КТ Подкрепа Варна 

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Коментар

В ДВ, бр.92 от 27 ноември 2015 г. бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата
на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.). Представяме на Вашето внимание основните
акценти от промените в този нормативен акт:Автор: Мирослав Димитров

 


Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->