КТ Подкрепа Варна 

................... – Варна
Здравейте! Аз съм преподавателка в Професионална гимназия. Имам 37 години трудов стаж, от които 29 като учител. На 27 април 2008 година навършвам 56 години. От колеги разбрах, че тогава мога да се пенсионирам. Моля разяснете възможно ли е това?

Уважаема госпожо,
Чл.68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) регламентира придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това право се придобива при навършване на възраст 60 години и 6 месеца за мъжете и 55 години и 6 месеца за жените, при условие че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта не е по-малък от 98 за мъжете и 88 за жените. От 31 декември 2000 година, възрастта за пенсиониране се увеличава за всяка следваща календарна година с 6 месеца до достигане на 63 години за мъжете и 60 години за жените, а сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта се увеличава с 1 до достигане на 100 за мъжете и 90 за жените. Само за жените, от 31 декември 2004г. сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с една до достигане на 94. От всичко посочено дотук е видно, че към настоящия момент (ноември 2007г.), жените придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 59 години, при условие, че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта е не по-малък от 93. Разпоредбите, определящи условията за пенсиониране в чл.68 и следващи от КСО имат природата на общи правила за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Законодателят е предвидил и специални хипотези, при които изискванията за възраст и осигурителен стаж са различни от общите. Така, § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО, до 31 декември 2009 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст при учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2. С други думи, към днешна дата, Вие нямате право на пенсия, тъй като за придобиването на такова е необходимо кумулативното наличие на две предпоставки, а именно достигната възраст от 56 години (59-3) и учителски осигурителен стаж 25 години. Липсата на едната предпоставка е достатъчна пречка за възникване правото на пенсия по § 5. Във Вашият случай не е налице изискуемата минимално навършена възраст от 56 години.
Що се отнася до втората предпоставка – наличието на 25 години учителски осигурителен стаж, следва да се направи уточнението, че според чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, учителски трудов стаж е осигурителният стаж, положен на длъжността учител или възпитател в учебни и възпитателни заведения, както и стажа на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа. За такъв се счита и стажът на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа. Учебни и възпитателни заведения са създадените по реда на ЗНП, както и социалните учебно- професионални заведения за квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност съгласно ПМС № 63 от 1991г.
Във въпроса Вие посочвате че имате учителски стаж 29 години, което е достатъчно за изпълнение на предпоставката осигурителен учителски стаж.
На 31 декември 2007г. възрастта за пенсиониране ще се увеличи с шест месеца, поради което през 2008г. необходимата за пенсиониране възраст за учители по смисъла на § 5 от ПЗР на КСО ще е 56 години и шест месеца. Следователно, през 2008г. Вие ще придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не към 27 април, когато ще навършите 56 години, а към дата 27 октомври, когато Вашата възраст ще е 56 години и шест месеца и в едно с наличието на необходимия осигурителен учителски стаж, това ще е достатъчно за да се пенсионирате по реда на § 5 от КСО.
Ако изберете тази възможност за ранно пенсиониране, редно е да Ви обърнем внимание на факта, че първоначално Вие няма да получавате пенсия в пълен размер, защото законодателят предвижда, че в тези случаи се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране в намален размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО. Размерът на пенсията е намален с 0,2 % за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО. След навършване на тази възраст пенсията за осигурителен стаж и възраст се изплаща в пълен размер от фонд "Пенсии".
Ако Вие не се възползвате от правото на ранно пенсиониране, а се пенсионирате при условията и възрастта предвидени в чл.68 ал.1-3 от КСО, следва да Ви се изплаща пълна пенсия от фонд «Пенсии», ведно с добавка от Учителския пенсионен фонд в размер на 0.2 % от за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след навършване на възрастта за ранно пенсиониране.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->