КТ Подкрепа Варна 

ОТНОСНО РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - Коментар

ДО
ТРИСТРАННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ
КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ОБЩИНА ВАРНА
ВАРНАСТАНОВИЩЕ
НА СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА
КТ „ПОДКРЕПА” – ВАРНА


ОТНОСНО: РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО В УЧЕБНИТЕ ЗВЕНАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В последните дни се подлагат на интензивен коментар реда и условията за упражняване правото на работно облекло на работещите в отрасъл „Образование” в учебните звена на общинско подчинение при Община Варна. Дебатът за упражняване на правото на работно облекло е продиктуван от констатациите и предписанията, направени при извършването на Вътрешен одит на учебни звена в системата на Общинското образование - Варна.

В тази връзка считаме за необходимо предприемането на спешни мерки от страна на страните по Общинския КТД с цел преустановяване на спекулациите и свободното тълкуване на условията и реда за предоставяне на работно облекло. С настоящото изразяваме нашето Становище и отправяме конкретни предложения в посока изменение на действащите разпоредби на Общински колективен трудов договор за Образование при Община Варна.

Съгласно действащото законодателство, работниците и служителите при определени условия имат право на специално работно облекло и лични предпазни средства, работно облекло, униформено облекло или представително облекло.
• Специално работно облекло и лични предпазни средства – съгласно чл.284, ал.1 от Кодекса на труда „работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят със или при опасни или вредни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове, стопени метали, нажежени предмети и други подобни”. Съгласно чл.284, ал.3 от КТ „условията и редът за предоставяне на специално работно облекло и лични предпазни средства, както и техният вид се определят от министъра на труда и социалната политика и от министъра на здравеопазването”. В изпълнение на тази разпоредба е издадена НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Видно от посоченото в учебните звена право на безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства имат само работещите при риск за здравето и безопасността, които налагат използването на специално облекло и/или предпазни средства (например – готвач, перачка, огняр, работник поддръжка сгради, завеждащ учебна работилница, ръководител звено информационно обслужване, учител по химия, биология и физика с лаборатория, учител по практическо обучение и т.н.).
• Представително облекло – нормативно основание за предоставянето му е НАРЕДБА за служебното положение на държавните служители – чл.27: „(1) Държавният служител има право на представително работно облекло за всяка календарна година.”. Наредбата не е приложима за работещите в учебните звена на общинско подчинение, доколкото те са в трудови, а не в служебни правоотношения.
• Униформено облекло – нормативно основание – чл.296 от Кодекса на труда: „работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния трудов договор”. Съгласно чл.16, ал.1 от НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло: „униформеното облекло се дава на работници, за които при изпълнение на служебните задължения се налага отличаването им от останалото население”. Съгласно утвърдената практика по прилагането на Наредбата, предоставяното в учебните звена облекло не е униформено, тъй като неговото предназначение не е да отличава работещите от останалото население.
• Работно облекло - нормативно основание – чл.296 от Кодекса на труда: „работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния трудов договор”. Съгласно издадената на основание чл.296 от Кодекса на труда НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло, предназначението на работното облекло е да се запази личното облекло на работника или служителя, когато условията на работа налагат това. В писмо на МТСП № 0601-72 от 7.12.2007 г. се сочи, че „учителите имат право на работно, а не на униформено облекло”.
В случай, че работодателите не спазят изискванията установени в Наредбата за безплатното работно и униформено облекло и установените в КТД ред и условия, ще е налице предоставяне на „лично” облекло на работещите под формата на социална придобивка, а не предоставяне на работно облекло. Последиците са, че от една страна, ще се стигне до различно данъчно третиране на направените разходи – средствата ще трябва да се раздадат по фиш и да подлежат на данъчно облагане. От друга страна ще се стигне до определени закононарушения:
- разходването на средствата за социални дейности съгласно чл.293 от Кодекса на труда се извършва съгласно взето решение на Общото събрание на работниците и служителите.
- предоставянето на „лично” облекло под формата на социална придобивка, дори, когато е в изпълнение на решение на Общото събрание на работниците и служителите, няма да отмени договореното в КТД задължение на работодателя да предостави РАБОТНО облекло.

Както вече бе цитирано, съгласно чл.296, ал.1 от КТ, реда и условията за осигуряване на безплатното работно облекло се установяват „от Министерския съвет или в колективния трудов договор”.

