Завършила съм семестриално ПУ,,П.Хилендарски'' през1996год. /до влизането на Закона за висше образование/. Диплома получавам през 2003г. ,,бакалавър''. Мога ли да предявя претенция за степен ''магистър'' /§8 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/?

Възможно е, от една страна, в конкретния случай да има множество специфични обстоятелства, които да обясняват издаването на диплом за тази образователно-квалификационна степен, а от друга, диплома да е издаден при неспазване на разпоредбата на посочения от Вас § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗВО. Във Вашия случай Вие разполагате с две възможности за издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства свързани с придобиване на висше образование.
1. Можете да подадете Молба до Декана на съответния факултет за издаване на Академична справка, в която се отразяват резултатите от обучението на всеки негов етап и се обслужва както академичната мобилност, така и признаването на завършени периоди на образование.
2. Ако след издаването на Академичната справка от нейното съдържание е видно, че сте завършила семестериално до влизането на закона в сила и за Вас е приложима разпоредбата на § 8 от ПЗР на ЗВО, то Вие можете да подадете Молба до Ректора на висшето учебно заведение с искане за ползване на права на завършили образователно-квалификационна степен „магистър” по смисъла на § 8. Към молбата се представя и дипломата за придобито висше образование.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org