КТ Подкрепа Варна 

здравейте, 1.Когато в едно училище няма синдикати, настоятество по време на грипната епидемия, ще имат ли право на служебен отпуск по чл.161 от КТ?А административният персонал и помощният също имат ли това право? 2.Сигурно сте запознати с кариерното развите. Допълнителните споразумения за главен и старши учител ще имат ли срок,до края на 2009г. ли ще бъдат?И за тези длъжности ще има ли нови определени кодове по НКП, нали се преназначават на друга длъжност със допълнителни задължения и изисквания?И нали тези средства са от 01.10.2009г. за тре месеца ,а работодателите сключват ДТС в този месец-11.2009г. Благодаря Ви за вниманието ! Ще очаквам отговора Ви.

Ще се опитаме последователно да отговорим на зададените въпроси:

1. След като в училището не е изградена синдикална организация, в същото не може да се водят преговори и да се сключва колективен трудов договор. Сключените на по-високо равнище (отрасъл, община) колективни трудови договори намират приложение само за работниците и служителите – членове на съответните синдикални организации – страна по договорите.
Отпускът по чл.161, ал.1 от Кодекса на труда се ползва по условия и по ред, установени в колективен трудов договор или в споразумение между страните по трудовото правоотношение.
След като предвид гореизложените факти, вие не можете да сте страна по КТД и не можете да ползвате договореното в КТД на по-високо равнище, остава теоретичната възможност за индивидуални споразумения между работодател и работници и служители, които с оглед на конкретната хипотеза (ползване на платен отпуск) едва ли ще бъдат сключени.

2. Действието на колективен трудов договор се разпростира върху всички работници и служители – членове на синдикална организация страна по договора и присъединили се към неговото действие (не се отнася за отраслови и общински). В този смисъл ако в КТД не е уговорено изрично че действа само за педагогическия персонал, то клаузите на договора ще намират приложение и към всички останали работници – членове на синдикалната организация, вкл. административен и помощен персонал.

3. Срочността на допълнителните споразумения за „главен” и „старши учител” ще зависи от развитието на нормативната уредба на модул „кариерно развитие”. Съгласно чл.124, ал.3 от ППЗНП, работните места за учителските и възпитателските длъжности се разкриват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

4. Въвеждането на новите длъжности неминуемо ще доведе до изработване на нови щатни разписания. Съгласно § 4, ал.3 от ПМС № 254 „въз основа на списъка по ал. 2 и заявленията по § 3, ал. 1 директорът на детската градина, училището или обслужващото звено изготвя промяна в длъжностното разписание на персонала и поименното разписание на длъжностите и работните заплати”.
Съгласно ал.4 на същия § 4 „лицата по § 3 се преназначават на съответната длъжност при условията и по реда на Кодекса на труда”.

5. Средства за заплащане по модул „Кариерно развитие” ще бъдат осигурени както за месеците до края на 2009 г., така и за следващата.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->