КТ Подкрепа Варна 

M.: Здравейте, възможно ли е да се създаде сдружение за защита на правата на служителя към частна фирма и какъв е реда? Следва ли ако е възможно прикрепяне към някой утвърден синдикат?

Здравейте,
Защитата на професионалните интереси по въпросите на трудовите и осигурителните права и жизнения стандарт е възможно и исторически утвърдено посредством създаването на синдикални организации на работниците и служителите.
Правото на синдикално сдружаване е признато от множество Международни актове и е конституционно признато в Конституцията на Република България. При всеки работодател МОЖЕ да бъде създадена (учредена) синдикална организация, като за това е достатъчно да бъдат спазени устройствените документи на съответния синдикат. Няма значение дали работодателят се явява частна фирма или друго икономически и правно обособен субект.
Към кой синдикат следва да бъде създадена синдикалната организация е въпрос, който изцяло зависи от волята и убежденията на самите работници и служители. По обясними причини при отговора на този въпрос аз съм пристрастен и бих Ви посъветвал при Вашия избор да се спрете на Конфедерация на труда „Подкрепа”. Дали синдикалната Ви организация следва да е учредена (прикрепена) към „утвърден”? Ако приемем, че „утвърдени” синдикати у нас са представителните организации на работниците и служителите на национално ниво, то следва да уточним, че към настоящият момент в Република България съществуват две представителни синдикални организации, респективно Конфедерация на труда „Подкрепа” и Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ). Естествено членството в представителна организация дава редица предимства с оглед на факта, че само представителните организации участват в колективното трудово договаряне на национално ниво и на ниво браншове и отрасли. Постигнатите договорености на едно такова ниво автоматично пренасят действието си върху ччленовете на съответните синдикати – страни по договорите. Допълнителни аргументи са натрупания опит, административния, експертен и консултантски капацитет, възможностите за влияние върху законотворчеството и т.н., и т.н.
В този смисъл отново мога да насоча Вашият избор на синдикална принадлежност към Конфедерация на труда „Подкрепа”, но пак със същото уточнение, че правото на синдикално сдружаване се упражнява доброволно и изборът на синдикална организация зависи единствено от Вашата и на колегите Ви воля.
В допълнение към всичко посочено дотук, Ви обръщам внимание на факта, че до два работни дни в сайта на КТ”Подкрепа” – Варна ще бъдат публикувани различни процедури, образци на бланки и формуляри и т.н. Една от първите публикувани процедури ще е тази относно създаването на синдикална секция на КТ”Подкрепа”. След публикуването ще можете да прочетете детайлна информация относно процедурата и необходимите за това документи.
Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->