КТ Подкрепа Варна 

Д.Д.: Здравейте! Работя на постоянен трудов договор и имам трудов стаж почти 13год. без прекъсване. В момента съм в платен отпуск за отглеждане на дете до 2год. възраст. Дъщеря ми е на 11мес.а във фирмата започна процедура по закриването й. Въпросът ми е - могат ли да ме съкратят и ако могат, откъде ще получавам майчинството си до навършването на 2год. на дъщеря ми.

Благодарим Ви, че сте посетили нашата интернет-страница и сте потърсили нашата консултантска помощ!
Вашият въпрос следва да се раздели на две части:
1. Ползвате ли се от закрила при прекратяване на трудовото правоотношение?
2. Откъде следва да получавате обезщетението при прекратяване на трудовия договор?

1. В българското трудово законодателство има предвидена закрила при уволнение на работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст. Закрилата визирана в чл.333 ал.1 т.1 от КТ се изразява в забраната за прекратяване на трудовото правоотношение с такова лице, ако за прекратяването не е получено предварително разрешение на Инспекцията по труда за всеки отделен случай. Закрилата предоставена от Кодекса на труда, обаче, не е абсолютна и безгранична, напротив, тя търпи ограничения в две основни посоки:
- от една страна, видно от формулировката на текста, работодателят ще може да извърши уволнението, ако получи предвиденото в закона предварително разрешение;
- от друга страна, това ограничение в работодателската свобода е предвидено само за конкретно определени и изчерпателно посочени основания за прекратяване на трудовото правоотношение, а именно хипотезите на чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда. Това са случаите на закриване на част от предприятието и съкращаване в щата; намаляване обема на работа; липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях; дисциплинарно уволнение. Във всички останали случаи, прекратяването на трудовото правоотношение се извършва от работодателя без да е необходимо предварителното разрешение на Инспекцията по труда. Вие посочвате, че предстои закриване на фирмата, в която работите. Закриването на предприятието е посочено като основание за прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя без предизвестие (чл.328 ал.1 т.1 КТ). Тази хипотеза не предполага прилагането на закрилата на чл.333 ал.1 т.1 КТ. Това законодателно решение е логично и оправдано с оглед на факта, че престава да съществува единия от субектите по трудовото правоотношение.
Следователно, Вашият трудов договор може да бъде прекратен на основание чл.328 ал.1 т.1 КТ без предизвестие и без да е необходимо предварителното разрешение на Инспекцията като елемент, обуславящ законността на уволнението.

2. По смисъла на чл.163 от КТ работничката или служителката има право на платен отпуск за бременност и раждане за всяко дете. От първи януари 2007г. размерът на този отпуск е 315 дни, от които 45 дни се ползват преди раждането. След изтичането на този отпуск е възможно ползването на платен отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, регламентиран в чл.164 от КТ. Съгласно чл. 53, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) след изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За да получава "майчинство" за срок от две години майката на детето трябва да отговаря на следните условия:
1. да се намира в трудово правоотношение и да ползва допълнителен платен отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 КТ;
2. да има 6 месеца осигурителен стаж, като осигурено за съответните рискове лице, независимо от това кога е придобит този стаж.
Вашето запитване предполага хипотезата, в която Вие вече не работите по трудово правоотношение. Това означава, че няма да отговаряте на посоченото no-горе първо изискване.
В този случай намира приложение Законът за семейните помощи за деца (ЗСПД). При условията на чл. 8, ал. 1 ЗСПД възниква правото на месечни помощи за отглеждане на дете до една година. Тези помощи се изплащат при условие, че доходът на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4 ЗСПД.
Семейните помощи за деца се отпускат от съответната дирекция "Социално подпомагане" въз основа на подадена от правоимащото лице молба-декларация.
На практика, след навършването на 1 годишна възраст на детето, Вие не можете да ползвате този вид обезщетение. Предвид на посочената от Вас 11 месечна възраст на детето, Вие ще бъдете лишена от изплащане на обезщетения след прекратяване на трудовото Ви правоотношение, освен ако не започнете работа по друго трудово правоотношение, в рамките на което впоследствие да ползвате предвидения в чл.164 КТ отпуск и да получавате обезщетение за това.
Вие можете да прехвърлите ползването на отпуска по чл.164 на бащата или на накой от Вашите или неговите родители, ако те работят по трудово правоотношение. Прехвърлянето се осъществява с подаване на Молба-декларация. Такова прехвърляне е възможно само докато и Вие сте в трудово правоотношение. Ако Вие вече не работите, не можете да прехвърляте правото си на отпуск за отглеждане на дете до 2г. възраст, защото самата Вие няма да притежавате вече това право.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->