КТ Подкрепа Варна 

ПАРИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОБЛЕКЛО ПОРАЖДАТ ОСИГУРИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Коментар

Осигурителните задължения, възникващи при изплащане на суми за представително облекло, са регламентирани с Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. В нея е записано, че "Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт." Видно е, че осигурителни задължения върху сумите за представително облекло не възникват само ако изплащането им е изрично регламентирано с нормативен акт.
Видовете нормативни актове са определени в Закона за нормативните актове. Нормативният акт съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и се издава или приема от компетентен държавен орган. Нормативни актове могат да издават само органите, предвидени от конституцията, или от закон. Нормативни актове от висша степен са конституцията, кодексите и законите. Законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт. Подзаконови нормативни актове са постановленията, правилниците, наредбите и инструкциите, когато са издадени от оправомощени със закон органи в кръга на тяхната компетентност. Издаването на подзаконов нормативен акт трябва да бъде изрично предвидено в нормативен акт с по-висша сила. Разпоредбите, които касаят правото на работно, униформено и представително облекло, могат да се срещнат в повечето от изброените нормативни актове.
Пример е разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Закона за държавния служител, съгласно която: "За осъществяване на служебните си задължения държавният служител има право на представително и униформено облекло при условия и по ред, определени от Министерския съвет."
Когато сумите за представително облекло са получени при спазване на посочените изисквания, осигурителни вноски както за държавното обществено осигуряване, така и за здравното осигуряване не се дължат. В тези случаи посочените суми не се включват в размера на осигурителния доход, от който се изчисляват паричните обезщетения, помощите и пенсиите на осигурените лица. Вноски не се дължат независимо от стойността на предоставеното облекло.
Когато сумите за представително облекло са дадени, без да са спазени изискванията на чл. 1, ал. 7, т. 4 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, възникват осигурителни задължения. Размерите на осигурителните вноски в тези случаи зависят от това от кои средства осигурителят изплаща тези суми.
Ако сумите за представително облекло се предоставят за сметка на социалните разходи, върху тях се внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване в размера за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Т.е. за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (чл. 6, ал. 11 и чл. 157, ал. 6 от КСО). Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване върху тези суми се дължат и здравноосигурителни вноски. Размерите на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване са в зависимост от категорията на труда по условията, на които работят осигурените лица. За 2009 г. размерите на вноските са определени в чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване и са, както следва:
1. осемнадесет на сто за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а за работещи при условията на I или II категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4, както и за следователите по Закона за съдебната власт - 21 на сто;
2. тринадесет на сто за фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г., а за работещи при условията на I или II категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4, както и за следователите по Закона за съдебната власт - 16 на сто.
Когато върху сумите, изплатени за представително облекло, се дължат вноски за фонд "Пенсии", те се включват в размера на осигурителния доход, от който се изчисляват пенсиите на осигурените лица.
Размерът на осигурителната вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване е 5 на сто, а за здравно осигуряване - 8 на сто.
Когато сумите за представително облекло не се изплащат под формата на социален разход, а се отчитат като средства за работна заплата, се дължат осигурителни вноски за четирите фонда на държавното обществено осигуряване - фонд "Общо заболяване и майчинство", фонд "Пенсии" , фонд "Безработица" и фонд "Трудова злополука и професионална болест". В тези случаи също се дължат вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване. Вноските за фонд "Пенсии" се определят в зависимост от категорията на труда по условията, на която работят осигурените.
През 2009 г. размерите на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване са определени в чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
Когато върху сумите, изплатени за представително облекло, се дължат вноски за четирите фонда на държавното обществено осигуряване, те се включват в размера на осигурителния доход, от който се изчисляват всички предвидени в Кодекса за социално осигуряване парични обезщетения, помощи и пенсии на осигурените лица.
Когато върху сумите, изплатени за представително облекло, се дължат вноски, независимо за кои фондове на държавното обществено осигуряване, данните за размера им и за дължимите осигурителни вноски следва да се включат в декларация-образец №1 "Данни за осигуреното лице", подавана по реда на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица.
От Вержиния Заркова, експерт в НОИАвтор: http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2009/

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->