КТ Подкрепа Варна 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ - Коментар

Сп. "Труд и право",
Мария КИРОВА, главен експерт в Главна дирекция “Пенсии” в ЦУ на НОИ


Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), направени с Постановление № 245 на Министерския съвет от 15.10.2009 г.
Постановлението е обнародвано в “Държавен вестник”, бр. 84 от 23.10.2009 г. и влиза в сила от 27.10.2009 г., с изключение на § 8, който влиза в сила от 12.05.2009 г. и § 2, § 5, т. 2, § 6, 7, 9 и 14 - в сила от 01.07.2009 г.
С направено допълнение в ал. 1 на чл. 1 се урежда възможността заявленията за отпускане на пенсии да се подават и от лицата, посочени в чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗДетето).
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 ЗЗДетето настаняването на детето се извършва от съда в:
- семейство на роднини или близки;
- приемно семейство;
- социална услуга - резидентен тип;
- специализирана институция.
При подаване на заявление за отпускане на пенсия лицата по чл. 26 ЗЗДетето удостоверяват това свое качество с документ за самоличност и с влязло в сила съдебно решение.
До произнасяне на съда Дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред. Същото се извършва със заповед на директора на Дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето, на основание чл. 27, ал. 1 ЗЗДетето. В тези случаи при подаване на заявление за отпускане на пенсия лицата по чл. 26 ЗЗДетето удостоверяват това качество с документ за самоличност и със заповед на директора на Дирекция “Социално подпомагане”.
Тъй като разпоредбата на чл. 54, ал. 4 НПОС предвижда наследствените пенсии на малолетни и непълнолетни лица, които са настанени при роднини, близки или в приемни семейства по реда на чл. 26 ЗЗДетето, да се получават от тези лица след представяне на съдебно решение, в случай на подадено заявление от лице по чл. 26 ЗЗДетето със заповед за временно настаняване, производството следва да се спре на основание чл. 54 АПК. В мотивите на разпореждането следва да се впише, че възобновяването на производството ще се извърши след представяне на влязло в сила съдебно решение за настаняване на детето.
В чл. 1, ал. 1 НПОС е направено и допълнение, с което се създава възможност заявлението за отпускане на пенсия да се подава освен по постоянен адрес и по настоящ адрес, като в случая лицата представят оригинал на удостоверението за настоящ адрес, от който длъжностното лице снема необходимите данни.
Допълнена е и разпоредбата на чл. 1, ал. 2 НПОС, като думите “постоянен адрес” се заменят с “постоянен или настоящ адрес” и разпоредбата добива следната редакция:
“(2) Общо заявление за отпускане на наследствена пенсия от наследници с различен адрес от един наследодател се разглежда от териториалното поделение на НОИ, в което е подадено, ако поне един от наследниците има постоянен или настоящ адрес в района му.”
В чл. 3 от наредбата се създава алинея 2 със следния текст:
“(2) Към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност по реда на чл. 98, ал. 7 КСО не се изисква медицинска документация от лицето.”
Досегашната ал. 2 става ал. 3.
Промяната в чл. 4, т. 2 НПОС е във връзка с отмяната на наборната военна служба от 01.01.2008 г., осъществена с § 11 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. ДВ, бр. 46 от 2007 г.) и съответното изменение в чл. 82, ал. 1 КСО, направено със ЗИДКСО от 2007 г. (обн. ДВ, бр. 41 от 2007 г.), като разпоредбата добива следната редакция:
“2. за деца над 18- до навършването на 26-годишна възраст, ако продължават да учат - удостоверение от съответното учебно заведение.”
С направено допълнение в чл. 7, ал. 4, т. 1 НПОС е уредена и възможността за подаване на заявления за отпускане на персонални пенсии и от лицата по чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Изменена е и разпоредбата на чл. 10, ал. 5 НПОС, както следва:
“(5) При отпускане на пенсии за инвалидност сроковете по ал. 1 и 4 текат от датата на постановяване решенията на медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ. Ако експертното решение на ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК е обжалвано по реда на чл. 98, ал. 6 КСО или на чл. 112 от Закона за здравето, длъжностното лице по пенсионното осигуряване издава разпореждане по чл. 98, ал. 7 КСО в едномесечен срок от датата на подаване на жалбата от председателя на медицинската комисия, съответно от заявлението на лицето.”
След промяната при обжалване на експертното решение на Детската експертна лекарска комисия (ДЕЛК), ТЕЛК или НЕЛК длъжностното лице по пенсионното осигуряване издава разпореждане по чл. 98, ал. 7 КСО в едномесечен срок от датата на подаване на жалбата от председателя на медицинската комисия, когато обжалването е по реда на чл. 98, ал. 6 КСО. Когато обжалването е по реда на чл. 112 от Закона за здравето, разпореждането се издава в едномесечен срок от заявлението на лицето за отпускане на пенсия, подадено в ТП на НОИ.
Съгласно новосъздадената алинея 6 в чл. 10б от наредбата при отпускане на пенсия за инвалидност по реда на чл. 98, ал. 7 КСО не се изисква медицинска документация от лицето и медицинското експертно досие от РКМЕ.
С извършената промяна в чл. 61, ал. 2 НПОС се регламентира кръгът от лицата, които имат право да получават пенсиите на малолетни или поставени под пълно запрещение лица - законните представители (родители, настойници) или лицата по чл. 26 от Закона за закрила на детето. Промяната в текста е с оглед привеждане разпоредбата на чл. 61, ал. 2 НПОС в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 3 НПОС.
С новата редакция на чл. 67, ал. 2 НПОС се прецизира текстът на разпоредбата, без да се променя по същество смисълът й, в резултат на което пенсиите, отпуснати по подадено заявление от лицата, които нямат постоянен адрес в страната и за които не се прилагат разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна, се изплащат само по банкова сметка, открита в България.
С променената разпоредба на чл. 75 се създава възможност и лицата по чл. 26 от Закона за закрила на детето (роднини, близки или приемни семейства на малолетни или непълнолетни лица) да отправят искане за закриване на банковата сметка на титуляря, както и да получават остатъка по неговата сметка по определения ред.
Изменението в параграф 2 от Допълнителните разпоредби на НПОС, при което думата “календарно” се заличава, е във връзка със зачитането на извънредния труд за осигурителен стаж от 01.01.2005 г., който може да бъде повече от календарното време.

II. Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с Постановление № 254 на Министерския съвет от 26.10.2009 г.
ПМС № 254 от 26 октомври 2009 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет е обнародвано в ДВ, бр. 87 от 03.11.2009 г. и влиза в сила от 03.11.2009 г.
Съгласно изменения чл. 124, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП) учителски длъжности са: “младши учител”, “учител”, “старши учител”, “главен учител” и “учител-методик”.
На основание чл. 124, ал. 2 от правилника, възпитателските длъжности са: “младши възпитател”, “възпитател”, старши възпитател”, “главен възпитател” и “възпитател-методик”.
Посочените учителски и възпитателски длъжности се заемат по трудово правоотношение с директора на детската градина, училището или обслужващото звено, на основание чл. 125а, ал. 1 ППЗНП*.
В параграф 3а от Допълнителните разпоредби на ППЗНП се създава т. 7, съгласно която “учителски стаж” е трудовият стаж, придобит при условията и на длъжностите по чл. 19, ал. 1, 2 и 3 НПОС.
Във връзка с извършените промени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета е направена промяна и в чл. 19, ал. 1 НПОС, с § 2 от ПМС № 254 от 26.10.2009 г., като думите “длъжността учител или възпитател” се заменят с “учителска или възпитателска длъжност” и разпоредбата добива следната редакция:
“Чл. 19. (1) Учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.”
Съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на постановлението, трудовият стаж, придобит при условията и длъжностите по чл. 19, ал. 1, 2 и 3 НПОС, до влизането в сила на постановлението, се признава за учителски стаж.
Предвид изложеното, осигурителният стаж, положен до влизане в сила на постановлението на учителски и възпитателски длъжности, посочени в чл. 124, ал. 1 и 2 ППЗНП, се зачита за учителски стаж, с изключение на длъжностите “учител-методик” и “възпитател-методик”, които на основание § 6 от ПЗР на ПМС № 254 от 26.10.2009 г. се въвеждат от учебната 2010-2011 г.

Мария КИРОВА, главен експерт в Главна дирекция “Пенсии” в ЦУ на НОИАвтор: http://trudipravo.bg/

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->