КТ Подкрепа Варна 

Здравейте, като Председател на СС на КТ”Подкрепа” желая да получа Вашето становище по следния въпрос: Работим в здравно заведение, в което се полага труд в условията на непосредствен контакт със заразно болни, както и труд в среда на йонизиращи лъчения. Работодателят ни заяви, че възнамерява да ни откаже ползването на допълнителен платен годишен отпуск в размери съответно 22 и 15 работни дни, както и че желае да намали работното ни време. Има ли право на това?

Съгласно чл.156, ал.1, т.1 от Кодекса на труда работниците и служителите имат право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки. Съгласно чл.156, ал.2 от КТ «видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, се определят с Наредба на Министерски съвет». В изпълнение на този текст с ПМС № 267 от 12.12.2005 г. е приета Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск. Сред изброените работници и служители, които съгласно Наредбата имат право на допълнителен отпуск са и тези, които извършват работа: в среда на йонизиращи лъчения (чл.2, т.5) и в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; в центрове, отделения и сектори за трансфузионна хематология; в диализни центрове, отделения и сектори, в лечебни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти (чл.2, т.11). Правото на този допълнителен платен отпуск е субективно право на работниците и служителите, които отговарят на поставените в законодателството условия. То е допълнителна мярка за превенция на здравните рискове за работниците и служителите и в този смисъл е гарантирано от закона и неговото упражняване не може да бъде дерогирано по волята на работодателя.
Съгласно чл.156 от КТ и съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата размерът на този допълнителен отпуск не може да бъде по-малък от 5 работни дни, като по-голям размер на допълнителния отпуск по смисъла на чл.156а от КТ и чл.4, ал.5 от Наредбата се договаря с колективния трудов договор или в индивидуалния договор на страните по трудовото правоотношение.
Отрасловият колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване”, сключен на 4 юни 2008 г. предвижда в чл.23, ал.1, че „за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, работниците и служителите имат право на допълнителен платен годишен отпуск, съгласно Приложение № 1 при спазване на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск. В Приложение № 1 към ОКТД се посочва, че за служители в заразни, инфекциозни отделения и кабинети, работещи в непосредствен контакт с пациентите, размерът на допълнителния отпуск се фиксира на 15 работни дни, а за медицински и немедицински персонал работещ в среда с йонизиращи лечения, размерът на допълнителния отпуск е 22 работни дни.
В отговор на Вашето питане и с оглед на посоченото до тук, работодателят не може да откаже ползването на допълнителен платен годишен отпуск в размери съответно 15 и 22 работни дни на работниците и служителите извършващи работите упоменати по-горе, ако тези работници и служители са членове на синдикалната организация на КТ”Подкрепа”, която е страна по ОКТД. За работниците и служителите, които отговарят на изискванията за ползване на допълнителен платен годишен отпуск, но не са членове на синдикална организация страна по ОКТД, важи изискването за не по-малко от 5 работни дни отпуск.
Що се отнася до въпроса Ви относно възможността, работодателят едностранно да намали работното Ви време, отговаряме, че работодателят може да установи със заповед едностранно намаляване на работното време само при хипотезата на чл.138а, ал.1 от КТ в случаите на намаляване обема на работа и за срок не повече от три месеца в една календарна година. В този случай, обаче, работодателят е задължен първо да съгласува заповедта си с представителите на синдикалните организации, както и с представителите на работниците и служителите по чл.7, ал.2 от КТ. Извън посочената хипотеза, промяна на продължителността на работното време е възможна само по взаимно съгласие.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->