КТ Подкрепа Варна 

Здравейте! Вярно ли е, че присъединяване към КТД може да стане само към подписан КТД в предприятие? Възможно ли е присъединяване към Общински КТД или към Отраслов КТД? Предварително благодаря за отговора!

Това е често задаван въпрос. Тъй като нашето становище не се различава от това изразено от Министерство на труда и социалната политика, то вместо отговор тук ще цитирам текста на писмо на МТСП № 94-СС-356 от 14.06.2002 г. относно индивидуалното или колективно присъединяване към колективен трудов договор на ниво отрасъл:
„Съгласно чл. 57, ал. 2 от Кодекса на труда работниците и служителите, които не членуват в синдикална организация - страна по договора, могат да се присъединяват към сключения колективен трудов договор от техния работодател с писмено заявление до него или до ръководството на синдикалната организация, която е сключила договора, при условия и по ред, определени от страните по договора, така че да не противоречат на закона или да го заобикалят или да накърняват добрите нрави.
Присъединяването по силата на цитираната разпоредба става към сключения колективен трудов договор от техния работодател. Отделният работодател може да бъде страна по колективен трудов договор, сключен само на ниво предприятие, учреждение или организация.
Работниците и служителите могат да се присъединят към колективен трудов договор по реда на чл. 57, ал. 2 от КТ, само ако има колективен трудов договор, сключен на ниво предприятие. Индивидуално или колективно присъединяване към колективен трудов договор на ниво отрасъл не може да има.
Няма пречка по силата на чл. 66, ал. 2 от КТ работодателят с индивидуалното споразумение по чл. 119 от КТ да договори с работниците и служителите по-благоприятни условия на труд от установените в закона или в отрасловия колективен трудов договор.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->

гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org