КТ Подкрепа Варна 

Лице, което е в разрешен безсрочен неплатен отпуск /няма фиксирана крайна дата/ изпраща до работодателя си чрез куриерска фирма с обратна разписка заявление за прекратяване на трудовото отношение на основание чл.325 тч.1 или в случай на несъгласие от страна на работодателя същото да се счита за 30-дневно предизвестие, считано от датата на получаване на заявлението.Уточнява,че желае приключената трудова книжка и УП-2 да му бъдат изпратени в законоустановения срок чрез същата куриерска фирма ,за негова смет-ка на домашния му адрес.Получава следния отго-вор от работодателя:\\\"Уведомяваме Ви,на основание чл.325 ал.1,изр.2 от КТ в законоустановения 7-дневен срок,че предложението Ви е отправено към дружеството ни по време на неплатен отпуск,поради,което е незаконосъобразно\\\". Въпроси: 1.Необходимо ли е лицето да прекрати неплатения си отпуск и така да подаде заявление за прекратяване на трудовия си договор или това може да стане докато тече отпуска и с изтичане на срока за предизвестие да се прекрати отпус-ката и съответно ТД? 2.Законосъобразно ли е подаденото завление за прекратяване на ТД? 3.Законосъобразен ли е отговорът на работодателя? 4.Следва ли след изтичане на 30 дневния срок за предизвестие,независимо от отговора на работо-дателя,ТД да се счита за прекратен и да бъдат оформени и изпратени тр.книжка и УП-2? Моля,подкрепете нормативно отговорите на поставените въпроси,за което предварително Ви благодаря!С пожелание за хубав ден,Н.Добрева!

Във въпроса си Вие визирате безсрочен неплатен отпуск. Такъв отпуск не би следвало да Ви се разрешава, доколкото във Вашата молба за отпуск и в съотносимото Разрешение на работодателя за ползването на същия би следвало да е указана продължителността на отпуска, включително неговата начална и крайна дата. Тъй като този факт не променя същността на поставения от Вас въпрос, то се абстрахираме от тази некоректност и отговаряме следното:
1. Няма законова пречка да проявите инициатива за прекратяване на трудовото правоотношение по време на законоустановен отпуск (платен или неплатен);
2. Няма законова пречка да формулирате алтернативност на Вашето волеизявление, като упоменете, че в случай на отказ за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие (чл.325, т.1 КТ), Молбата Ви следва да се счита за предизвестие по чл.326 от КТ
3. Работодателят има право да Ви откаже прекратяване на правоотношението на основание чл.325, т.1 като този отказ или трябва да се изрази изрично в срока по чл.325, т.1, изр.2 КТ (какъвто е Вашия случай) или посредством мълчалив отказ.
4. Работодателят няма правно основание да твърди, че отправената до него Молба за прекратяване на трудовото правоотношение е незаконосъобразна на основание, че същата е отправена по време на ползване на неплатен отпуск. Няма нормативно изискване за действително отработване на предизвестието. Неговата същност се изразява в уведомителната му функция спрямо насрещната страна по правоотношението и предоставянето на един приемлив срок, в който нейните действия да се съобразят с предстоящото прекратяване на правоотношението.
5. Можете да считате, предизвестието за коректно отправено до работодателя от датата, на която работодателят е изразил отказа си по отправената от Вас Молба. След изтичането на предизвестието, договорът Ви следва да се счита за прекратен и имате право да изисквате оформянето на всички необходими документи във връзка с прекратяването на трудовото правоотношение в 14 дневен срок, а при отказ – да сезирате Дирекция „Инспекция по труда”.
Обръщаме Ви внимание, че срокът на предизвестието зависи от вида на договора (срочен или за неопределено време), както и от уговореното в КТД, което има действие спрямо Вас и Вашия работодател.
с пожелание за успешен ден!
Мирослав Димитров – СРС КТ”Подкрепа” - Варна
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->