КТ Подкрепа Варна 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" ПРЕДВИЖДА НОВИ СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВАТА КРИЗА - Коментар

Средствата за преодоляване на негативите от световната криза, предвидени по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” от началото на 2009 г., вече възлизат на 373 милиона лева. Тези данни представи министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова на пресконференция в МТСП на 29 април 2009 г., ден след като Комитетът за наблюдение одобри схемите, по които ще бъде осъществено финансирането. Този значителен ресурс ще бъде насочен към създаване на заетост, насърчаване на мобилността на работната сила, подкрепа за работници и служители, преминали на непълно работно време и обучение за безработни и заети лица.

Четвъртото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” се проведе на 28 април 2009 г. в Пловдив. Одобрението на Комитета получиха 12 нови схеми за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 272,6 милиона лева. Комитетът одобри допълнително 15 милиона лева да бъдат използвани за финансиране на услугите ”социален асистент” и “домашен помощник” за лица с увреждания и самотноживеещи възрастни хора.
Четири от утвърдените процедури, в размер на 187 милиона лева, предвиждат мерки на пазара на труда, които да бъдат в подкрепа на гражданите и бизнеса в условията на финансова и икономическа криза. Така от началото на 2009 г., средствата за преодоляване на негативите от световната криза, предвидени по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, вече възлизат на 373 милиона лева.
Четирите нови схеми са:

“Отново на работа” отговаря, от една страна, на потребностите на пазара на труда за осигуряване на заетост, а от друга ­ на нуждите от качествена грижа за децата от 1 до 3-годишна възраст. Схемата ще се реализира чрез наемане на безработни, които да се грижат за децата на семейства, в които и двамата родители са наети по трудово правоотношение. Приоритетно ще се разглеждат заявления на самотни родители, многодетни семейства, родители на деца с увреждания, семейства с месечен доход до две средни работни заплати. Предвижда се да бъде осигурена заетост на най-малко 8 хиляди безработни, преимуществено в предпенсионна възраст, които в този период не могат да се реализират на пазара на труда, а планираните средства са в размер на 64 милиона лева.

“Адаптивност” е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която цели да бъдат ограничени масовите съкращения и напускането на работници и служители от предприятия, които по икономически причини са преминали на непълно работно време. За период до 5 месеца лицата, преминали на непълно работно време ще бъдат включени в професионално обучение и ще получават стипендии в размер до 132 лева на месец; Предвидените средства са в размер на 72 милиона лева. Очаква се да бъдат обхванати 42 хиляди души.

“На път” е схемата, която дава възможност на наети по трудов договор лица да получават средства за транспортни разходи за период до една година, когато работното им място е извън населеното място, в което са регистрирани по настоящ адрес. Тази схема за безвъзмездна финансова помощ ще се реализира чрез предоставяне на поименни месечни карти за транспорт. За най-малко 6 хиляди души ще бъде осигурен транспорт до и от работното място на разстояние до 80 километра. За целта е предвиден бюджет от 25 милиона лева.

“Схемата“Аз мога” ще даде възможност на поне 27 хиляди заети по трудов договор лица да се включат в курсове за професионална квалификация или ключови компенсации. Целта е да се повиши адаптивността им към изискванията на пазара на труда, а планираните средства са в размер на 26 милиона лева. Лицата ще получат поименни ваучери за обучение.
През месец април, по предложение на Министерството на труда и социалната политика, Комитетът за наблюдение одобри други две схеми на обща стойност 186 милиона лева, също адресирани към предизвикателствата на пазара на труда по време на криза, а именно:

“Развитие” е процедура, която предвижда средства в размер на 150 милиона лева за обучение на минимум 40 000 души, изгубили работа след 1 ноември 2008 г., вследствие на променената икономическа ситуация. За работодателите по същата схема ще се предоставят финансови стимули за наемане най-малко на 32 000 от обучените безработни за период не по-малък от 9 месеца.

Бюджетът на другата схема “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” е 36 милиона лева. Целта на схемата е осигуряване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица и осигуряване на последваща заетост. С проекти могат да кандидатстват образователни и обучителни организации, институции, работодатели и социално-икономическите партньори.
На своето заседание в Пловдив Комитетът за наблюдение на оперативната програма одобри и други 8 схеми за предоставяне на безвъзмездна помощ. Близо 47 милиона лева са предвидени за студентски стипендии и награди за учебните 2010-2011 и 2011-2012, а 5 милиона лева ­ за развитие на взаимодействието между науката и бизнеса. Със средства от Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” ще бъде реализирана национална кампания, насърчаваща здравословния начин на живот чрез физическа активност. Със сумата от 10 милиона лева ще бъдат реализирани дейности за обучение и повишаване квалификацията на общопрактикуващите лекари в страната.
Четири от приетите операции касаят повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги и са конкретно насочени към подобряване на работата на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” и Агенцията за хората с увреждания и повишаване достъпа на гражданите до предоставяните услуги.
От старта на оперативната програма до момента се изпълняват 769 договора на стойност над 252 милиона лева. Само за 2008 г. в дейността на ОП “Развитие на човешките ресурси” са включени близо 100 000 български граждани.
С приемането на 13-те схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Комитета за наблюдение, общият размер на средствата, които предстои да бъдат договорени по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” през 2009 г., в условията на остър недостиг на свободен финансов ресурс, достигна 785 милиона лева.

За допълнителна информация:
www.ophrd.government.bg/ ­
ОП “Развитие на човешките ресурси”Автор: СРС на КТ "ПОДКРЕПА" - Варна

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->