КТ Подкрепа Варна 

Пиша Ви във връзка с въпрос, свързан с кариерното развитие на учителите: Във фиша ми за работна заплата, трудовият ми стаж е изписан 10г. 02м. 04д., професионалният ми стаж също е изписан 10г. 02м...,т.е са еднакви, но в тях влиза и 9м. казарма. Посоченият професионален стаж и чл.25 от КТД ме карат да смятам, че имам основание и право да кандидатствам за длъжността "старши учител". Същият въпрос по е-мейл изпратих и до Дирекция "Квалификация, кариерно развитие и диференцирано заплащане" в МОМН на 05.11.2009г., но отговор не получих, а всеки момент, процедурата ще стартира и в нашето училище, а казусът едва ли ще намери отговор там. Ще съм Ви благодарен, ако ми изложите становище във връзка с представения казус.

Фишът за изплащане на трудовото Ви възнаграждение не е документ, от който може да се направи извод за размера на учителския Ви стаж. Вероятно този запис в него е направен именно заради цитираната от Вас разпоредба на чл.25 от Отрасловия колективен трудов договор. Пояснявам защо:
Съгласно чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата „за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор”. По-нататък, в ал.5 на същия чл.12 се посочва, че „условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието”. Във връзка с последно цитираната разпоредба, чл.25 от Отрасловия колективен трудов договор регламентира, че „министерството и работодателите при определяне на продължителността на трудовия стаж и на професионалния опит, за които се заплаща допълнително трудово възнаграждение, да зачитат изцяло за придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на НСОРЗ придобития трудов стаж до 01.07.2007 г. по трудово правоотношение или държавна служба”. В този смисъл, при изчисляването на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в учебните заведения общия трудов стаж придобит до 01.07.2007 г. се зачита за професионален опит и служи за база при определяне на допълнителното възнаграждение. Поради тази причина във Вашия фиш общия Ви трудов стаж е приравнен на професионалния такъв.
Горепосоченото няма връзка с начина на определяне на учителския стаж за нуждите на кариерното развитие, поради което придобитият трудов стаж ще се счита за учителски само ако отговаря на условията на чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Времето през което не сте работили по трудово правоотношение като учител, а сте отбивали редовна наборна военна служба не следва да се зачита за учителски стаж, тъй като не попада в хипотезата на посочената разпоредба от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->