КТ Подкрепа Варна 

Завършила съм семестриално ПУ,,П.Хилендарски'' през1996год. /до влизането на Закона за висше образование/. Диплома получавам през 2003г. ,,бакалавър''. Мога ли да предявя претенция за степен ''магистър'' /§8 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/?

Възможно е, от една страна, в конкретния случай да има множество специфични обстоятелства, които да обясняват издаването на диплом за тази образователно-квалификационна степен, а от друга, диплома да е издаден при неспазване на разпоредбата на посочения от Вас § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗВО. Във Вашия случай Вие разполагате с две възможности за издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства свързани с придобиване на висше образование.
1. Можете да подадете Молба до Декана на съответния факултет за издаване на Академична справка, в която се отразяват резултатите от обучението на всеки негов етап и се обслужва както академичната мобилност, така и признаването на завършени периоди на образование.
2. Ако след издаването на Академичната справка от нейното съдържание е видно, че сте завършила семестериално до влизането на закона в сила и за Вас е приложима разпоредбата на § 8 от ПЗР на ЗВО, то Вие можете да подадете Молба до Ректора на висшето учебно заведение с искане за ползване на права на завършили образователно-квалификационна степен „магистър” по смисъла на § 8. Към молбата се представя и дипломата за придобито висше образование.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->