КТ Подкрепа Варна 

Здравейте!Председател съм на ......... Във връзка със запитвания на членове на ......... моля за информация, която не намирам по следните казуси: 1.Във връзка с &5 от КСО - има ли право на пенсиониране до 3 години преди навършване на възрастта учител,който е навършил посочения в този параграф учителски стаж, но към момента,в който иска да се пенсионира, не работи като учител. 2. Имат ли правото на по-ранно пенсиониране по този параграф педагогически съветници, психолози,ръководители на компютърни кабинети в училищата? 3.В кой нормативен документ може да се намери по-конкретна информация за учителския пенсионен фонд, за средствата и реда, по който се изплащат,както и за възможността да се проверят привеждани средства? Благодаря!

1. След промените в Кодекса за социално осигуряване, „до 31 декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст при учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2”.
В чл. 19, ал. 4 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж е регламентирано, че право на пенсия по условията на § 5, ал. 1 и 4 от ПЗР на КСО имат лицата, които към датата на освобождаване от учителска длъжност или от длъжност по ал. 2 са изпълнили условията за пенсиониране по тези разпоредби. Следователно право на пенсия по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО придобиват лицата, които към датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсията заемат или са освободени от учителска длъжност или от приравнена такава.
Следователно във връзка с конкретно зададения въпрос, тъй като към момента, в който желае да се пенсионира, лицето не заема учителска длъжност и не е освободено от такава, то няма да може да се ползва от възможността за „ранно пенсиониране” на учители.
На лицата по ал. 1 се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален с 0,2 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 и 2.
Право на пенсия по условията на § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО придобиват лицата, които към датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсията са освободени от учителска длъжност.


2. Правото на ранно пенсиониране се ползва при наличието на две основни предпоставки - навършена възраст (3 години по-малко от визираните в чл.68 от КСО) и наличен учителски стаж в размери съответно 30 години за мъжете и 25 години за жените.
Регламентацията на учителския стаж се съдържа в чл.19 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж. Според чл.19, ал. 2 „учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа”.
Списъкът, одобрен във връзка с приложението на чл.19, ал.2 от НПОС съдържа следните длъжности:
1. Помощник-директор с преподавателска заетост;
2. Ръководител на филиал в МУЦТПО;
3. Ръководител на учебно-изчислителен кабинет;
4. Педагогически съветник;
5. Хореограф;
6. Корепетитор;
7. Логопед;
8. Педагог;
9. Психолог;
10. Инструктор по трудово обучение;
11. Дружинен ръководител;
12. Преподавател;
13. Рехабилитатор;
14. Инструктор по кормилни упражнения.
За установяване на обстоятелството, че лицата са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа, се представят удостоверения от съответното учебно или учебно-възпитателно заведение. Удостоверенията се издават въз основа на утвърдените в началото на всяка учебна година списъци, материалните книги или изплащателните ведомости. В удостоверенията се посочва периодът, през който лицето е изпълнило пълната норма задължителна преподавателска работа.


3. Учителският пенсионен фонд е създаден с глава шеста (нова - ДВ, бр. 55 от 1997 г., в сила от 1.01.1997 г. до 31.12.1999 г.) на отменения Закон за фонд "Обществено осигуряване". На основание чл. 34, т. 1 ЗФОО (отм.) средствата в Учителския пенсионен фонд са се набирали от разликата между осигурителната вноска за учителите и осигурителната вноска за трета категория труд. С § 22 от ПЗР на КСО съществуването на фонда е продължено до трансформирането му в универсален пенсионен.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->