КТ Подкрепа Варна 

Назначена съм на срочен трудов договр по заместване на длъжност библиотекар.Работната ми заплата е минималната за страната, тъй като нямам съответното образование за заемане на длъжността.Въпросът ми е имам ли право на по-високо трудово възнаграждение и как може да бъде уредено то?Благодаря предварително!

Минималното трудово възнаграждение се фиксира посредством определянето на минималната работна заплата за страната, но няма предвиден „таван” на трудовите възнаграждения. В този смисъл следва да Ви се отговори, че по принцип Вие можете да получавате трудово възнаграждение по-високо от минималната работна заплата за страната. Механизмът за договаряне на размера на възнаграждението на работниците и служителите може да се разглежда в различни посоки. От една страна, няма никаква законова пречка страните по трудовото правоотношение да уговорят в индивидуалния трудов договор по-високо трудово възнаграждение. Следователно първия начин да увеличите възнаграждението си, е да договорите това с работодателя и да оформите тази договорка като изменение на трудовия договор. Тъй като предвид въпроса Ви, вероятно се касае за работа в предприятие (организация) на бюджетна издръжка, то обичайната практика е работодателите да договарят минимално установения размер. Следва да се има предвид, че законодателството по принцип не ограничава работодателят в индивидуален трудов договор или при колективно трудово договаряне да уговаря по-високи от нормативно определените трудови възнаграждения. За да бъде такова договаряне е налице е необходима и обективна финансова възможност за подобно увеличение.
От друга страна, без да е изрично уговорено в индивидуалния трудов договор, възнаграждението може да бъде увеличено по размер в следствие от нормативен акт или колективен трудов договор. С други думи, ако за съответната длъжност и при спазването на други изисквания в нормативен акт е предвидено възнаграждение, чийто размер е по-висок от фиксираното в индивидуалния Ви трудов договор, работодателят Ви следва да изплаща възнаграждението в размер не по-малък от нормативно определения.
Или, ако в колективен трудов договор (на отраслово ниво, общинско ниво или ниво предприятие) за заеманата от Вас длъжност се предвиди по-висок размер на възнаграждението Ви от този в индивидуалния Ви трудов договор и ако Вие сте член на синдикална организация, страна по договора или сте присъединил се (ако КТД е на ниво предприятие), то ще се ползвате от уговорените в КТД по-благоприятни за Вас клаузи, включително досежно размера на трудовото Ви възнаграждение. Работодателят е длъжен да предоставя информация за всички колективни трудови договори, с които е обвързан (вкл. на отраслово и общинско ниво).
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->