КТ Подкрепа Варна 

Назначена съм на срочен трудов договр по заместване на длъжност библиотекар.Работната ми заплата е минималната за страната, тъй като нямам съответното образование за заемане на длъжността.Въпросът ми е имам ли право на по-високо трудово възнаграждение и как може да бъде уредено то?Благодаря предварително!

Минималното трудово възнаграждение се фиксира посредством определянето на минималната работна заплата за страната, но няма предвиден „таван” на трудовите възнаграждения. В този смисъл следва да Ви се отговори, че по принцип Вие можете да получавате трудово възнаграждение по-високо от минималната работна заплата за страната. Механизмът за договаряне на размера на възнаграждението на работниците и служителите може да се разглежда в различни посоки. От една страна, няма никаква законова пречка страните по трудовото правоотношение да уговорят в индивидуалния трудов договор по-високо трудово възнаграждение. Следователно първия начин да увеличите възнаграждението си, е да договорите това с работодателя и да оформите тази договорка като изменение на трудовия договор. Тъй като предвид въпроса Ви, вероятно се касае за работа в предприятие (организация) на бюджетна издръжка, то обичайната практика е работодателите да договарят минимално установения размер. Следва да се има предвид, че законодателството по принцип не ограничава работодателят в индивидуален трудов договор или при колективно трудово договаряне да уговаря по-високи от нормативно определените трудови възнаграждения. За да бъде такова договаряне е налице е необходима и обективна финансова възможност за подобно увеличение.
От друга страна, без да е изрично уговорено в индивидуалния трудов договор, възнаграждението може да бъде увеличено по размер в следствие от нормативен акт или колективен трудов договор. С други думи, ако за съответната длъжност и при спазването на други изисквания в нормативен акт е предвидено възнаграждение, чийто размер е по-висок от фиксираното в индивидуалния Ви трудов договор, работодателят Ви следва да изплаща възнаграждението в размер не по-малък от нормативно определения.
Или, ако в колективен трудов договор (на отраслово ниво, общинско ниво или ниво предприятие) за заеманата от Вас длъжност се предвиди по-висок размер на възнаграждението Ви от този в индивидуалния Ви трудов договор и ако Вие сте член на синдикална организация, страна по договора или сте присъединил се (ако КТД е на ниво предприятие), то ще се ползвате от уговорените в КТД по-благоприятни за Вас клаузи, включително досежно размера на трудовото Ви възнаграждение. Работодателят е длъжен да предоставя информация за всички колективни трудови договори, с които е обвързан (вкл. на отраслово и общинско ниво).
Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->