КТ Подкрепа Варна 

Завършила съм семестриално ПУ,,П.Хилендарски'' през1996год. /до влизането на Закона за висше образование/. Диплома получавам през 2003г. ,,бакалавър''. Мога ли да предявя претенция за степен ''магистър'' /§8 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/?

Възможно е, от една страна, в конкретния случай да има множество специфични обстоятелства, които да обясняват издаването на диплом за тази образователно-квалификационна степен, а от друга, диплома да е издаден при неспазване на разпоредбата на посочения от Вас § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗВО. Във Вашия случай Вие разполагате с две възможности за издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства свързани с придобиване на висше образование.
1. Можете да подадете Молба до Декана на съответния факултет за издаване на Академична справка, в която се отразяват резултатите от обучението на всеки негов етап и се обслужва както академичната мобилност, така и признаването на завършени периоди на образование.
2. Ако след издаването на Академичната справка от нейното съдържание е видно, че сте завършила семестериално до влизането на закона в сила и за Вас е приложима разпоредбата на § 8 от ПЗР на ЗВО, то Вие можете да подадете Молба до Ректора на висшето учебно заведение с искане за ползване на права на завършили образователно-квалификационна степен „магистър” по смисъла на § 8. Към молбата се представя и дипломата за придобито висше образование.
Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->