КТ Подкрепа Варна 

Каква санкция има право да наложи работодателя на служител,който не изпълнява разпорежданията на своя работодател,оформени чрез заповед,с която служителя е запознат срещу подпис и въпреки това не се съобразява с поставените там срокове.

Видовете дисциплинарни наказания са изчерпателно изброени в чл. 188 от КТ, а именно забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Работодателят не може да налага други видове дисциплинарни наказания.
Чл.189, ал.1 от Кодекса на труда визира критериите за определяне вида на дисциплинарно наказание.Съгласно тази разпоредба, при избора на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя.
За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.
Чл.190 изброява видове нарушения, при които МОЖЕ да се наложи дисциплинарно наказание уволнение. От една страна, този списък не е изчерпателен, защото може да се наложи уволнение и за други тежки дисциплинарни нарушения. От друга страна, за посочени в списъка нарушения, работодателят може да наложи и по-ниско по степен наказание. Този списък, обаче насочва работодателя при определяне на наказанието. Посоченото от Вас нарушение не е включено в изброените чл.190 от КТ. Това предполага, че по принцип следва да се избере наказание измежду „забележка” и „предупреждение за уволнение”, но този избор е в правомощията на работодателя и при спазване на разпоредбата на чл.189, ал.1 при наличие на системност на нарушенията (например три и повече нарушения), при предишни нарушения на работника или служителя и т.н., работодателят може да прецени и налагането на различно наказание, включително уволнение.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->