Следователно, чрез колективно трудово договаряне на ниво Община, без да се нарушават нормите на издадената от Министерски съвет Наредба за безплатното работно и униформено облекло, може да бъде дадена конкретна, ясна и изчерпателна регламентация на условията и реда за предоставяне на безплатно работно облекло, която да позволи прилагането на договорения механизъм без да се създават предпоставки за последващо санкциониране на действията на работодателите.
Видно от констатациите на одитиращия орган, са допускани следните нарушения на процедурата относно предоставянето на безплатно работно облекло:
„1. Списъкът на работниците и служителите, които имат право на безплатно работно облекло не е съгласуван с представителите на синдикатите в училището и не съдържа вида, модела, материята, отличителните знаци и сроковете за износването на работното облекло;
2. Не е договаряно производството на работното облекло;
3. Не са разписани правила и процедури за осъществяването на процеса по осигуряване на работно облекло;
4. Установено е несъответствие между Колективните трудови договори на браншово и общинско ниво, относно стойността на безплатното работно облекло на помощния персонал.”
С цел предотвратяване на описаните по-горе нарушения предлагаме да се внесат конкретни и ясни текстове в КТД регламентиращи предоставянето на безплатното работно облекло:
1. Да се изготви и утвърди като Приложение към КТД Списък на длъжностите, които имат право на безплатно работно облекло, в който да се посочи вида на облеклото, материята и срока на износване. Липсата на посочен цвят и отличителни знаци не опорочава процедурата – аргумент от Решение № 921 от 25.01.2008 г. на ВАС по адм. дело № 9904/2007 г.;
2. Неприлагането на чл.2 от НБРУО не може и не следва да се счита за закононарушение. При тълкуването на Наредбата и при прилагането на духа на закона следва да се отчита, че въпросният нормативен акт е създаден в други обществено-икономически условия, предвид на което част от терминологията и нормативните решения са неприложими към настоящия момент. Чл.2 от НБРУО касае предприятията – потребители, които при действащото тогава социалистическо планово стопанство е следвало да предвидят в годишните си планове установените потребности от работно и униформено облекло и да договорят производството му с предприятията – производители по чл.1 от Наредбата. Установената практика по прилагането на НБРУО към днешна дата не възприема като нарушение доставката на необходимото работно облекло без договаряне на неговото производство.
3. В текстовете на ОбКТД относно работното облекло да се предвиди издаването на конкретно Указание на Община Варна относно правилата и процедурите, които следва да бъдат спазвани от работодателите на всеки един етап от процеса по осигуряване на безплатно работно облекло, както и отчитането и вътрешния контрол върху този процес. При подробно и ясно посочване на последователните действия от страна на работодателите няма пречка да се приложи правомерно наложената през годините практика на индивидуално закупуване на работно облекло от работниците и служителите, когато е налице спазване на счетоводната и финансова дисциплина относно документирането на доставките и предоставянето на облеклото. В Указанието следва да намерят място следните основни етапи: а. Издаването на Заповед от работодателя за предоставяне на безплатно работно облекло при спазване на утвърдения при колективното договаряне Списък – Приложение към КТД; б. Индивидуално закупуване на предвиденото в Заповедта, респективно Списъка работно облекло при спазване на посочените вид, материя и допустима цена; в. Осчетоводяване на фактурите за закупеното облекло и заскладяване на същото като актив на учебното звено; г. Предоставяне на работното облекло чрез вписване в Личните картони на всеки работник и служител; д. Осъществяване на текущ контрол върху спазването на срока на износване, респективно връщане или остатъчно заплащане на предоставеното работно облекло; и т.н.
4. В действащия КТД да се коригират стойностите на сумите за работно облекло, доколкото предвиждат по-неблагоприятни условия в сравнение с действащия КТД на отраслово равнище. Независимо дали и кога тези стойности ще се коригират, съгласно българското трудово законодателство в сила са разпоредбите, които са по-благоприятни за работниците и служителите, в този смисъл разпоредбите от ОбКТД, които предвиждат по-малки стойности от тези в Отрасловия КТД следва да се считат за нищожни и да не пораждат правно действие. Следователно, работодателите са длъжни да прилагат онези стойности, които са по-благоприятни за работниците / служителите.


В публичното пространство се дискутира обвързването на доставките на работно облекло с провеждането на процедури за възлагане на обществена поръчка. В тази връзка се коментира задължаване на работещите да закупят работно облекло от посочен от работодателя доставчик (магазин). Подобно решение ще предизвика множество допълнителни въпроси, като например:
1. Не се ли създава явна предпоставка за възникване на корупционни практики при „договарянето” от страна на работодателите с доставчиците (магазините)?;
2. Ще възникнат множество непреодолими затруднения относно осигуряването на достатъчни по вид, асортимент, размери и т.н. облекла от един магазин в търговската мрежа, каквото е предложението на някои от работодателите;
3. Необходимо ли е провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, след като съгласно Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки:
а/ когато доставките и услугите са на стойност под 15 000 лева без ДДС не е необходимо да се провежда процедура по НВМОП (чл.2, ал.2, т.2), а когато са на стойност от 15 000 до 50 000 без ДДС „възложителите могат да не провеждат процедура за възлагане на малка обществена поръчка, но са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, освен ако това е обективно невъзможно” (чл.2, ал.1, т.2);
б/ съгласно чл.2, ал.3 от НВМОП в случаите за поръчки за доставки и услуги на стойност от 15000лв. до 50000 лв. и за доставки и услуги под 15000 лв. възложителят може да не сключва писмен договор и да докаже сделката с първичните платежни документи.
4. В случай, че вместо да се позове на посочените по-горе текстове от НВМОП, работодателят предпочете провеждането на някакъв вид процедура за обществена поръчка, няма ли да се създадат допълнителни предпоставки за санкциониране при установяване на нарушения при провеждане на процедурите, предвид необходимостта от определен юридически и административен капацитет относно законосъобразното им провеждане?

