕС въведе по-строги правила за използването в Европа на потенциално опасни химични вещества?
Новото законодателство относно химичните вещества, прието съвместно с Европейския парламент, влезе в сила през 2007 г. и ще гарантира безопасната употреба на 30 000 потенциално опасни вещества. С него задължението за събиране на данни и за гарантиране на безопасността на химичните вещества се възлага на промишлеността. Законодателството е известно като REACH,съкратено от
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances — оценка, разрешаване и ограничаване на химични вещества.
Също така ЕС насърчава промишлеността да използва повече биоразградими видове пластмаси за производството на торбички, чаши, опаковки за хранителни продукти,
саксии и пр.
• Знаехте ли, че благодарение на действията на ЕС днес дивата морска флора и фауна се ползват от по-голяма защита от замърсяване, причинявано от танкерите?
С подкрепата на Европейския парламент допускането на еднокорпусни танкери в крайбрежните води на ЕС бе забранено, а в процес на изпълнение е проект за
предотвратяване на замърсяването, с който се цели да се помогне на корабособствениците в предотвратяването на разливите на нефт и химикали и в справянето с последствията от тях.
• Знаехте ли, че ЕС предприема мерки в рамките на Общата политика в областта на рибарството за предотвратяване на търговията с продуктите от незаконен риболов?
Незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов е явление, разпространено в световен мащаб, което се превърна в международен въпрос от приоритетно значение,
тъй като води до изчерпване на световните рибни запаси. С подкрепата на Европейския парламент през 2008 г. бе прието предложение за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.
• Знаехте ли, че съществуват строги правила за наблюдение на качеството на водите за къпане в курортите навсякъде в Европа, така че те да бъдат по-безопасни за плуване?
Благодарение на правилата на ЕС, разработени в сътрудничество с Европейския парламент, редовно се провеждат научни изследвания на степента на бактериално
замърсяване. Ако качеството на водите на определен плаж спадне под допустимите стандарти, вие можете бързо и лесно да разберете за това на място.
• Знаехте ли, че от 2002 г. насам ЕС е изразходвал 1,5 милиарда евро в помощ на държавите-членки, станали жертва на природни бедствия?
Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз бе създаден със съгласието на Европейския парламент, за да се реагира в случай на природни бедствия и да се оказва подкрепа на
5 засегнатите от бедствия региони. До този момент той е бил използван в 26 случая на бедствия, резултат от различни катастрофални явления, сред които наводнения,
горски пожари, земетресение, изригване на вулкан, бури и суша.
Вътрешен пазар
• Знаехте ли, че от създаването си през 1992 г. единният пазар, създаден с подкрепата
на Европейския парламент, е увеличил парите в джоба ви?
Благодарение на него наскоро просперитетът на ЕС се увеличи до ниво от 240 милиарда
евро годишно — което означава средно 518 евро годишно допълнителни приходи за вас и
за всеки друг гражданин на ЕС в сравнение със ситуация, при която единният пазар не
съществува. Това постижение е следствие от намаляването на бюрокрацията и на
пречките пред търговията чрез хармонизирани правила и стандарти по отношение на
продуктите, водещи от своя страна до по-силна конкуренция и повече нововъведения,
както и до повече чуждестранни инвестиции.
• Знаехте ли, че през периода 1992—2006 г. са създадени 2,75 милиона допълнителни
работни места вследствие на съществуването на единния пазар?
Европейският парламент изигра важна роля в изграждането на единния пазар в сегашната му форма, така че в ЕС да има свободно движение на стоки, услуги, капитали и
хора.
• Знаехте ли, че Европейският парламент изигра съществена роля в прекратяването на
практиката на свръхтаксуване на роуминг услугите в Европа?
Таксите, които заплащате при ползване на вашия мобилен телефон в чужбина, бяха намалени с до 60%.
• Знаехте ли, че ЕС предлага единен набор от права на потребителите, осигурявайки
вашето спокойствие където и да пазарувате в рамките на Европейския съюз?
С помощта на Европейския парламент понастоящем правилата на ЕС предвиждат двугодишна гаранция, валидна на територията на цяла Европа, за всеки закупен от вас
продукт.
