КТ Подкрепа Варна 

Предварително благодаря, за изчерпателните отговори! Ако не работя /10 дни/ през месец юли, ще ми бъде ли увеличена заплатата? Всички учители ли ще стартират с заплата 450 лв. и ще има ли и коефициент за трудов стаж към минималната заплата от 450 лв.? Ако имам 20 години стаж, ще мога ли да договарям с работодателя заплата по-висока от 450 лв.?

Възнаграждението за платен годишен отпуск се изчислява по реда на чл.177 от Кодекса на труда: „За времето на платен годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни”. Това е принципът за изчисляване на възнаграждението по време на платен отпуск. Когато към или след началната дата на платения отпуск на работника или служителя е увеличена основната му работна заплата за минал период, включващ и месеца, който е база за изчисляване на възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение (чл.21 ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата). Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение (чл.21 ал.2 от наредбата за структурата и организацията на работната заплата).
Според посоченото дотук, отговорът на първата част от въпроса Ви е, че ще получите добавка към възнаграждението Ви за платен отпуск, която добавка ще съответства на процента на увеличението на възнаграждението Ви от 01 юли 2008 г., независимо от факта че не сте работили повече от 10 работни дни през този месец.
Минималното основно възнаграждение на учителският персонал съгласно Приложение №1 към чл.4 ал.1 от Наредба № 2 от 18.02.2008г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета от 1 юли е 450 лева. Следователно, след 1 юли 2008г. всички педагогически специалисти следва да получават не по-малко от 450 лева. Тъй като това е размера на основното месечно възнаграждение, в него не се включва размера на допълнителните трудови възнаграждения. Допълнителните трудови възнаграждения, определени в Наредбата за структурата на работната заплата или съгласно други нормативни актове или в Колективен трудов договор се заплащат допълнително над основното месечно възнаграждение в размер определен в нормативен акт или в колективен трудов договор. Във връзка с това и в отговор на Вашето питане за 20 години стаж, Вие ще получавате допълнително върху основното си месечно възнаграждение и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, като в случай, че сте член на синдикална организация, размера на това възнаграждение ще е съобразен с договореното в Отрасловия колективен трудов договор или в колективен трудов договор в учебното заведение, в което работите.
Извън посоченото дотук, няма пречка в индивидуалния Ви трудов договор с работодателя да се договори по-голям размер както на основното ви трудово възнаграждение, така и на допълнителните възнаграждения.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->