КОМЕНТАР ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ В НАРЕДБАТА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА - Коментар

С Постановление № 4 от 17 януари 2007 г. Министерският съвет прие Наредба за структурата и организацията на работната заплата, ( ДВ, бр. 9 от 26 януари 2007 г.). С нея от 01 юли 2007 г. се въвежда нов вид допълнително възнаграждение на работниците и служителите за придобит трудов стаж и професионален опит, повишава се ролята на социалния диалог при договаряне на отделни елементи на работната заплата на всички нива, разширява се възможността с формите на колективното и индивидуалното трудово договаряне да се определят и други допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати от труда; промени в условията на труд с временен характер; участие в печалба и др.
С влизането в сила на новата наредба от 01 юли 2007 г. се отменя Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, приета с ПМС №133 от 1993 г. (Обн. ДВ, бр. 67 от 1993 г; изм. и доп. ДВ, бр.1 и 63 от 1994 г., ДВ, бр. 29 и 72 от 1996 г., ДВ, бр. 24 от 1997 г., ДВ, бр. 25 от 1999 г. и ДВ, бр. 2 и 68 от 2006 г.)
С нея се определят структурата и организацията на работната заплата, видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, редът и начинът за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.
Наредбата се прилага при:
1. провеждане на колективно трудово договаряне;
2. разработване и утвърждаване на вътрешни правила за организация на работната заплата и свързани с тях други вътрешни актове на предприятието;
3. възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение, както и при договарянето на условията по трудовото правоотношение;
4. определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.
Тя се прилага за работниците и служителите по трудово правоотношение във всички предприятия, учреждения, организации, заведения, обекти, кооперации и други подобни, независимо от формата на собственост и източниците на финансиране.
Глава втора от наредбата съдържа структурата на работната заплата, реда и начина на определянето на брутната, основната заплата, размерите и механизмите за формирането й, реда и начина на определяне на допълнителните трудови възнаграждения и начина на предоставянето им.
Структурата на брутната работна заплата е определена в чл. 3 от приетата наредба, се състои от:
1. основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;
2. допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективния трудов договор;
3. други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и невключени в т. 1 и 2.
В чл. 4 от наредбата е дадено легално определение за основната заплата. Тя е възнаграждение за изпълнението на определените трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или длъжност, в съответствие с приетите стандарти за количество и качество на труда и времетраенето на извършваната работа. При прилагането на сделни форми и системи на заплащане на труда тя следва да съответства на 100-процентно изпълнение на утвърдените трудови норми.
Законодателят е защитил основната заплата на работниците и служителите, като е предвидил в разпоредбата на ал. 2 от чл. 4 от наредбата основната заплата или част от нея да не може да се заменя с допълнителни или други възнаграждения и плащания по договореност в колективен или индивидуален трудов договор. Определянето на основната заплата е свързано с оценка и степенуване на работните места и длъжностите, като конкретният й размер се договаря в трудовия договор между страните по трудовото правоотношение.Автор: Стойко Атанасов, Заместник председател СРС КТ ”Подкрепа” - Варна

 


ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org