КТ Подкрепа Варна 

Интересувам се от следното: 1.На общо събрание в училището директора запознава членовете на колектива с промени във Вътрешните правила за работна заплата или е длъжен да ги подложи на гласуване?Ако на общо събрание директора е подложил на обсъждане промените,то длъжен ли е да ги подложи на гласуване?В тази посока до къде се свеждат правомощията на директора и до къде са те на членовете на общото събрание? Благодаря Ви предварително за отговора!


Вътрешните правила за организация на работната заплата (ВПОРЗ) са едностранен вътрешен акт на работодателя. В този смисъл те не подлежат на предварително одобрение от работниците и служителите. Работодателят едностранно регламентира правилата при спазване на нормативните изисквания и договореностите в колективни трудови договори. С други думи представянето на проекта на вътрешните правила пред Общото събрание на работниците и служителите е израз на добра воля на работодателя, а не негово задължение.
Работодателят, обаче, е длъжен при изготвянето на всички вътрешни актове (такива са и ВПОРЗ) да покани синдикатите за участие в подготовката им съгласно правилата на чл.37 от Кодекса на труда.

Кодексът на труда в чл.37 регламентира законово правото на синдикалните организации да участват в подготовката на проекти за вътрешни актове на предприятието (фирмата, организацията). Допълнителна организационно-техническа регламентация на процедурата може да бъде предвидена в колективния трудов договор.
Обичайно се развива в следния порядък:
А) Работодателят отправя покана до органите на синдикалната организация да участват в подготовката на съответния вътрешен акт. В поканата той посочва какъв е акта, който ще се подготвя, кога и как ще се реализира съвместната работа със синдикалните организации – напр. заседания, работни срещи) и кой ще участва в подготовката на акта от страна на работодателя. Няма пречка работодателят да възложи изпълнението на процедурата на служители от съответните звена на предприятието (напр. Счетоводство, ЧР, Личен състав, ТРЗ и т.н.).
Б) Синдикалната/ите организация/и изпращат отговор до работодателя. В него те посочват лицата, които ще участват в подготовката на акта. Обикновено това са Председателят и секретарят на синдикалната организация или членове на Синдикален съвет, но тези права могат да бъдат делегирани и на други представители на синдиката (напр. експерти, консултанти и т.н.). Няма пречка органите на синдикалната/ите организация/и от своя страна да предложат ред за осъществяване на процедурата, различаващ се от предложения от работодателя.

Законът не предвижда конкретна форма за провеждане на процедурата, но препоръчваме подготовката, организацията и провеждането на тази процедура да се отразява в писмени актове. Поканата и отговорът са актове по подготовката и организацията на процедурата. Добре е страните по процедурата да утвърдят ред за осъществяването й и отразяване в съответните актове, напр. оформяне на протоколи, които да отразяват имената на участниците в процедурата, разискванията, предложенията и становищата им по подготвяния акт. Могат да се водят отделни протоколи за всяко заседание (работна среща) и финален протокол, който отразява окончателното становище на страните.

Няма предвидени в закона срокове за започване и приключване на процедурата, но няма пречка такива да бъдат договорени между страните при нейната подготовка, включително чрез сключване на предварително Споразумение регламентиращо реда за реализация на процедурата. Същинското разработване на проекта на вътрешния акт на предприятието става в рамките на провеждането на срещи и заседания на упълномощените за това лица и протича, като обмен на мнения, въпроси и отговори до достигане на окончателния му вариант на подготвяния акт. Предполага се, че работодателят е изготвил и предварително предоставил проект на акта, който да бъде подложен на обсъждане. Законът предвижда само задължение на работодателя да покани синдикатите да вземат участие в подготовката на актовете, но не задължава работодателя да се съобрази с техните мнения, становища и предложения във връзка с тяхното участие. Окончателното приемане на съответния акт е едностранно волеизявление на работодателя. Неспазването, обаче, на разпоредбата на чл.37 от Кодекса на труда от страна на работодателят води до търсене на административно-наказателна отговорност по чл.414 от Кодекса на труда.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->