КТ Подкрепа Варна 

За нуждите на „Кариерното развитие” ще се зачита ли за педагогически стаж времето, когато учителка е била в отпуск по майчинство?

Съгласно § 5 от ПМС № 254 / 26.10.2009 г. "учителски стаж" е трудовият стаж, придобит при условията и на длъжностите по чл. 19, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. Съществува известна терминологична неяснота, доколкото цитирания текст говори за „трудов стаж”, а в посочените разпоредби на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се визира осигурителен стаж.
Съгласно чл.19, ал.1, изр.1-во от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж „учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения”. В този смисъл във връзка с § 5 от ПМС № 254, според нас следва да се приеме, че времето през което лице, заемащо учителска или възпитателска длъжност, е било в отпуск за бременност и раждане, респ. платен отпуск за отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст, се зачита за учителски стаж. Съгласно чл.352, т.2 от Кодекса на труда за трудов стаж по трудовото правоотношение се зачита и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил поради ползване на платен отпуск, независимо от основанието и заплащането.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->