• Знаехте ли, че благодарение на ЕС можете да избирате вашия доставчик на услуги за бита и да пестите средства?
Европейският парламент спомогна за прекратяване на монопола в доставките на газ и електроенергия и засили натиска върху енергийните доставчици да се съобразяват в по-голяма степен с околната среда и да повишат ефективността си.
• Знаехте ли, че ЕС ви улеснява в създаването и разработването на собствен бизнес, а
също така подпомага създаването на повече работни места в сектора на услугите?
6
С помощта на Европейския парламент бяха отстранени много финансови, правни и административни пречки пред свободното движение, свободната търговия и конкуренция в Европа.
• Знаехте ли, че съвместно с Европейския парламент бяха приети специални разпоредби относно играчките, електрическото оборудване, газовите бойлери и котли и пр., с които да се гарантира, че вие и вашето семейство сте в безопасност и можете да пазарувате
Правилата на ЕС задължават производителите и дистрибуторите да гарантират, че пусканите от тях на пазара продукти са безопасни, като особено строги са критериите по отношение на играчките. Националните компетентни органи
осъществяват проверки, за да гарантират спазването на тези изисквания. Ако в дадена държава бъде открит фалшифициран артикул, незабавното му изтегляне от
магазините навсякъде в ЕС се гарантира чрез система за бързо предупреждение.
• Знаехте ли, че от 2004 г. нататък козметичните продукти, които ползвате (включително
червила, дезодоранти, сапуни, паста за зъби и шампоани), не са тествани върху животни на територията на ЕС? Или че козметичните продукти, съдържащи съставки,които са били тествани върху животни извън границите на ЕС, не могат да бъдат продавани на пазара на ЕС?
С подкрепата на Европейския парламент ЕС забрани на своята територия тестването върху животни на козметични продукти и на техните съставки, както и пускането на
пазара на продукти, чиито съставки са били тествани върху животни другаде. Така ще можете да сте сигурни, че благодарение на правилата на ЕС и на Европейския
парламент нито едно животно в държава от ЕС не е страдало, за да можете да изглеждате или ухаете добре.
• Знаехте ли, че ЕС пази вашите деца от прекомерната реклама?
Законодателството, прието неотдавана съвместно с Европейския парламент, въвежда
нови строги правила по отношение на аудио-визуалните реклами, предназначени за
деца, както и по отношение на аудио-визуалните медийни услуги по заявка и
позиционирането на продукти. Позиционирането на продукти срещу заплащане е
забранено във всички програми за деца. Програмите за деца с продължителност над половин час могат да бъдат прекъсвани от телевизионни реклами само веднъж на 30 минути.
Тези общи правила също така позволяват гледането на различни канали зад граница, без дадена държава да ги блокира поради нарушаване на нейното законодателство в областта на рекламата.
• Знаехте ли, че благодарение на ЕС понастоящем съществува единен номер за спешни
повиквания за цялата територия на Европа?
Европейският парламент, заедно с Комисията, осигури възможността от януари 2009 г.
чрез номер 112 да можете да се свързвате със службите за спешна помощ където и да
се намирате на територията на ЕС.
Транспорт
• Знаехте ли, че вече не може да има „скрити“ такси, начислявани върху вашия
самолетен билет, така че вече знаете точно каква сума трябва да платите?
Благодарение на регламент, приет съвместно с Европейския парламент, сега веднага
можете да видите общата цена на вашия билет. Тарифите трябва да включват всички
данъци, такси и налози, чиято стойност се добавя към основната цена на билета.
• Знаехте ли, че авиокомпаниите вече не могат да ви откажат превоз поради увреждане?
Съвместно с Европейския парламент бе прието законодателство, с което се
увеличават правата на хората с увреждания при пътувания с въздушен транспорт.
Освен това понастоящем от летищата трябва да им бъде оказвана помощ без
допълнително заплащане.
• Знаехте ли, че летите при по-голяма безопасност благодарение на „черен списък“ на
ЕС?
Благодарение на регламент, приет в сътрудничество с Европейския парламент,
авиокомпаниите, които не съблюдават изискванията за безопасност, фигурират в
черен списък на ЕС и им е наложена забрана за полети над територията на ЕС.
