КТ Подкрепа Варна 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.15, АЛ.1 ОТ ЗЗБУТ - Коментар

Калина ПЕТКОВА, началник на отдел “Условия на труд” в МТСП
публикация в "Информационен бюлетин по труда"

В областта на безопасните и здравословни условия на труд Република България е със законодателство, хармонизирано и развиващо се в съответствие с правото и практиката на Европейския съюз.
Като страна-членка на Европейския съюз, на всеки 5 години министърът на труда и социалната политика, след консултации с организациите на работодателите и на работниците и служителите, признати за представителни на национално равнище, следва да представя на Европейската комисия единен доклад относно прилагането на:

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12.06.1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място, наричана по-нататък “Директива 89/391/ЕИО”;
специалните директиви по чл. 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО, които съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, са директиви в следните области: работни места; работно оборудване; работа с видеодисплеи; работа с тежки товари, която води до риск от гръбначни увреждания; временни и подвижни работни площадки; риболов и селско стопанство;
Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25.06.1991 г. за допълнение на мерките за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работното място на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение, Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31.03.1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове, Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22.06.1994 г. за закрила на младите хора на работното място и Директива 83/477/ЕИО на Съвета от 19.09.1983 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО).
Задълженията на държавите-членки на Европейския съюз да изготвят доклади относно практическото прилагане и задължението на Комисията за изготвяне на доклад, въз основа на националните доклади, представляват важна част от законодателния цикъл, позволяваща да се направи равносметка и оценка във връзка с отделните аспекти на практическото прилагане на разпоредбите на директивите в областта на безопасността и здравето при работа.
В изпълнение на това задължение, министърът на труда и социалната политика ще докладва за прилагането на основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на над 20 наредби, с които се установяват минимални изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа.
С оглед информационното осигуряване на процеса на изготвяне на доклада, Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) задължава работодателите да декларират изпълнението на основните задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа и състоянието на условията на труд в предприятията. В изпълнение на това задължение юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, както и юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, трябва да подават годишна декларация в териториалната дирекция “Инспекция по труда” по адреса на регистрация на предприятието, в срок до 30.04. на следващата година (чл. 15 ЗЗБУТ). За 2009 г. срокът за подаване на Декларацията по чл. 15 е до 30.06.2010 г. включително (§ 4б на преходните и заключителните разпоредби на ЗЗБУТ).
Законът предвижда възможност, когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, да не се подава годишна декларация. В този случай задължените лица трябва писмено да уведомят териториалната дирекция “Инспекция по труда”.
Формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ са определени с наредба на министъра на труда и социалната политика (Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обн. ДВ, бр. 19 от 2010 г.).
В специални приложения към наредбата са определени формата и съдържанието на декларацията (приложение 1) и на уведомлението (приложение 2).

Приложение 1 е структурирано в 4 раздела, чрез които се осигурява обща информация за работодателя, за предприятието, за организацията и управлението на БЗР в предприятието и за условията на труд, свързани с осъществяваната дейност. Приложенията към декларацията (5 бр.) осигуряват информация за специфични дейности и рискове, като те ще се попълват само ако през годината е извършвана съответната дейност:

предприятия от икономическа дейност “Строителство” - декларация ще подават само строители, съгласно чл. 163, ал. 1 на Закона за устройство на територията, които са извършвали през годината строителни и/или монтажни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
предприятия, произвеждали, използвали или съхранявали през годината вредни и опасни химични вещества над 1 тон, и/или мутагени и канцерогени и/или азбест;
предприятия, където се извършват работи в потенциално експлозивна атмосфера;
предприятия, в които се извършват сондажни работи и/или такива, в които се извършва добиване на подземни богатства чрез сондиране;
минни предприятия.
Уведомлението за неподаване на годишната декларация се подава когато няма промяна в декларираните обстоятелства, свързани с:

наименованието/името на юридическото и физическото лице и седалището и адреса на управление - раздел I, т. 1 и 2;
основната и спомагателната дейност; поделенията на предприятието и големината на предприятието според средносписъчния брой на персонала - раздел II, т. 7, 8 и 9;
работните места и опасностите/източниците на опасност, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите, съгласно оценката на риска - раздел IV, част I, т. 22, 24;
наличието на работни места и длъжности, при които е необходимо използването на лични предпазни средства, съгласно направената оценка на риска - раздел IV, част II, т. 25;
оценката на риска на работните места с видеодисплеи - раздел IV, част IV, т. 33 от декларацията.
В наредбата е предвидена възможност декларацията да се подава по електронен път, като се използва програмен продукт за приемане, обработване и съхраняване на данните, който ще се предоставя чрез дирекциите “Инспекция по труда” или интернет страницата на ИА “Главна инспекция по труда” за ползване от декларатора.

Автор: www.trudipravo.bg

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->