КТ Подкрепа Варна 

M.: Здравейте, възможно ли е да се създаде сдружение за защита на правата на служителя към частна фирма и какъв е реда? Следва ли ако е възможно прикрепяне към някой утвърден синдикат?

Здравейте,
Защитата на професионалните интереси по въпросите на трудовите и осигурителните права и жизнения стандарт е възможно и исторически утвърдено посредством създаването на синдикални организации на работниците и служителите.
Правото на синдикално сдружаване е признато от множество Международни актове и е конституционно признато в Конституцията на Република България. При всеки работодател МОЖЕ да бъде създадена (учредена) синдикална организация, като за това е достатъчно да бъдат спазени устройствените документи на съответния синдикат. Няма значение дали работодателят се явява частна фирма или друго икономически и правно обособен субект.
Към кой синдикат следва да бъде създадена синдикалната организация е въпрос, който изцяло зависи от волята и убежденията на самите работници и служители. По обясними причини при отговора на този въпрос аз съм пристрастен и бих Ви посъветвал при Вашия избор да се спрете на Конфедерация на труда „Подкрепа”. Дали синдикалната Ви организация следва да е учредена (прикрепена) към „утвърден”? Ако приемем, че „утвърдени” синдикати у нас са представителните организации на работниците и служителите на национално ниво, то следва да уточним, че към настоящият момент в Република България съществуват две представителни синдикални организации, респективно Конфедерация на труда „Подкрепа” и Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ). Естествено членството в представителна организация дава редица предимства с оглед на факта, че само представителните организации участват в колективното трудово договаряне на национално ниво и на ниво браншове и отрасли. Постигнатите договорености на едно такова ниво автоматично пренасят действието си върху ччленовете на съответните синдикати – страни по договорите. Допълнителни аргументи са натрупания опит, административния, експертен и консултантски капацитет, възможностите за влияние върху законотворчеството и т.н., и т.н.
В този смисъл отново мога да насоча Вашият избор на синдикална принадлежност към Конфедерация на труда „Подкрепа”, но пак със същото уточнение, че правото на синдикално сдружаване се упражнява доброволно и изборът на синдикална организация зависи единствено от Вашата и на колегите Ви воля.
В допълнение към всичко посочено дотук, Ви обръщам внимание на факта, че до два работни дни в сайта на КТ”Подкрепа” – Варна ще бъдат публикувани различни процедури, образци на бланки и формуляри и т.н. Една от първите публикувани процедури ще е тази относно създаването на синдикална секция на КТ”Подкрепа”. След публикуването ще можете да прочетете детайлна информация относно процедурата и необходимите за това документи.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->