Социална политика, политика по заетостта и политика
в областта на образованието
• Знаехте ли, че всяка година ЕС инвестира в хората над 10 милиарда евро, за да им
помогне да имат по-добри възможности за работа?
Чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), създаден със съгласието на Европейския
парламент, ЕС участва в съфинансирането заедно с държавите-членки на проекти, които позволяват на работната сила в Европа и на дружествата да се подготвят по-
добре за предизвикателствата на днешния ден. Това е ключов елемент от стратегията на ЕС за растеж и работни места, която цели да подобри живота на хората и да им предостави по-добри умения и по-добри перспективи за работа.
• Знаехте ли, че вследствие на законодателството, утвърдено от Европейския парламент, временно наетите работници в ЕС имат същите права като постоянно наетите работници, както и по-добри в сравнение с преди условия на труд?
Временно наетите работници в ЕС достигат до 10 % от работната сила или над 6 милиона работни места. Благодарение на законодателството на ЕС сега те могат да
се възползват от същите основни условия на труд и заетост като тези на колегите им на постоянни работни места. Споразумението запазва гъвкавостта, от която
промишлеността се нуждае, и позволява на работниците да постигнат по-добро
равновесие между професионалния и личния живот.
• Знаехте ли, че ЕС дава равни права на майката и бащата на новородените?
Съгласно законодателството на ЕС, прието съвместно с Европейския парламент, понастоящем и двамата родители имат право на тримесечен отпуск, като той може
да се ползва от който и да е от тях. В края на родителския отпуск родителите имат право да се върнат на същото или на равностойно работно място, или на сходна
длъжност. Работодателите са длъжни да изпълняват минималните изисквания, договорени между всички европейски държави.
• Знаехте ли, че Европейската комисия, с подкрепата на Европейския парламент,
създаде EURES, уебпортал, чиято цел е да ви помогне при търсенето на работа в 31 европейски държави и да ви предостави цялата информация, от която се нуждаете при
преместване в чужбина?
EURES (European Employment Services — Европейски служби по заетостта) е мрежа, която ви помага да намерите работно място на територията на цяла Европа —
възможност да работите в различните държави навсякъде в ЕС, а също така и в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария.
EURES е не само богата база данни за търсене на работни места, но също така
предоставя съвети и информация за условията за живот и работа в Европа, например
по въпроси, свързани със социалната сигурност, стандарта на живот, местната здравна и образователна система, признаването на квалификациите и много, много
други. EURES е от полза и за работодателите, които търсят да наемат чуждестранен персонал. EURES има и човешки облик благодарение на мрежата от 700 консултанти,
които могат да дадат съвет на търсещите работа и на работодателите относно подробностите, свързани с назначаването с международен елемент.
• Знаехте ли, че ЕС подкрепя ученето през целия живот и културния обмен за всички европейски граждани?
В периода 2007—2013 г. ЕС ще изразходва над 8 милиарда евро, одобрени от Европейския парламент, за да даде на европейските граждани възможността да придобият международен опит чрез учене през целия живот. Сред включените в инициативата програми на ЕС са „Коменски“, „Леонардо да Винчи“ и „Грюндвиг“,
програмите „Младежта в действие“, „Европа за гражданите“ и програма „Култура“.
• Знаехте ли, че чрез схемата „Еразъм“, създадена с одобрението на Европейския
парламент, на 1,2 милиона студенти бе предоставена възможност да учат в друга държава от ЕС?
По програмата „ЕРАЗЪМ“ на студентите се предоставят безвъзмездни финансови
средства, а годината на обучение в чужбина се зачита за придобиването на
образователната им степен. Чрез подобни схеми (с наименованията „Леонардо да
Винчи“ и „Мария Кюри“) се оказва подкрепа в областта на професионалното обучение и на научните изследвания.
• Знаехте ли, че ЕС подкрепя създаването на интернет връзки между училищата в цяла Европа?
От 2005 г. насам над 35 000 училища в цяла Европа са взели участие в инициативата за
електронно побратимяване eTwinning, която е част от програмата „Коменски“. Това позволява на училищата безплатно да намират партньори за съвместни училищни
проекти, осъществявани в интернет пространството. Тази инициатива, подкрепяна от Европейския парламент, се възприема с ентусиазъм от учениците и учителите.
