КТ Подкрепа Варна 

Здравейте. Работя като учител. Договорът по който работя е до завръщане на титуляра, и е сключен по чл. 68 ал.1 т.3. В точка 3 от него е описано, че може да се прекрати с предизвестие от 3 месеца. Титулярът се завръща в м. Декември и аз ще остана без работа посредата на учебната година. Сега желая да подам молба за напускане, надявам се да си намеря работа за новата учебна година. Но, ако директорката не ми подпише има ли начин да прекъсна договора преди да са изтекли 3 месеца. Предварително благодаря.

Вие работите по срочен трудов договор, чийто срок изтича със завръщането на титуляра, за чието заместване сте назначена, т.е. в конкретният случай - през месец декември.
Вашият въпрос изисква едно кратко и обобщено изясняване на основанията за прекратяване на трудовия договор от работника.
Констатацията, която правите във въпроса е вярна – срочен трудов договор се прекратява от работника с предизвестие от три месеца, но не повече от остатъка на срока по договора и тъй като завръщането на титуляра се очаква след повече от три месеца, то срокът на предизвестието трябва да е в указания от чл.326 от Кодекса на труда, т.е. тримесечен. Това правило важи за хипотезата на прекратяване на договора по инициатива на работника с предизвестие. Ако Вие отправите предизвестието сега, от този момент започва да тече посочения по-горе срок. След неговото изтичане договорът се прекратява съгласно отправеното от Вас до работодателя предизвестие. Няма законова пречка да прекратите договора и преди да е изтекъл целия срок на предизвестието. В този случай Вие ще дължите обезщетение на работодателя в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието, например, ако отправите предизвестието сега и решите да прекратите договора след два месеца, ще трябва да заплатите обезщетение за оставащия срок на предизвестието – в случая за един месец.
Друго възможно основание за прекратяване на трудовия договор по Ваша инициатива е хипотезата на чл.325 т.1 от КТ, а именно прекратяване на договора по взеимно съгласие. В този случай Вие трябва да отправите писмена молба до работодателя. Работодателят трябва да Ви отговори на молбата в 7 дневен срок. Той може да я приеме (тогава договорът се прекратява по взаимно съгласие), може и да я отхвърли. Ако не получите отговор в указания срок, се приема, че е налице мълчалив отказ.
Друго възможно основание за прекратяване на договора по Ваша инициатива е прекратяването от работника без предизвестие. Такова ще е налице при наличие на някоя от посочените в чл.327 от КТ хипотези (забавено изплащане на възнаграждение; заболяване, което е пречка да изпълнявате възложената работа и т.н. – вижте чл.327 т.1 -9 от Кодекса на труда).
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->