КТ Подкрепа Варна 

След дълги години преподавателска работа в учебно заведение, напуснах и сега съм инструктор във фирма за шофьорски курсове. Моля, отговорете ми, полаганият сега от мен труд зачита ли се за учителски трудов стаж?

Съгласно чл.19, ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж: „учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа”.
Списъкът, одобрен във връзка с приложението на чл.19, ал.2 от НПОС съдържа следните длъжности:
1. Помощник-директор с преподавателска заетост;
2. Ръководител на филиал в МУЦТПО;
3. Ръководител на учебно-изчислителен кабинет;
4. Педагогически съветник;
5. Хореограф;
6. Корепетитор;
7. Логопед;
8. Педагог;
9. Психолог;
10. Инструктор по трудово обучение;
11. Дружинен ръководител;
12. Преподавател;
13. Рехабилитатор;
14. Инструктор по кормилни упражнения.
Видно от горепосоченото, осигурителният стаж придобит на длъжността „инструктор по кормилни упражнения” се зачита за учителски стаж. Необходимо е кумулативно да са налице и останалите критерии, посочени в цитираната разпоредба на чл.19, ал.2 НПОС, а именно да отговаряте на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, както и да сте изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа.
Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->