• Знаехте ли, че всяка година програмите на ЕС дават възможност на десетки хиляди младежи да работят и пътуват из цяла Европа?
Досега 1,5 милиона младежи са се възползвали от възможностите, които им предлагат програмите на ЕС за младежка мобилност; само през 2007 г. над 40 000 млади хора са участвали в схема за младежки обмен, а близо 5 000 са се включили в Европейската доброволческа служба. Тези прояви на обмен се ползват с категоричната подкрепа на Европейския парламент.
• Знаехте ли, че ЕС подкрепя обмена между градове и села на територията на цяла
Европа?
Само през 2008 г. в рамките на одобрената от Европейския парламент програма „Европа за гражданите“ над 1 милион души са участвали в прояви на културен обмен в
цяла Европа, в това число над 1200 побратимявания между градове и инициативи, подети от 4000 града.
Безопасност на храните и селско стопанство
• Знаехте ли, че Общата селскостопанска политика (ОСП) понастоящем е насочена не само към количеството, но и към качеството на произвежданата от селскостопанските
производители храна, както и към насърчаване на създаването на работни места и устойчивото развитие в селските региони?
Европейският парламент е дълбоко съпричастен към реформирането на ОСП.
Благодарение на предходните реформи ЕС вече не произвежда планини от храни, а разполага с дългосрочна политика за устойчиво развитие на селските региони.
• Знаехте ли, че ОСП означава много повече от субсидии за селскостопанските
производители? А че наскоро ЕС предприе редица стъпки, които са от директна полза за потребителите?
Европейският парламент помогна за създаването на схема за предлагане на плодове в училищата, с която се финансира раздаването на плодове и зеленчуци в училищата в
цяла Европа. Европейският парламент подкрепи и новата схема за раздаване на мляко в училищата, с която се подкрепя раздаването на прясно мляко, сирене, кисело мляко и
други млечни хранителни продукти на всички деца в училищата.
• Знаехте ли, че днес вашата храна е по-безопасна от всякога?
Европейският парламент способства за приемането на широк набор от мерки, с които да се гарантира, че консумираните в Европа храни са безопасни и да се насърчи
здравословното хранене. С тези мерки се обхваща цялата верига за предлагане на храни — „от фермата до вилицата“, — като се установяват стандарти и мониторинг
по отношение на здравето на животните и хуманното отношение към тях, растенията и реколтата, както и вноса на храни. Европейският орган по безопасност на храните е
структурата, създадена, за да дава независими научни съвети.
ЕС определя строги правила по отношение на биологичното производство и не позволява на производителите на „здравословни храни“ или продукти за отслабване да
имат неточни или необосновани претенции. Целта на законодателството на ЕС относно етикетирането на храните е на потребителите да се предостави целият
контекст, от който се нуждаят, за да направят своя информиран избор при покупка.
• Знаехте ли, че фондовете на ЕС се използват в подкрепа на изследователската дейност за добиване на чиста енергия от отпадъци?
За да се постигне подкрепената от Европейския парламент цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % до 2020 г., изследователите търсят нови начини
за оползотворяване на отпадъците от селското стопанство (напр. слама, отпадъци от стърнищата и тор) като екологично чист източник на възобновяема енергия.
Правосъдие, свобода и сигурност
• Знаехте ли, че днес е дори още по-лесно да се пътува в една Европа без граници?
Европейският парламент даде своята подкрепа за разширяването на Шенгенското пространство. Това пространство без граничен контрол по вътрешните граници се
разрасна и днес обхваща 22 държави-членки на ЕС (т.е. всички, с изключение на Кипър, Румъния, България, Ирландия и Обединеното кралство, като последните две
предпочетоха да останат извън него) и три асоциирани държави (Норвегия, Исландия и Швейцария).
• Знаехте ли, че Европейският парламент подкрепя борбата на ЕС с престъпната дейност, например разкриването на престъпните групировки, които се занимават с
контрабанда на наркотици или вкарване на нелегални имигранти в Европа?
