КТ Подкрепа Варна 

"АДАПТИВНОСТ" - СХЕМА ПО ОП"РЧР" - ШАНС ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА МАСОВИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ - Коментар

"Информационен бюлетин по труда"
Анна ДЕЛИБАШЕВА, директор на Дирекция “Европейски фондове и международни проекти” - Агенция по заетостта

В края на 2008 г. настъпиха промени на пазара на труда, вследствие на развилата се икономическа криза. Редица предприятия заработиха с намален производствен капацитет поради недостатъчен брой поръчки. С оглед оптимизиране на разходите, една част от тях бяха принудени да въведат непълно работно време за своя персонал. За да не се загубят трудовите навици и за да се запазят придобитите умения и знания, както и да се получат нови такива, най-удачно е тези лица, които са преминали на непълно работно време, своевременно да бъдат включени в мерки за придобиване на нова специалност или повишаване на професионалната квалификация. Това ще даде възможност те да постигнат необходимите знания и умения в случай на преструктуриране на предприятията и да бъдат по-адаптивни и по-конкурентоспособни след преминаване на периода на криза и започване на възстановяване на икономиката.
Предвидените средства за стипендии ще смекчат негативния социален ефект от намаляването на доходите в периода на въвеждане на непълни работно време и представляват допълнителен стимул за работещите за активно участие в дейностите за учене през целия живот.

Целта на Схемата “Адаптивност” е да се ограничат масовите съкращения и напускането на работници и служители, които по икономически причини не могат да заработят пълна заплата. От друга страна на работодателя се осигурява възможност да задържи персонала си, който отново ще му бъде нужен при излизане от кризата и оживление на пазара. Работниците ще получат допълнителни средства под формата на ваучери за професионална квалификация за периода, в който са заети на непълно работно време, както и месечна стипендия за периода на обучение, но не по-дълго от шест месеца. Освен това за периода на обучение на лицата ще бъдат предоставени средства за транспорт от и до работното място, в случай че обучението се провежда в населено място, различно от това, в което се намира местоработата на лицата.
Тази операция е и в изпълнение на един от основните приоритети на политиката по заетостта през 2010 г., а именно осигуряване устойчивост на заетостта (включително чрез стимулиране за работа при непълно работно време и учене през целия живот).
Настоящата операция надгражда антикризисните мерки, реализиращи се по реда на ПМС № 44/2009 г., като разширява техния обхват в контекста на целите, заложени в Лисабонската стратегия и Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Работодателите, чиито работници са преминали на непълно работно време, е необходимо да отговарят на следните условия:

Да имат преобладаващ брой наети работници и служители в икономическите дейности от сектор “Индустрия” и сектор “Услуги” от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008 г.):


в сектор “Индустрия”:
- дейност B - добивна промишленост;

- дейност C - преработваща промишленост;
- дейност D - производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
- дейност E - доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;
- дейност F - строителство.

в сектор “Услуги”:
- дейност G - търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;
- дейност H - транспорт, складиране и пощи;
- дейност I - хотелиерство и ресторантьорство;
- дейност J - създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения.

Да е въведено непълно работно време за срок не по-кратък от два месеца и за не по-малко от 5% от списъчния състав на персонала.
За 2010 г. максималният срок за въведено непълно работно време е 6 месеца.

Да нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и/или задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите.
Да не са обявени в несъстоятелност и да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация.
Да нямат наложени санкции или глоби по чл. 415, ал. 2 от Кодекса на труда в последните 6 месеца преди кандидатстването на техни работници и служители (когато работодателят противозаконно пречи на контролен орган за спазване на трудовото законодателство при изпълнение на служебните си задължения).
Да не са извършвали масови съкращения след 01.07.2008 г.
Образците на заявления и декларации могат да се теглят от електронната страница на Агенцията по заетостта.

Работниците и служителите, преминали на непълно работно време също е необходимо да отговарят на следните изисквания:

Да са преминали от пълно на непълно работно време, съгласно заповед на работодателя.
Да не са ползвали компенсации по реда на ПМС № 44 от 19.02.2009 г. през 2010 г.
Да не са включвани в същото обучение, за което кандидатстват по проекта “Адаптивност” и в други обучения по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник.
Обучението за придобиване и/или повишаване на квалификация, която лицето посочва в заявлението не следва да е идентична или на по-ниско ниво от притежаваната от тях квалификация, удостоверена с документ (диплома, свидетелство и др.).
Да отговарят на изискуемото от Закона за професионално обучение и образование (ЗПОО) и Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) минимално входящо образователно равнище за съответната професия или специалност, за която кандидатстват за получаване на ваучери.
Да подадат лично или чрез работодателя заявление по образец в дирекциите “Бюро по труда” (ДБТ) по месторабота.
Какви възможности предоставя Схема “Адаптивност”?

