Работя като детска учителка.Справедливо ли е да съм с ІІ ПКС,с магистърска степен по предучилищна педагогика,с 9,6г.педагогически стаж и основна заплата, равняваща се на начинаещ учител от 450 лв.и не мога да стана "старши учител"? Що за кариерно развитие е това,което не зачита квалификационните степени,а се определя само от стаж?Ще има ли мандатност за главните учители и каква и перспективата на останалите за кариерно израстване при положение,че броят на главните учители е строго фиксиран,според броя на учениците или групите в детската градина ? Благодаря ви!

Въпросите Ви са резонни и актуални. Към настоящия момент трудно може да се отговори ясно, категорично и изчерпателно предвид факта, че нормативната уредба на модул „Кариерно развитие” тепърва ще бъде допълвана. Съзнавайки тези обективни затруднение ще се опитаме да дадем разяснения по поставените въпроси:

1. Вие ще можете да кандидатствате за длъжността „старши учител”, от момента в който са налице условията за заемане на тази длъжност, а именно след като придобиете предвидения за тази цел стаж. Както е отбелязано в чл.123а от ППЗНП „кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности...”, т.е. системата за кариерно развитие не изключва, а напротив предполага бъдещото последващо заемане на по-висока длъжност. Съгласно чл.124, ал.3 от ППЗНП, работните места за учителските и възпитателските длъжности се разкриват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.
При приемането на този нормативен акт ще може да се отговори категорично относно реда и условията за последващо заемане на длъжностите.

2. Що се отнася до твърдението, че придобитите от Вас квалификации (магистърска степен, ІІ ПКС и т.н.) нямат значение за възнаграждението Ви, то следва да отбележим, че идеята на въвеждания модел на кариерно развитие предполага развитието в хоризонтален план, при което „доказването на съответни компетентности, определени от професионалния стандарт на длъжността, учителят изпълнява изискването за допускане до конкурс за преминаване в длъжност с нови аналитични и методически функции”.

3. Мандатността на „главните учители” е една от най-дискутираните теми, като при обсъждането на модела на кариерно развитие в работни групи с участието на синдикатите са направени предложения в посока фиксиране на определена мандатност. Отговор на въпроса ще може да бъде даден с издаването на Наредба от Министъра на образованието, младежта и науката.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org