Съществуват фондове на ЕС, чрез които се финансират действията на държавите-членки и сътрудничеството помежду им, като например изграждането на системи за
проследяване (разположени на кораби, въздухоплавателни съдове и сателити), предназначени за борба с тези престъпни дейности.
Европейският парламент е важно действащо лице при определяне на правилата за
влизане на територията на ЕС, като се гарантира нормално преминаване на границите и същевременно се поддържа определено ниво на сигурност.
• Знаехте ли, че Европейският парламент изигра съществена роля при определянето на
ключовите принципи в една резултатна политика за връщане на нелегалните имигранти при спазване на техните права? Или че Европейският парламент призова и за
разработването на легални канали, чрез които имигрантите да могат да влизат на територията на ЕС?
Европейският парламент одобри правила за сътрудничество между държавите-членки на ЕС с цел борба с незаконната имиграция. Така например данните сочат, че през
2006 г. в ЕС са открити 500 000 незаконни имигранти и 40% от тях след това са били върнати в съответните държави, от които произхождат.
• Знаехте ли, че Европейският парламент подкрепя мерките за борба с тероризма и подобряване на сигурността?
Подкрепените от Европейския парламент инициативи позволиха на полицията и магистратите от всички държави-членки на ЕС да обединят силите си, за да се осигури
по-ефикасно сътрудничество на европейско равнище в рамките съответно на Европол и Евроюст. Това доведе до постигане на конкретни резултати в редица случаи на
трансгранична престъпна дейност. Например, по време на операция „Коала“ Европол и Евроюст работиха съвместно за разбиването на педофилска мрежа, включваща 2500
престъпници от целия свят.
Благодарение на ефективните механизми на ЕС за противодействие на тероризма през
2006 г. са били осуетени близо 600 атаки на терористи в 11 държави-членки на ЕС.
Държавите-членки на ЕС значително подобриха координацията помежду си в борбата срещу тероризма, отчасти чрез „платформите за сътрудничество“, предоставяни от
Европол и Евроюст.
• Знаехте ли, че Европейският парламент бе съзаконодател при изготвянето на мерки за
разкриване и предотвратяване на терористични и престъпни действия?
Европейският парламент прие директива, с която от телекомуникационните компании
се изисква да пазят до 24 месеца определени данни за телефонните разговори (източник, направление и локализиране на комуникациите по телефон и през интернет).
Това е част от стратегията за подпомагане на борбата с тероризма и организираната
престъпност. Със законодателния акт се определят и стандартите за защита на данните.
• Знаехте ли, че Европейският парламент изигра съществена роля за насърчаване на
доверието на потребителите в трансграничната търговия като гарантира достъпа на потребителите до правосъдие в собствената им държава-членка, а също и защитата им
от законите на тази държава-членка?
Европейският парламент предприе действия като съзаконодател за гарантиране на защитата на потребителите в спорове, свързани със сключените от потребителите
договори, както по отношение на достъпа до съдилищата, така и по отношение на законовата защита.
• Знаехте ли, че Европейският парламент спомага за решаването на трансгранични
семейни спорове, например в случаи, свързани с упражняване на родителски права върху дете или развод?
Европейският парламент спомогна за приемането на законодателство на ЕС, с което се гарантира взаимно признаване между държавите-членки на решенията в областта
на семейното право и страните се насърчават да използват посредничество за решаване на семейни спорове.
Разширяване
• Знаехте ли, че Европейският парламент има думата за това кой може да се присъедини към Европейския съюз?
Държавите-членки на ЕС могат да вземат решение за присъединяване на нови държави
към Съюза само със съгласието на Европейския парламент. Понастоящем страните кандидатки са Хърватия, бившата югославска република Македония и Турция, докато
потенциални кандидати са Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия, както и Косово. Европейският парламент оценява техния напредък и ще има окончателната
дума по отношение на присъединяването им към ЕС.
• Знаехте ли, че разширяването на ЕС спомогна за превръщането на Европа в по-сигурно място за живот?
При последните разширявания например, подкрепата и насоките от страна на ЕС помогнаха на бившите комунистически режими да се превърнат в политически стабилни демократични съседи с икономики с висок темп на растеж.
