КТ Подкрепа Варна 

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ - Коментар

Националният осигурителен институт (НОИ), чрез неговите териториални поделения, осъществява дейност по профилактика и рехабилитация по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните по-мощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.) на опре-делен контингент лица:
1. осигурени за общо заболяване, май-чинство и/или за трудова злополука и професионална болест;
2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили въз-растта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за со-циално осигуряване, не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), респективно на Националната експертна лекарска коми-сия (НЕЛК), не е изтекъл.
Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и реха-билитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни ме-сеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилита-цията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:
1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна нерабо-тоспособност и за от-пуск за бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обез-щетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете и периодите на временна неработо-способност, бременност и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на обезщетение.
Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.
Лицата, осигурени само за трудова злопо-лука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само при случаи на тру-дова злополука и професионална болест.
Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:
1. средствата за не повече от общо 4 основ-ни диагностични и терапевтични проце-дури дневно (вкл. прегледите и изследва-нията);
2. средствата за нощувки по цени, опреде-лени в договора между НОИ и юриди-ческите лица, без доплащане от правои-мащите лица във връзка с различното обзавеждане на стаите от договорите;
3. частична парична помощ за хранене за един храноден.
Лицата получават право на парични помощи за профилактика и рехабилита-ция еднократно в една календарна година за 10 дни престой.
Резервации за постъпване при изпълни-тели на дейността по профилактика и рехабилитация (заведения) се правят от лицата. НОИ не носи отговорност за всички проблеми, свързани с тях.
СРС на КТ „Подкрепа” - Варна подпомага своите членове при извършването на резервации, за което следва да потърсите съдействие на тел: 052 612 575.
Преди извършване на резервации е необходимо лицата да се информират от ТП на НОИ за:
1. условията и реда за ползване на правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация;
2. заболяванията и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.
При извършване на резервации е необ-ходимо лицата да се информират от из-пълнителите на дейността по профи-лактика и рехабилитация за размера на сумата, която ще доплащат за един храно-ден. НОИ няма отношение към форми-ране на размера на сумата за доплащане на храната.
Необходими документи за издаване на удостоверение за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация:
1. Медицинско направление.
Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление.
Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профи-лактика и рехабилитация, придружаващи-те заболявания, ако има такива, медицин-ските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.
Медицинското направление трябва да е издадено не по - рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при съот-ветния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.
2. Документ за самоличност.
3. Документ по образец, удостове-ряващ осигурителните права на лицето.
4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверя-ваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето - епикризи, изслед-вания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
Лицата трябва да представят цялата меди-цинска документация, която доказва нали-чието на заболяването, отразено в меди-цинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.
5. Лицата с трайно намалена работоспо-собност 50 и над 50 на сто представят и експертно решение на ТЕЛК, респ. на НЕЛК, както и декларация по образец, че не са осигурени.
6. Лицата, претърпели трудова злополука, представят и разпореждане за приемане на злополуката за трудова.
7. Лицата с професионална болест представят и експертно решение за признаване на професионална болест.
Лицата представят описаните документи в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.
При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, май-чинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват деклара-ция по образец. В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларация-та се предоставя от длъжностните лица на съответното ТП на НОИ.
Необходими документи за постъпване на лицата при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация:
1. Документ за самоличност;
2. Удостоверение от ТП на НОИ – в два екземпляра.
3. Медицинско направление от лекуващия лекар – в два екземпляра.
4. Лична амбулаторна карта и/или медицинската документация, удостоверя-ваща настоящото и миналото здравно със-тояние на лицето - епикризи, изследва-ния, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
Обръщаме Ви внимание, че договорите за изпълнение на дейността по профилак-профилактика и рехабилитация се сключват ежегодно между НОИ и съот-ветните изпълнители. За 2014 г., следва да бъде следена актуалната информация пре-доставяна от НОИ на сайта на института: http://www.noi.bg/

18.11.2013 г.Автор: Мирослав Димитров, юрисконсулт КТ "Подкрепа" - Варна

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->