КТ Подкрепа Варна 

Работя в училище като огняр.Поради навършване на години и стаж си подавам документи за пинсиониране и ще бъда в полаем отпуск. Въпросът ми е, мога ли и колко време да остана на работа в същото училище като такъв? Предварително Ви благодаря!
Отговор:

В Кодекса за социално осигуряване са посочени законовите изисквания, при които едно лице придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Когато посочените изисквания са налице, работникът или служителят разполага с възможността да реши дали да осъществи възникналото за него право на пенсия. От Вашият въпрос става ясно, че Вие ще подадете документи за пенсиониране. Наличието на достатъчен осигурителен стаж и навършването на определената в закона възраст сами по себе си не са достатъчни условия за пенсиониране. Съгласно чл.94, ал.1 от КСО пенсиите се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването. Под прекратяване на осигуряването се разбира да се прекрати трудовото, респ. служебното правоотношение. Не можете да се пенсионирате преди да се прекрати осигуряването. Прекратяването може да стане по Ваша инициатива или по инициатива на работодателя, в случаите когато той се възползва от правото си да прекрати договора на основание чл.328 ал.1 т.10 от КТ.
Заявлението с необходимите документи се подава в 6 месечен срок от датата на прекратяване на осигуряването. Когато датата на прекратяването е след момента на придобиване право на пенсия и заявлението е подадено в 6 месечния срок, началната дата на пенсията е от деня на прекратяване на трудовото правоотношение.
Ако прекратяването на осигуряването предхожда датата, на която възникват и останалите основания за пенсиониране (примерно – възраст), то тогава отпускането на пенсията е от датата на придобиване правото на пенсия, ако е спазен 6 месечния срок.
Ако 6 месечния срок не бъде спазен пенсията се отпуска от датата на заявлението.
С оглед на всичко посочено дотук, след като сте придобили право на пенсия, за да ви бъде отпусната такава, следва да прекратите трудовия си договор с работодателя и да подадете заявление до съответното ТП на НОИ. Заявлението трябва да подадете в 6 месечен срок от датата на прекратяване на договора с учебното заведение, където работите. В този случай ще получите пенсия от деня на прекратяване на договора.
Няма пречка да започнете работа след подаване на заявлението за пенсиониране, но за да подадете заявление трябва да е налице прекъсване на осигуряването. В последствие можете да работите при същия или друг работодател без ограничение със статут на работещ пенсионер.
За пълнота на отговора, следва да се отбележи, че след като са налице необходимите условия за придобиване на пенсия (стаж и възраст), не е задължително да се пенсионирате веднага. На практика можете да работите неограничено дълго без да прекратявате договора си и без да се пенсионирате. Необходимо е да подадете заявление за пенсиониране едва, когато договорът Ви бъде прекратен, като в тия случаи важи всичко посочено по-горе.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->