• Знаехте ли, че 12-те нови държави-членки, които се присъединиха към Съюза през 2004 и 2007 г., са привлекателни нови пазари за предприятията от вашата държава, тъй като предлагат единствени по рода си възможности за инвестиции в чужбина?
Двете последователни разширявания доведоха до присъединяването на над 100 милиона нови потребители към вътрешния пазар. През 2007 г. делът на общия износ на
предприятията от старите за новите държави-членки е бил 7,5% в сравнение с 4,7% през 1999 г. Търговията между старите и новите държави-членки е нараснала почти
три пъти за по-малко от 10 години (от 175 милиарда през 1999 г. на приблизително 500 милиарда евро през 2007 г.).
• Знаехте ли, че работниците от новите държави-членки в действителност по-скоро са стимулирали пазарите на труда в старите държави-членки, а не са ги застрашили —
както често се смята — чрез заемане на работни места?
Работниците от новите държавите-членки са спомогнали за удовлетворяване на допълнителното търсене на работна ръка в старите държави-членки и по този начин са допринесли в значителна степен за устойчивия икономически растеж.
Така например от 2004 г. нататък половин милион свободни работни места в Обединеното кралство са били заети от работници от новите държави-членки. Това
насърчава другите държави също да отворят своите пазари на труда.
• Знаехте ли, че новите възможности за търговия, нарасналите инвестиции от чужбина и новите стимули за модернизация са спомогнали за подобряването на общите резултати на икономиките на новите държави-членки след разширяването през 2004 г.?
През петте години, изминали от тяхното присъединяване към ЕС, средният ръст на БВП в новите държави-членки е нараснал от 3,4% на 5,6%, а търговията на тяхната територия се е увеличила с 16,2%. Във всички нови държави-членки средните
възнаграждения са се повишили, а броят на заетите в сектора на услугите, както и на високотехнологичното производство, расте.
ЕС в света
• Знаехте ли, че ЕС е най-значимият в света донор за предоставяне на помощ за развитие?
Тъй като стремежът е Целите на хилядолетието за развитие да бъдат достигнати в рамките на мандата на следващия Европейски парламент, ЕС (Европейската комисия
плюс приноса на отделните държави-членки) предоставя 60% от общия размер на помощта в световен мащаб или общо 49 милиарда евро през 2008 г. Също така ЕС
играе водеща роля за повишаване на ефективността на помощта и за гарантиране на съгласуваност с целите за развитие на други политики на ЕС, например в областта на
търговията, околната среда, селското стопанство и пр.. Европейският парламент продължава да бъде дълбоко съпричастен в тази сфера чрез Европейския консенсус за
развитие, установен през 2005 г. между институциите на ЕС и държавите-членки.
• Знаехте ли, че ЕС не само подпомага своите държави-членки да преодолеят финансовата криза, но бе и първият, който предприе действия след срещата на върха
на Г-20 през април, чрез които да окаже подкрепа на развиващите се страни в усилията им за справяне с икономическия спад?
Постигнато бе съгласие по пакет от мерки за предоставяне на повече финансови средства за развитие, за пренасочване на приоритетите към най-уязвимите и за повишаване на ефективността на съществуващата помощ. Комисията предоставя 3 милиарда евро за социални разходи. Допълнителна сума в размер на 500 милиона евро ще бъде заделена, за да служи като „предпазна мрежа“. Работейки заедно, 27-те държави-
членки и Комисията постигат много по-ефикасни резултати, като съумяват да извлекат полза от всяко евро, отпуснато като помощ, и служат за пример на останалите по света.
По-рано тази година Европейската комисия окончателно договори помощ за закупуване на храни на стойност 1 милиард евро, която ще бъде предоставена на над 20 от най-
уязвимите държави в света. Европейският парламент одобри този пакет в качеството си на бюджетен орган. Подписано бе и споразумение на стойност 2,7 милиарда евро с
групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), в което се разглеждат въпросите на здравеопазването, образованието и климатичните
промени.Това е част от сериозното партньорство между ЕС и тези държави, което съществува в продължение на повече от пет десетилетия.
• Знаехте ли, че с подкрепата на Европейския парламент ЕС спомага за насърчаването на демокрацията и доброто управление навсякъде по света?
