КТ Подкрепа Варна 

Закриват училището ни /общинско/ по силата на проект "Оптимизиране на училищната мрежа". Какъв е редът синдикалното ни ръководство да пледира нашата най - добра защита при уволнението, например уволнение по чл. 331 /свързано с най - малко четири обезщетения/? Предварително Ви благодаря?

Не може да се даде конкретен отговор на поставения от Вас въпрос. Няма общовалидна формула за осъществяване на синдикална защита, а и това понятие в контекста на зададения от Вас въпрос може и следва да има разнопосочно съдържание. Безспорно е, че съществуващата в подлежащото на закриване учебно заведение синдикална организация следва да предприеме всички необходими стъпки за защита на работниците и служителите и техните интереси. Конкретните мерки зависят от множество конкретни, а понякога и конюнктурни обстоятелства. Естествено на преден план е запазването на работните места, но когато това е обективно невъзможно въпреки положените усилия, следва да се търсят други форми и средства за защита на интересите на членовете на съответната синдикална организация. Изброяването тук може да бъде само примерно, доколкото не познаваме конкретната проблематика. Следва да се осъществят съответните контакти, преговори и други с общинската администрация, представители на МОН, РИО и т.н. Необходимо е да се потърсят форми за изплащане на обезщетения в завишени размери чрз Споразумение. Към такова едно споразумение може да се прибави, както програма за обезщетение по определени критерии, така и Програма за последващи действия, например преквалификация на останалите без работа с оглед тяхната бъдеща реализация. В тия случаи може да се заложи поемането на разходите изцяло или частично във връзка с преминаването на квалификационно обучание. Може да се предвиди програма за насочване на кадрите към свободни работни места в системата на МОН със съдействието на съответното РИО, и т.н., и т.н.
Отново Ви обръщаме внимание, че конкретните мерки са в зависимост от информация, която не се съдържа в поставеният от вас въпрос.
Що се отнася до обезщетенията по чл.331, следва да поясним, че субективно право на работодателя е да предложи „по своя инициатива” прекратяване на договора срещу обезщетение. Разбира се, до такова „решение” и „предложение” на работодателя може да се стигне и след съвместни обсъждания и споразумения със синдикатите.








Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->