КТ Подкрепа Варна 

Закриват училището ни /общинско/ по силата на проект "Оптимизиране на училищната мрежа". Какъв е редът синдикалното ни ръководство да пледира нашата най - добра защита при уволнението, например уволнение по чл. 331 /свързано с най - малко четири обезщетения/? Предварително Ви благодаря?

Не може да се даде конкретен отговор на поставения от Вас въпрос. Няма общовалидна формула за осъществяване на синдикална защита, а и това понятие в контекста на зададения от Вас въпрос може и следва да има разнопосочно съдържание. Безспорно е, че съществуващата в подлежащото на закриване учебно заведение синдикална организация следва да предприеме всички необходими стъпки за защита на работниците и служителите и техните интереси. Конкретните мерки зависят от множество конкретни, а понякога и конюнктурни обстоятелства. Естествено на преден план е запазването на работните места, но когато това е обективно невъзможно въпреки положените усилия, следва да се търсят други форми и средства за защита на интересите на членовете на съответната синдикална организация. Изброяването тук може да бъде само примерно, доколкото не познаваме конкретната проблематика. Следва да се осъществят съответните контакти, преговори и други с общинската администрация, представители на МОН, РИО и т.н. Необходимо е да се потърсят форми за изплащане на обезщетения в завишени размери чрз Споразумение. Към такова едно споразумение може да се прибави, както програма за обезщетение по определени критерии, така и Програма за последващи действия, например преквалификация на останалите без работа с оглед тяхната бъдеща реализация. В тия случаи може да се заложи поемането на разходите изцяло или частично във връзка с преминаването на квалификационно обучание. Може да се предвиди програма за насочване на кадрите към свободни работни места в системата на МОН със съдействието на съответното РИО, и т.н., и т.н.
Отново Ви обръщаме внимание, че конкретните мерки са в зависимост от информация, която не се съдържа в поставеният от вас въпрос.
Що се отнася до обезщетенията по чл.331, следва да поясним, че субективно право на работодателя е да предложи „по своя инициатива” прекратяване на договора срещу обезщетение. Разбира се, до такова „решение” и „предложение” на работодателя може да се стигне и след съвместни обсъждания и споразумения със синдикатите.
Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->