Всяка година членовете на Европейския парламент оглавяват екипи, които пътуват по света, за да наблюдават изборите в държави, в които демокрацията все още не е добре
укрепена или е застрашена. Благодарение на Европейския парламент ЕС разполага със специален бюджет за подпомагане насърчаването на демокрацията и спазването на
човешките права по света, използван например за оказване на подкрепа на работата на местните неправителствени организации. Съществуват и редица съвместни
парламентарни групи и органи, в това число и Съвместна парламентарна асамблея с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.
• Знаехте ли, че Европейският съюз е на първо място в света по предоставяне на хуманитарна помощ?
Европейската комисия предоставя бърза помощ за облекчаване на положението на най-уязвимите жертви на природни бедствия и на причинени от човешка дейност
катастрофи извън границите на ЕС. Като работи посредством агенциите за предоставяне на помощ в кризисните зони, тя финансира помощ, насочена директно към бедстващите хора, независимо от тяхната националност, религия, пол или етническа принадлежност. Единствените цели са спасяването на човешкия живот и облекчаването на страданията в съответствие с хуманитарните принципи за неутралитет, безпристрастност и необвързаност.
Европейският парламент играе важна роля при предоставянето на средства за хуманитарната дейност на ЕС и при упражняването на контрол върху изразходването
на парите.
• Знаехте ли, че ЕС стои на преден план в усилията да се помогне на жените в борбата с
бедността?
Действията на ЕС са съсредоточени върху повишаване на грамотността сред възрастните жени, справяне с неравнопоставеността между половете и даването на
права на жените в зоните на конфликт. Европейският парламент непрестанно насърчава нарастването на ролята на жените в дейностите в областта на развитието, като най-скорошен израз това намери в доклада „Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в рамките на външните отношения на ЕС и на укрепването на мира“.
• Знаехте ли, че ЕС помага на хората в развиващите се страни да получат чиста питейна вода?
ЕС поде Инициативата за водите (EUWI), за да помогне на хората в развиващите се страни да получат на по-добър достъп до питейна вода и хигиенни условия и да се
подобри управлението на водните ресурси. През март 2009 г. Европейският парламент гласува резолюция, в която заяви, че водата е обществено благо и следва да бъде под
обществен контрол. Също така той се стреми да насърчава разглеждането на достъпа до питейна вода като основно и универсално право.
• Знаехте ли, че с подкрепата на Европейския парламент ЕС подпомага Палестинската автономна власт в усилията за подобряване на условията на живот на палестинския
народ и постигането на мирно споразумение с Израел?
ЕС се ангажира да предостави 300 милиона евро за финансиране на реформите в областта на управлението, социалното развитие, развитието на бизнеса и
инфраструктурата, както и в подкрепа на палестинските бежанци. Европейският парламент дава своя активен принос към тези политики и провежда редовни срещи с
представители на палестинския и израелския парламент.
• Знаехте ли, че ЕС подпомага възстановяването на Ирак?
Комисията подкрепя процеса на възстановяване от 2003 г. насам. Това спомага за облекчаване на проблемите на иракския народ в процеса на възстановяване на
нормалния начин на живот след края на войната. През 2008 г. Европейският парламент прие резолюция, в която призовава за засилване на ролята на ЕС в Ирак и за предприемане на мерки за оказване на помощ на иракските бежанци.
• Знаехте ли, че ЕС участва във възстановяването на стабилността в Грузия?
Комисията предостави пакет от помощи в размер на 500 милиона евро, 61 милиона от които са предназначени за подпомагане на хората, напуснали родните си места по
време на конфликта с Русия. Европейският парламент, който заедно със Съвета има одобри този пакет и наблюдава използването
му.
• Знаехте ли, че ЕС предпазва своите предприятия от нечестна търговия?
Европейският съюз защитава свободната търговия чрез антидъмпингови, антисубсидийни и защитни правила. Те позволяват на ЕС да защитава европейските
производители от нечестно търгуван или субсидиран внос и от драматични обрати в търговските потоци в случаите, когато те нанасят вреда на икономиката на ЕС. Чрез
дейността на своята Комисия по международна търговия Европейският парламент взима непосредствено участие в изготвянето на търговските политики на ЕС.Автор: ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->