СТАНОВИЩЕ НА КТ "ПОДКРЕПА" ОТНОСНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА ПЕНСИОННИЯ МОДЕЛ - Коментар

Пенсионната система, като основен стълб на дългосрочната социална защита, е инертна система и изисква внимателен и прецизен подход в опитите за модернизация и адаптация. В този смисъл, от особена важност в подхода към промените, е той да включва:
- Анализ на достатъчно дълъг период на действие от 10 до 20 г.;
- Дългосрочни прогнози за развитието на икономиката, финансите и демографската характеристика на страната;
- Адекватно целеполагане, съобразено с визията на ЕС и стремежа ни към кохезия със социалните стандарти и качеството на живот на европейската общност.
КТ "Подкрепа" оценява високо целите на концепцията на МТСП, с които се насърчава солидарността в и между поколенията и се гарантира достъп до пенсии, които не допускат генериране на бедност.
КТ "Подкрепа" възприема изводите за състоянието на пенсионната система и категорично счита, че окаяното й финансово състояние се дължи главно на неколкократното драстично намаление на осигурителните вноски. Ние считаме, че реформата се движи в правилна посока и категорично подкрепяме акцента върху солидарността, като застъпваме тезата, че първият солидарен стълб на пенсионната система следва да бъде водещ във формирането на адекватни пенсии.
Направените изводи и констатации за злоупотреби при достъп до инвалидни пенсии са верни, но също така е вярно, че те се дължат на изключително принизен контрол, както по отношение на медицинската експертиза, така и в последващ контрол за времето на ползването им. Ние считаме, че масовите злоупотреби се дължат преди всичко на ниския заместващ доход от пенсии, който не позволява достоен живот и принуждава част от пенсионерите да злоупотребяват с инвалидните добавки. КТ "Подкрепа" счита, че посочената като генерална цел "гарантиране на дългосрочна финансова стабилност на пенсионната система" се вписва в общоевропейските цели. Тя обаче е само условие за изпълнението на друга основна цел, а именно - "достигане на общо ниво на заместващ доход - 75 %", който гарантира достойно качество на живот при условие, че този доход е получен от осигурителни вноски, а не от трансфери.
КТ "Подкрепа" счита, че за по-безболезненото възприемане на актуализацията на пенсионната реформа следва да се обсъдят няколко предварителни условия, консултирани с колегите от КНСБ, от гледна точка на защита интересите на осигурените лица. В този смисъл предлагаме:
Първо: Да се преформулира генералната цел на концепцията.
Второ: Да се преустанови дискриминационното отношение по възраст за достъп до втория стълб на пенсионната система.
Трето: Категорично да се преустанови намалението на осигурителните вноски в дългосрочен план.
Четвърто: Да не се променя съотношението в приноса на работника и работодателя в осигурителните вноски.
Пето: Да се фиксира едно към десет съотношението между минималния и максималния осигурителен доход
Шесто: Да се въведат данъчни облекчения, като стимули за допълнително и доброволно осигуряване.
Седмо: Законово уреждане на ранното пенсиониране на категорийните работници до 2014 г.
Осмо: Да се въведе в Кодекса на труда закрила срещу уволнение на работници, на които остават три години до пенсиониране, освен в случаите на дисциплинарно уволнение.
Девето: Рязко да се подобри ефективността на контрола за намаляване на некоректното отношение към осигурителните задължения, както и възможностите за злоупотреби от страна на осигурителите и осигурените.
Десето: Да се конкретизира системата за социално осигуряване в държавната администрация, като всяко министерство отчислява осигурителни вноски от своя бюджет, съобразени с категорията на труд при пенсиониране. По този начин задълженията на държавата като работодател и осигурител няма да се губят в общия трансфер.
Внимателният подход към усъвършенстване на пенсионния модел изисква поетапни и добре обмислени стъпки, така че интересите на осигурените лица в граничните възрасти преди пенсиониране /три години/ да не бъдат засегнати. Трябва да се вземе под внимание, че тези хора са участвали в системата при едни други условия и имат конкретни очаквания за размера на пенсиите, необходим трудов стаж и възраст. Ето защо, считаме че сроковете и стъпките в концепцията са изключително сгъстени и ако се приложат по този начин:
- ще предизвикат финансов натиск върху системата поради законното желание на осигурените да се пенсионират при старите условия;
- ще се създаде социално напрежение и недоволство от неизбежното намаление на размера на пенсиите за тези лица, които следва да се пенсионират през следващите три години;
- принудата за оставане на пазара на труда с цел получаване на пълна пенсия ще създаде сериозен натиск върху фонд "Безработица", тъй като възрастните хора изключително трудно могат да си намерят работа, особено в условия на криза;
- считаме за контрапродуктивно намерението за приемане на концепцията от НСТС преди обществения дебат по нея.
Социалните партньори са част от гражданското общество и ако те предварително приемат концепцията ще се изкриви намерението за демократичен подход и широк обществен дебат.

КТ "Подкрепа" счита, че Правителството следва да поеме своята отговорност и да представи пред обществото визията си за актуализиране на пенсионната реформа, а след това да търси съдействие от структурите на гражданското общество.Автор: www.podkrepa.org

 


ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org