В рамките на схемата ще бъде финансирано обучение за придобиване на първа и втора степен на професионална квалификация и по част от професия за първа, втора и трета степен.
На лицата, включени в обучение, ще се изплаща стипендия в размер на 8 лв. на ден за 4 учебни часа, но не повече от 176 лв. на месец за периода на обучението, но не повече от 6 месеца.
Лица от целевата група имат право на средства за транспортни разходи за периода на обучението, но за не повече от 6 месеца.

Приемане на документи за кандидатстване (заявления от работници и служители, преминали на непълно работно време, придружени с декларации от работодателя) и осъществяване на проверка за съответствие с изискванията на проекта

Документи се приемат ежедневно в рамките на работното време на дирекциите “Бюро по труда”.
Документите се проверяват за съответствие с изискванията на проекта не по-малко веднъж седмично от комисия, определена от директора на ДБТ.
Комисията извършва проверка на подадените декларации от работодателите, както следва:

използван ли е одобреният формуляр на Декларация по проекта “Адаптивност”;
удостоверение за актуално състояние или копие на регистрация по единен идентификационен код (ЕИК), от което е видно правото му да представлява предприятието;
статистически формуляр образец ЕЕ 01022 за последното тримесечие и данни за сектора на основната дейност по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008 г.);
заповед за установяване на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 1 или § 3б от Преходните разпоредби на Кодекса на труда.
Заповедта следва да е придружена от:

протокол за постигнато съгласие между работодателя с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ за въвеждане на непълно работно време;
списък на всички работници и служители, за които е установено непълно работно време;
поименен график за работното време - работните дни и часове на работниците и служителите, подали заявление за обучение по проекта;
удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на документите;
документ, че нямат наложени санкции или глоби по
чл. 415, ал. 2 от Кодекса на труда в последните 6 месеца преди кандидатстването на техни работници и служители;
информацията за извършени масови уволнения се установява от информация в ДБТ за предстоящи масови уволнения и извършени такива, както и от съответната дирекция “Инспекция по труда” за наложени санкции на работодатели за неспазване на изискванията на чл. 24 ЗНЗ.
Комисията допуска до проверка за съответствие само пълни комплекти документи, подадени от работниците и служителите и работодателя.
При непълен комплект от документи, работниците/служителите и работодателят се информират писмено за несъответствията и документите се разглеждат при пълно окомплектоване.
Комисията изготвя списък на одобрените/неодобрените работници и служители за получаване на ваучери по проект “Адаптивност”. Списъкът се утвърждава ежеседмично от директора на ДБТ и се поставя на информационното табло в ДБТ.
В рамките на схемата ще се финансират обучения за придобиване на първа и втора степен на професионална квалификация и по част от професия за първа, втора и трета степен.
Обучаемият има право, съобразно личностния си профил, сам да прецени по коя професия желае да се обучава. Хората не могат да се включат в обучение за придобиване на професионална квалификация по професионални направления с код 62 (обучения в областта на горското, рибното и селското стопанство) съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Желаещите да получат обучение срещу ваучери следва да отговарят на изискуемото от ЗПОО и ЗНЗ минимално входящо образователно равнище за съответната професия или специалност, когато обучението е за придобиване или повишаване на професионалната квалификация. Тези от тях които са обучавани по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник не могат да получат ваучер за включване в същото обучение.
Освен това хората, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, свидетелство и др.), не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация.
Съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение, е необходимо професията, по която ще се обучава работника или служителя, да не бъде противопоказна за здравословното му състояние.
Обучението трябва да се извършва по учебен график, съобразен с работното време на заетите лица от целевата група.
Както отбелязахме, на лицата, включени в обучение, се изплаща стипендия. В случай, че със заповед на работодателя работниците и служителите преминат от непълно към пълно работно време, същите следва да продължат обучението си до неговото завършване без да получават стипендия от момента на възстановяването на пълното работно време.
Дирекциите “Бюро по труда” изплащат на лицата от целевата група средства за транспортни разходи за периода на обучението от местоработата до мястото на обучението и обратно, в случай че то се провежда в населено място, различно от населеното място по месторабота.
Разходите за транспорт покриват стойността на билет за пътуване с междуселищен обществен транспорт при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство.
Средствата за транспорт се изплащат въз основа на справка за проведените учебни часове и за присъствалите на тях лица и представени разходо-оправдателни документи за извършени транспортни разходи - билети за пътуване.
Схемата “Адаптивност” ще се реализира с бюджет в размер на 90 млн. лв.
Компаниите, които не осъзнават стойността на обучението и професионалното развитие, рискуват да загубят служители в полза на конкурентите си, които са склонни да инвестират именно в професионалното им усъвършенстване.
Професионалните и личните умения трябва да се повишат, за да се подобри качеството на решенията. По-малката група хора трябва да достигне квалификационното равнище на други подобни групи от цял свят.Автор: www.trudipravo.bg

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->