КТ Подкрепа Варна 

Здравейте! На 05 09 1994г съм назначена на работа.На 31.07.1995г. раждам дете.На 01.09.1995г.трудовият ми договор изтича и не ми се подновява.Полагаемото ми се майчинство получавам от Социално подпомагане.Въпросът ми е този пeриод счита ли ми се за трудов стаж.Не е вписан в трудовата ми книжка. Ако е трудов стаж как трябва да постъпя за да се увеличи % ми за прослужено време? Предварително благодаря.

Съгласно текста на чл.354, ал.1, т.6 от Кодекса на труда за трудов стаж без да е съществувало трудово правоотношения се зачита и времето, през което „майката, бащата, осиновителката или осиновителят се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст”. Тази разпоредба е в сила и в периода, който описвате като фактическа обстановка във Вашия въпрос. Следователно, към 01.09.1995 г., когато е прекратен трудовия Ви договор, Вие сте ползвали отпуск по реда на чл.163 от кодекса на труда. Към датата на Вашето раждане (31.07.1995 г.) в сила е редакцията на чл.163 от 1986 г. Според тогавашната регламентация, размерът на отпуска за бременност и раждане зависи от поредността на детето и варира от 120 до 180 календарни дни, от които 45 преди раждането. Тъй като договорът Ви е прекратен един месец след раждането, то през този един месец Вие следва да сте била в отпуск за бременност и раждане, какъвто е извода от посоченото по-горе.
Периодът на ползване на законоустановен отпуск се зачита за трудов стаж, включително отпуска по чл.163 се зачита за трудов стаж. Вашият тогавашен работодател е бил длъжен да впише в трудовата Ви книжка само стажа по трудовото ви правоотношение, т.е. към 01.09.1995 г., когато е прекратен трудовия договор, като така вписания трудов стаж следва да включва е времето ползвано в отпуск по чл.163 от КТ.
Периодът от 01.09.1995 г. до навършване на 3-годишна възраст на детето следва да Ви бъде зачетен за трудов стаж съгласно цитирания по-горе текст на чл.354, ал.1, т.6 от Кодекса на труда. Признатият по този ред трудов стаж не подлежи на вписване в трудовата Ви книжка, а се зачита за такъв въз основа на представен от Вас акт за раждане на детето.
Поставеният въпрос относно зачитането на така признатия трудов стаж във връзка с изчисляването на размера на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит не може да получи еднозначен отговор без да се изяснят конкретни факти и тяхното съотнасяне към конкретна законова регламентация за определен период от време.
През описания от Вас период в сила бе Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения. Съгласно този нормативен акт, на работниците и служителите се изплащаше допълнително възнаграждение за продължителна работа. При изчисляването на това възнаграждение, за продължителна работа се зачиташе времето, което е признато за трудов стаж по Кодекса на труда. В този смисъл, при изчисляване на възнаграждението се зачиташе и времето, през което майката отглежда дете до 3-годишна възраст без да е налице трудово правоотношение. Следователно, при действието на тази Наредба, при изчисляването на възнаграждението Ви за продължителна работа следва да се вземе предвид и времето, през което не сте работила до навършване на 3-годишна възраст на Вашето дете.
На 1 юли 2007 г. влезе в сила Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), с която посочената Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения бе отменена.
По смисъла на чл.12 от НСОРЗ, на работниците и служителите се изплаща допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.
При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и:
1. трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия;
2. времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство;
3. трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави;
4. времето, през което без трудово правоотношение българските граждани или гражданите на държава членка, както и членовете на техните семейства са упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в Република България, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство, съгласно законодателството на съответните държави.
Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->