КТ Подкрепа Варна 

Д.: Здравейте! Работя на постоянен трудов договор като детска учителка, имам трудов стаж почти 5години без прекъсване. В момента съм в платен отпуск за отглеждане на дете до 2год. възраст. Може ли след изтичането на платения отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст да ползвам през учебно време палагащият ми се платен годишен отпуск.

Здравейте!
Времето на ползване на платен отпуск по реда на чл.163 ал.1 от Кодекса на труда (за бременност и раждане) и чл.164 ал.1 от Кодекса на труда (за отглеждане на дете донавършване на 2-годишната му възраст) се зачита за трудов стаж. На това основание за този период работничката/служителката има право на платен годишен отпуск.
Следователно, Вие имате право да ползвате платен годишен отпуск за предходните две години. Според чл.155 ал.5 от КТ, някои категории работници и служители имат право на удължен платен годишен отпуск в зависимост от особения характер на работата. Тези категории работници и служители се определят от Министерски съвет. В изпълнение на тази разпоредба, в Наредбата за работното време, почивките и отпуските са предвидени удължени размери на платените отпуски за някои категории работници и служители. Според чл.24 от Наредбата, учителите ползват удължен размер на платен годишен отпуск в размер на 48 работни дни. Този отпуск може да е и с по-голям размер, ако това е предвидено в Колективен трудов договор, по който страна е синдикална организация, в която Вие членувате или към действието на който Вие сте се присъединили. Размерът на този отпуск може да е по-голям и ако вие сте уговорили това с работодателя си в индивидуалния Ви трудов договор.
Редът за ползване на платен годишен отпуск е регламентиран в чл. 173, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), като правилото е, че той се ползва по искане на правоимащия работник или служител, отправено до работодателя и след неговото изрично писмено разрешение. Процедурата е формална. За ползването на платен годишен отпуск е необходимо работникът или служителят да подаде писмена молба до работодателя, в която се посочва срокът на ползване, определен с начална и крайна дата. Искането трябва да съдържа ясно изразена от лицето воля за ползване на този вид отпуск. Писменото разрешение от работодателя се дава чрез заповед, нареждане или друг писмен акт, който работникът или служителят трябва да получи.
По принцип, предвид спецификата на трудовите задължения на учителите – участие в учебния процес, те ползват годишните си отпуски през лятото по време на учебната ваканция, извън рамките на учебната година. Няма пречка, обаче, отпускът да бъде използван и в рамките на учебната година, когато това се налага и е възможно. При всички случаи, обаче, отпускът трябва да се спази нормативно регламентирания ред за ползване на отпуска, т.е. да се получи разрешение от работодателя. От 1993г. отпадна давностния за ползване на отпуск, поради което няма ограничение за колко години назад Вие можете да ползвате платения си отпуск.
Кодекса на труда предвижда хипотеза, когато отпускът може да бъде ползван и без разрешението на работодателя, като работникът или служителят сам определя времето на ползването му, за което уведомява работодателя. Тази хипотеза на чл.176 ал.3 КТ предвижда наличието на следните предпоставки:
а/ да е налице неизползван платен годишен отпуск за предходна календарна година; б/ отпускът да е отложен по правилата на чл.176 от КТ;
в/ работодателят да е отказал ползването на отпуска до изтичането на 6 месеца от края на календарната година, за която отпускът се отнася.
Тъй като Вие притежавате неизползван платен годишен отпуск за предходни години, необходимо е първо да поискате разрешение от работодателя за неговото ползване по правилата на чл.176. Едва след отказ на работодателя, можете да осъществите правото сама да определите времето на ползване съгласно чл.176 ал.3, за което е необходимо и да уведомите работодателя.
На практика в учебните заведения, предвид спецификата на тяхната бюджетна издръжка, работодателите разрешават ползване на платен годишен отпуск в работно време само по изключение. Това е обяснимо, тъй като в противен случай се налага да осъществяват изплащане на възнаграждение в двеон размер за една и съща щатна бройка (на титуляра и на заместващия). Това обикновено е невъзможно предвид заложените размери на фонд работна заплата. Следва да се отбележи, че работникът или служителят назначен за заместване на отсъстващ остава на работа до окончателното явяване на замествания, независимо от смяната на основанията за неговото отсъствие.
Разбира се, както вече бе обяснено, при наличие на разрешение от страна на работодателя, отпускът може да се ползва по всяко време, включително в рамките на учебната година.
За пълнота на отговора ще посочим, че възнаграждението, което се изплаща за времето на платен годишен отпуск се изчислява по правилата на чл.177 от КТ на база на среднодневното брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, в който работникът или служителят има отработени най-малко 10 работни дни. След измененията на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (чл.21 ал.2), „когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение».
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->