КТ Подкрепа Варна 

Пуснах си молба за платен отпуск за 20 дни. Заведоха ми я в деловодството, но ми казаха, че шефът е в отпуск вкл. и по време на периода , за който желая да изляза в отпуск. Обадих му се по телефона и той ми каза о.к. няма проблеми, но въпросът ми е, без писмено разрешение от негова страна може ли да стане гаф като например аз не ходя на работа през този период - 20 дни, а той после да каже - че кай те е пускал и да ме уволнят дисциплинарно.

Поставеният от Вас въпрос е много интересен поради своята практическа насоченост. Редът за ползване на платения годишен отпуск е регламентиран в чл.173 от Кодекса на труда. Ал.1 на посочения член указва, че "платеният годишен отпуск се ползува от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя". Във Вашия въпрос се упоменава устно съгласие на работодателя. Законът изрично изисква писмена форма на разрешението.
Следователно, ползването на ПГО не само трябва да бъде разрешено, но това разрешение следва да бъде оформено в едностранен писмен акт. Нещо повече, неправилно е и често срещаното в практиката приложение на така нареченото резюлиране на молбата за отпуск. Няма пречка работодателят просто да постави резолюция "ДА" или "РАЗРЕШАВАМ" върху подадената от работника или служителя молба, но това не е най-целесъобразната форма за даване на разрешение. Редно е работодателят да състави нарочен писмен акт във формата на Заповед или Нареждане (конкретното озаглавяване на акта е без значение). Този едностранен акт трябва да съдържа определени реквизити. Той трябва да сочи името и други индивидуализиращи данни на работника или служителя, както и основанието на отпуска, вида на отпуска, размера на отпуска, началната дата на неговото ползване и датата на явяване на работа и т.н. С подобно съдържание не само се обективира волеизявлението на работодателя, но и се предава категорично и безспорно волята на работодателя по предявената молба.
Екземпляр от този акт следва да бъде предаден на работника или служителя подал молбата за отпуска. Ако работодателят просто резюлира молбата, то остава вероятността да бъде издаден последващ писмен акт с друго съдържание (например в акта се визира друг размер на отпуска).
Друг често срещан проблем в практиката е, че в действителност работникът или служителят обикновено не знае или не може да узнае дали молбата е резюлирана и дали резолюцията се отнася до всички елементи на подадената молба.
С оглед на всичко посочено дотук, Вашето притеснение относно вероятността да извършите нарушение на трудовата дисциплина, за което да Ви се наложи дисциплинарно наказание, е напълно основателно. Съветваме Ви да поискате писмен акт от лице, което е упълномощено и компетентно да осъществява подобни действия от името на работодателя в негово отсъствие. Убедете се, че въпросното лице действително притежава съответното пълномощие /според конкретно упълномощаване, длъжностна характеристика и т.н./
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->