КТ Подкрепа Варна 

Здравейте! На 05 09 1994г съм назначена на работа.На 31.07.1995г. раждам дете.На 01.09.1995г.трудовият ми договор изтича и не ми се подновява.Полагаемото ми се майчинство получавам от Социално подпомагане.Въпросът ми е този пeриод счита ли ми се за трудов стаж.Не е вписан в трудовата ми книжка. Ако е трудов стаж как трябва да постъпя за да се увеличи % ми за прослужено време? Предварително благодаря.

Съгласно текста на чл.354, ал.1, т.6 от Кодекса на труда за трудов стаж без да е съществувало трудово правоотношения се зачита и времето, през което „майката, бащата, осиновителката или осиновителят се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст”. Тази разпоредба е в сила и в периода, който описвате като фактическа обстановка във Вашия въпрос. Следователно, към 01.09.1995 г., когато е прекратен трудовия Ви договор, Вие сте ползвали отпуск по реда на чл.163 от кодекса на труда. Към датата на Вашето раждане (31.07.1995 г.) в сила е редакцията на чл.163 от 1986 г. Според тогавашната регламентация, размерът на отпуска за бременност и раждане зависи от поредността на детето и варира от 120 до 180 календарни дни, от които 45 преди раждането. Тъй като договорът Ви е прекратен един месец след раждането, то през този един месец Вие следва да сте била в отпуск за бременност и раждане, какъвто е извода от посоченото по-горе.
Периодът на ползване на законоустановен отпуск се зачита за трудов стаж, включително отпуска по чл.163 се зачита за трудов стаж. Вашият тогавашен работодател е бил длъжен да впише в трудовата Ви книжка само стажа по трудовото ви правоотношение, т.е. към 01.09.1995 г., когато е прекратен трудовия договор, като така вписания трудов стаж следва да включва е времето ползвано в отпуск по чл.163 от КТ.
Периодът от 01.09.1995 г. до навършване на 3-годишна възраст на детето следва да Ви бъде зачетен за трудов стаж съгласно цитирания по-горе текст на чл.354, ал.1, т.6 от Кодекса на труда. Признатият по този ред трудов стаж не подлежи на вписване в трудовата Ви книжка, а се зачита за такъв въз основа на представен от Вас акт за раждане на детето.
Поставеният въпрос относно зачитането на така признатия трудов стаж във връзка с изчисляването на размера на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит не може да получи еднозначен отговор без да се изяснят конкретни факти и тяхното съотнасяне към конкретна законова регламентация за определен период от време.
През описания от Вас период в сила бе Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения. Съгласно този нормативен акт, на работниците и служителите се изплащаше допълнително възнаграждение за продължителна работа. При изчисляването на това възнаграждение, за продължителна работа се зачиташе времето, което е признато за трудов стаж по Кодекса на труда. В този смисъл, при изчисляване на възнаграждението се зачиташе и времето, през което майката отглежда дете до 3-годишна възраст без да е налице трудово правоотношение. Следователно, при действието на тази Наредба, при изчисляването на възнаграждението Ви за продължителна работа следва да се вземе предвид и времето, през което не сте работила до навършване на 3-годишна възраст на Вашето дете.
На 1 юли 2007 г. влезе в сила Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), с която посочената Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения бе отменена.
По смисъла на чл.12 от НСОРЗ, на работниците и служителите се изплаща допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.
При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и:
1. трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия;
2. времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство;
3. трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави;
4. времето, през което без трудово правоотношение българските граждани или гражданите на държава членка, както и членовете на техните семейства са упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в Република България, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство, съгласно законодателството на съответните държави.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->