КТ Подкрепа Варна 

Баща ми е пенсионер. Адресът му по местоживеене е в друго населено място. Преди месец се премести да живее при мен. Моля, посъветвайте ме какво следва да се направи във връзка с получаването на пенсията при промяна на адреса. Предварително благодаря!

Начинът за изплащане на пенсията се заявява от лицето предварително при подаване на заявлението за отпускане на исканата пенсия. Съществуват два начина за получаване на пенсията, а именно:
1. на адрес чрез пощенската станция;
2. по банков път в избрана от лицето банка и посочена банкова сметка;
Във формуляра за отпускане на пенсията се попълва избрания от пенсионера вариант. Не се допуска обаче част от пенсията да се изплаща чрез пощенската станция, а друга част по банков път.

При изплащане на пенсията чрез пощенска станция, когато се наложи смяна на адреса на лицето има два начина, по които пенсионера следва да постъпи в зависимост от срока, за който се променя адреса му.

1. Ако смяната на адреса е временна (до 6 месеца) пенсионерът се обръща към пощенската станция, чрез която получава пенсията. Той подава до съответната пощенска станция заявление, с което иска станцията да му превежда пенсията на настоящия адрес. В този случай, в срока на изплащане на пенсиите (от 7 до 20 число на месеца), пощенската станция превежда пенсията лично на лицето посредством пощенски или телеграфен запис. Тази услуга се заплаща от пенсионера. Заплащането се извършва предварително или ежемесечно се правят удръжки от пенсията, като при този случай пенсионерът получава запис за сума, намалена с размера на пощенската услуга. Важно е да се знае, че ако записът не бъде приет в 20 дневен срок от датата на получаване в пощенската станция по новия адрес, той се връща в издаващата пощенска станция. Тогава пенсионерът трябва да поиска да му бъде изпратен отново.

2. Когато адресът се промени за повече от 6 месеца, за това обстоятелство се уведомява ТП на НОИ. Уведомяването се извършва чрез Заявление, въз основа на което пенсията се превежда на новия адрес. Когато новият адрес е на територията на друго ТП на НОИ, заявлението може да се подаде както в старото, така и в новото ТП на НОИ. Промяната на населеното място е съпроводено с изтичането на определен срок за обработка на заявлението. Ако в този случай пенсията не бъде изплатена за определен месец, тя ще се изплати с пенсионен запис на новия адрес след което ще започне изплащането й по изплащателен картон.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->