УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.15, АЛ.1 ОТ ЗЗБУТ - Коментар

Калина ПЕТКОВА, началник на отдел “Условия на труд” в МТСП
публикация в "Информационен бюлетин по труда"

В областта на безопасните и здравословни условия на труд Република България е със законодателство, хармонизирано и развиващо се в съответствие с правото и практиката на Европейския съюз.
Като страна-членка на Европейския съюз, на всеки 5 години министърът на труда и социалната политика, след консултации с организациите на работодателите и на работниците и служителите, признати за представителни на национално равнище, следва да представя на Европейската комисия единен доклад относно прилагането на:

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12.06.1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място, наричана по-нататък “Директива 89/391/ЕИО”;
специалните директиви по чл. 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО, които съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, са директиви в следните области: работни места; работно оборудване; работа с видеодисплеи; работа с тежки товари, която води до риск от гръбначни увреждания; временни и подвижни работни площадки; риболов и селско стопанство;
Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25.06.1991 г. за допълнение на мерките за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работното място на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение, Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31.03.1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове, Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22.06.1994 г. за закрила на младите хора на работното място и Директива 83/477/ЕИО на Съвета от 19.09.1983 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО).
Задълженията на държавите-членки на Европейския съюз да изготвят доклади относно практическото прилагане и задължението на Комисията за изготвяне на доклад, въз основа на националните доклади, представляват важна част от законодателния цикъл, позволяваща да се направи равносметка и оценка във връзка с отделните аспекти на практическото прилагане на разпоредбите на директивите в областта на безопасността и здравето при работа.
В изпълнение на това задължение, министърът на труда и социалната политика ще докладва за прилагането на основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на над 20 наредби, с които се установяват минимални изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа.
С оглед информационното осигуряване на процеса на изготвяне на доклада, Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) задължава работодателите да декларират изпълнението на основните задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа и състоянието на условията на труд в предприятията. В изпълнение на това задължение юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, както и юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, трябва да подават годишна декларация в териториалната дирекция “Инспекция по труда” по адреса на регистрация на предприятието, в срок до 30.04. на следващата година (чл. 15 ЗЗБУТ). За 2009 г. срокът за подаване на Декларацията по чл. 15 е до 30.06.2010 г. включително (§ 4б на преходните и заключителните разпоредби на ЗЗБУТ).
Законът предвижда възможност, когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, да не се подава годишна декларация. В този случай задължените лица трябва писмено да уведомят териториалната дирекция “Инспекция по труда”.
Формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ са определени с наредба на министъра на труда и социалната политика (Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обн. ДВ, бр. 19 от 2010 г.).
В специални приложения към наредбата са определени формата и съдържанието на декларацията (приложение 1) и на уведомлението (приложение 2).

Приложение 1 е структурирано в 4 раздела, чрез които се осигурява обща информация за работодателя, за предприятието, за организацията и управлението на БЗР в предприятието и за условията на труд, свързани с осъществяваната дейност. Приложенията към декларацията (5 бр.) осигуряват информация за специфични дейности и рискове, като те ще се попълват само ако през годината е извършвана съответната дейност:

предприятия от икономическа дейност “Строителство” - декларация ще подават само строители, съгласно чл. 163, ал. 1 на Закона за устройство на територията, които са извършвали през годината строителни и/или монтажни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
предприятия, произвеждали, използвали или съхранявали през годината вредни и опасни химични вещества над 1 тон, и/или мутагени и канцерогени и/или азбест;
предприятия, където се извършват работи в потенциално експлозивна атмосфера;
предприятия, в които се извършват сондажни работи и/или такива, в които се извършва добиване на подземни богатства чрез сондиране;
минни предприятия.
Уведомлението за неподаване на годишната декларация се подава когато няма промяна в декларираните обстоятелства, свързани с:

наименованието/името на юридическото и физическото лице и седалището и адреса на управление - раздел I, т. 1 и 2;
основната и спомагателната дейност; поделенията на предприятието и големината на предприятието според средносписъчния брой на персонала - раздел II, т. 7, 8 и 9;
работните места и опасностите/източниците на опасност, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите, съгласно оценката на риска - раздел IV, част I, т. 22, 24;
наличието на работни места и длъжности, при които е необходимо използването на лични предпазни средства, съгласно направената оценка на риска - раздел IV, част II, т. 25;
оценката на риска на работните места с видеодисплеи - раздел IV, част IV, т. 33 от декларацията.
В наредбата е предвидена възможност декларацията да се подава по електронен път, като се използва програмен продукт за приемане, обработване и съхраняване на данните, който ще се предоставя чрез дирекциите “Инспекция по труда” или интернет страницата на ИА “Главна инспекция по труда” за ползване от декларатора.

Автор: www.trudipravo.bg

 


ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org