КТ Подкрепа Варна 

Моля ви да ми поясните следния случай:Вече трета година работя на срочен трудов договор по чл.68,ал.1,т.1 във ВУЗ.Трябва да кажа ,че работя на срочен трудов договор по мое желание.Може ли да остана да работя на срочен трудов договор и след изтичането на третата година,например може ли да се сключи срочен трудов договор пежду мен като служител и ВУЗ-а по чл.68,ал.1,т.2 или на някакво основание на закон или Министерски акт и така да остана да работя на срочен трудов договор, въпреки че вече ще съм работила 3 години на срочен трудов договор.От ВУЗ-а ми предлагат да премина на постоянен трудов договор, но аз бих желала да остана още на срочен трудов договор.Има ли начин да остана още на срочен трудов договор, въпрекирче ще съм работила 3 години по Чл.68,ал.1,т.1 ? Моля Ви,дтговорете ми незабавно.Лредварително Ви благодаря.

С изтичането на срока на договора, той автоматично прекратява своето действие. Изключение от този принцип е хипотезата, при която работникът или служителят продължи да работи пет или повече дни след изтичането на визирания в договора срок. Ако не последва възражение от страна на работодателя, договорът се трансформира в договор за неопределено време по правилата на чл.69 от Кодекса на труда.
Работодателят няма право да сключва, т.нар. „верижни” срочни трудови договори. С други думи след изтичането на срока по чл.68, ал.1, т.1 от КТ, Вие имате две алтернативи. Или ще последва прекратяване на договора на основание неговата срочност по смисъла на чл.325, т.3 от КТ, или ще се осъществи фактическия състав на трансформация на договора Ви в такъв за неопределено време при наличие на обстоятелствата визирани в чл.69, ал.1 от Кодекса на труда. Тъй като Вие заявявате, че желаете сключването на нов срочен трудов договор, следва да отбележим, че това би било допустимо да друго нормативно основание, но не и по чл.68, ал.1 т.1. В този случай договорът Ви към момента ще се прекрати с изтичането на уговорения срок, но Вие ще разполагате с възможността за сключване на друг вид срочен трудов договор, на друго основание (напр. за довършване на определена работа, до завръщане на титуляра и т.н.), но следва да са налице елементите, от които зависи основанието за сключване на договора. За да сключите договор „до завършване на определена работа” следва да в договора да се определи точно работата за изпълнението и довършването на която се сключва трудовия договор. Ако сключите трудов договор с определяем срок – до завръщане на титуляра, то следва да е налице конкретен титуляр, който отсъства и когото замествате, и т.н. Следователно, конкретният отговор е, че можете да сключите нов срочен трудов договор, но на различно основание от досегашния и то само в случаите когато това основание е действително налице.
Необяснимо остава Вашето желание за сключване на непременно срочен трудов договор. Обръщаме Ви внимание на факта, че в българското трудово законодателство изрично е установено равенство в правата и задълженията на страните по срочни трудови договори и договори за неопределено време. Това равенство бе принципно установено, но с новата уредба на чл.68 ал.2 от КТ (2006г.) изрично се регламентира, че „работниците и служителите по срочен трудов договор имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време”.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->