КТ Подкрепа Варна 

В нашето училище, съкратен колега по физика спечели съдебното дело и трябва да бъде върнат на работа. Щата обаче на учител по физика е унищожен, а часовете са разхвърляни между двамата математици. Как трябва да процедира Директорът в този случай? Длъжен ли е да направи ново щатно разписание за да изпълни решението на съда и да съкрати един от математиците или има друг начин да се реши казуса?

Съгласно чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда, при възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини.
С влизане в сила на съдебното решение, с което уволнението на работника или служителя е признато за незаконосъобразно и е възстановен на работа, се заличават правните последици на уволнението и се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано. Това означава, че работникът или служителят може и следва да заеме работата, на която е възстановен, ако спази срока по чл. 345, ал. 1 КТ. Предвид цитираната разпоредба работодателят е длъжен да изпълни съдебното решение, защото ако не възстанови на работа работника или служителя в законовия срок, работодателят и виновните длъжностни лица ще понесат законови санкции, а недопуснатият до работа ще има право на обезщетение по чл. 225, ал. З КТ.
Работодателят не може да откаже да изпълни влязлото в сила съдебно решение с аргумента, че такъв щат не съществува. Съгласно Писмо на МТСП № 94-НН-121 от 15.04.2002 г. „при направена промяна в щатното разписание след уволнението на работника или служителя, работодателят е длъжен да възстанови предишната длъжност с оглед изпълнението на съдебния акт”. Следва да се обърне внимание на факта, че работодателят не е лишен от възможността, след като възстанови със съответните актове работника или служителя, отново да направи преценка на основанията за прекратяване на трудовото правоотношение и да реализира такова при наличието на законово основание и при спазване на съответните процедури.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->