КТ Подкрепа Варна 

Имам общ трудов стаж 21 години,от които 3 години учителски стаж.Работя от 09.2008г. като учител,но ми се изплаща само 3% за трудов стаж и професионален опит.Съгласно Отрасловия КТД за Образованието би трябвало да получавам пълен размер на % за трудовия ми стаж,т.е. 21%.Показах КТД на директорката ни,потърсих съдействието на синдиката ни,но ефект няма.Какво още е нужно да направя и при кого да търся съдействие?Трябва ли да заведа дело,моля за вашето мнение.

Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.
Правилата за определяне на трудовия стаж и професионален опит, които се зачитат при изчисляването на допълнителното възнаграждение са регламентирани в чл.12 от наредбата.
Съгласно Указание на МТСП относно изчисляване на придобит трудов стаж и професионален опит "при определяне на условията по чл. 12, ал. 5 НСОРЗ няма пречка в колективен трудов договор или във вътрешните правила за организация на работната заплата да се договори или определи придобитият в друго предприятие трудов стаж да се зачете изцяло за трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, ако той е придобит по трудово правоотношение или на държавна служба".
В чл.25 от Отрасловият колективен трудов договор за системата на народната просвета е договорено да се зачита за изцяло придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на НСОРЗ,придобитият трудов стаж до 01.07.2009 г. по трудово правоотношение или държавна служба.
Доколкото тази разпоредба се покрива с Вашия казус и доколкото Вие се ползвате от клаузите на ОКТД като член на синдикална организация страна по договора, Вие сте в правото си да изисквате от работодателя спазването на уредените в КТД правила относно изчисляването на придобития трудов стаж и професионален опит.
Отказът от изпълнение на клаузите на КТД е нарушение на трудовото законодателство и в тоя за него може да бъде сезирана съответната Дирекция "Инспекция по труда".
Можете и да заведете съдебен иск за неизпълнение на задълженията по КТД по смисъла на чл.59 от Кодекса на труда.
Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->