КТ Подкрепа Варна 

Работя като детска учителка.Справедливо ли е да съм с ІІ ПКС,с магистърска степен по предучилищна педагогика,с 9,6г.педагогически стаж и основна заплата, равняваща се на начинаещ учител от 450 лв.и не мога да стана "старши учител"? Що за кариерно развитие е това,което не зачита квалификационните степени,а се определя само от стаж?Ще има ли мандатност за главните учители и каква и перспективата на останалите за кариерно израстване при положение,че броят на главните учители е строго фиксиран,според броя на учениците или групите в детската градина ? Благодаря ви!

Въпросите Ви са резонни и актуални. Към настоящия момент трудно може да се отговори ясно, категорично и изчерпателно предвид факта, че нормативната уредба на модул „Кариерно развитие” тепърва ще бъде допълвана. Съзнавайки тези обективни затруднение ще се опитаме да дадем разяснения по поставените въпроси:

1. Вие ще можете да кандидатствате за длъжността „старши учител”, от момента в който са налице условията за заемане на тази длъжност, а именно след като придобиете предвидения за тази цел стаж. Както е отбелязано в чл.123а от ППЗНП „кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности...”, т.е. системата за кариерно развитие не изключва, а напротив предполага бъдещото последващо заемане на по-висока длъжност. Съгласно чл.124, ал.3 от ППЗНП, работните места за учителските и възпитателските длъжности се разкриват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.
При приемането на този нормативен акт ще може да се отговори категорично относно реда и условията за последващо заемане на длъжностите.

2. Що се отнася до твърдението, че придобитите от Вас квалификации (магистърска степен, ІІ ПКС и т.н.) нямат значение за възнаграждението Ви, то следва да отбележим, че идеята на въвеждания модел на кариерно развитие предполага развитието в хоризонтален план, при което „доказването на съответни компетентности, определени от професионалния стандарт на длъжността, учителят изпълнява изискването за допускане до конкурс за преминаване в длъжност с нови аналитични и методически функции”.

3. Мандатността на „главните учители” е една от най-дискутираните теми, като при обсъждането на модела на кариерно развитие в работни групи с участието на синдикатите са направени предложения в посока фиксиране на определена мандатност. Отговор на въпроса ще може да бъде даден с издаването на Наредба от Министъра на образованието, младежта и науката.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->