Предложения за изменение на ОбКТД:

§ 1.
Досегашният чл.39 от ОбКТД се изменя така:

Чл. 39 (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ и ФИНАНСИРАЩИЯТ ОРГАН осигуряват на основание чл.296, ал.1 от Кодекса на труда средства за безплатно работно облекло на всички работници и служители в учебните звена на стойност, както следва:
1. Директор на учебно звено – не по-малко от 350.00 лева;
2. Помощник – директор и учител (всички приравнени) – не по-малко от 260.00 лева;
3. Непедагогически специалисти (главен счетоводител, главен специалист, библиотекар, ЗАТС, касиер, касиер-счетоводител, касиер-домакин, домакин, технически изпълнител, технически секретар, технически сътрудник, компютърен специалист) – не по-малко от една минимална заплата за страната;
4. Помощен персонал – помощник възпитател, перач, чистач, работник поддръжка, пазач невъоръжена охрана, огняр, шофьор) – не по-малко от една минимална заплата за страната.
(2) Безплатното работно облекло по ал.1 се осигурява въз основа на Заповед на Работодателя за определяне на длъжностите, вида, материята и срока на износване на работното облекло съгласно Списък утвърден от страните по този договор – Приложение № ...
(3) Община Варна ежегодно изготвя съвместно със социалните партньори Указания във връзка с правилата и процедурите относно процеса на осигуряване на безплатното работно облекло.
(4) Допълнителни ред и условия за осигуряване на безплатно работно облекло могат да се договарят ежегодно между страните по настоящия КТД, както и в колективните трудови договори на ниво учебно звено.
(5) В случаите на прекратяване на трудовото правоотношение, ако работникът или служителят сключи трудов договор в рамките на календарната година с друго учебно звено на общинско подчинение не дължи връщане на работното облекло и заплащане на остатъчната му стойност до изтичане на срока на неговото износване. В този случай той е длъжен да представи писмена Декларация и копие на трудовия си договор с новото учебно звено.Приложение № ....

(ПРИМЕРЕН)

СПИСЪК
на длъжностите имащи право на безплатно работно облекло в училищата, детските градини и обслужващите звена в Община Варна

Във връзка с изпълнението на чл.39 от ОбКТД и във връзка с чл.296, ал.1 от Кодекса на труда и Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, работниците и служителите в общинските училища, детски градини, обслужващи звена и Дирекция „Образование” при Община Варна, получават безплатно работно облекло. Средствата за работно облекло се осигуряват от бюджета на училищата, а за персонала на Детските градини, ОДК и Дирекция „Образование” – от бюджета на съответното звено, но осигурени от Общинския бюджет.

Работно облекло по длъжности:
1. Директор:
- костюм – до 2 броя, материя – памук, вълна, полиестер, срок на износване – 12 месеца; Обща стойност – до 250.00 лева;
- обувки – до 2 чифта, материя - кожа, набук, срок на износване – 12 месеца; Обща стойност – до 100.00 лева;

2. Помощник директор, Учител, Възпитател, Приравнени:
- костюм – до 2 броя, материя – памук, вълна, полиестер, срок на износване – 12 месеца; Обща стойност – до 200.00 лева;
- обувки – до 2 чифта, материя - кожа, набук, срок на износване – 12 месеца; Обща стойност – до 80.00 лева;

3. Непедагогически специалисти
- главен счетоводител, главен специалист, библиотекар, ЗАТС, касиер, касиер-счетоводител, касиер-домакин, домакин, технически изпълнител, технически секретар, технически сътрудник, компютърен специалист:
- костюм – до 2 броя, материя – памук, вълна, полиестер, срок на износване – 12 месеца; Обща стойност – до 160.00 лева;
- обувки – до 2 чифта, материя - кожа, набук, срок на износване – 12 месеца; Обща стойност – до 80.00 лева;

4. Помощен персонал
- помощник възпитател, перач, чистач, работник поддръжка, пазач невъоръжена охрана, огняр, шофьор
- костюм – до 1 брой, материя – памук, вълна, полиестер, срок на износване – 12 месеца; Обща стойност – до 100.00 лева;
- обувки – до 2 чифта, материя - кожа, набук, срок на износване – 12 месеца; Обща стойност – до 80.00 лева;
- работна престилка/ мантия или работен гащеризон – до 1 брой, материя – памук, вълна, вата, срок на износване – 12 месеца; Обща стойност – до 40.00 лева;
- елек – до 1 брой, материя – кожа, вълна, срок на износване – 12 месеца, Обща стойност – до 20.00 лева.


Забележки:
Общата стойност на полагащото се работно облекло не може да надвишава, стойността определена със Заповедта на работодателя за съответната длъжност.

Един костюм може да включва:
Панталон/пола, сако, риза, яке, блуза (комбинация по избор)
16.11.2009 г.
ВАРНА

Автор: СРС на КТ "ПОДКРЕПА" - Варна

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->