КТ Подкрепа Варна 

Здравейте казвам се Боряна на 55г какви документи са необходими да занеса пред НОЙ за обезщетение заповед за прекратяване на трудовия договор по член 325 т.4 от КТ Справка декларация за доходи? УП 2 УП 3 трябва ли?

Здравейте, Боряна! Въпреки, че не уточнявате какво по вид обезщетение касае Вашия въпрос, налага се извода, че се интересувате от обезщетение за безработица. За да се получава обезщетение за безработица, лицето, имащо право на такова, подава заявление по образец съгласно Приложение № 1 към Наредба за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица. В същата тази Наредба са посочени изчерпателно и документите, които лицето следва да представи и приложи заедно със Заявлението. Това по принцип са: документ за регистрация като безработен от Агенцията по заетостта; копие на акт прекратяване на правоотношението; документи, удостоверяващи общ и/или служебен трудов стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна. Като документи удостоверяващи придобития трудов стаж могат да бъдат представяни както трудова книжка, така и УП-2, респ. УП-3. Заявлението заедно с посочените документи се подава в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) лично от лицата по постоянен или настоящ адрес. Към заявленията се прилага и декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна безработица по образец съгласно приложение № 4, както и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка.

Желая да Ви обърна внимание, че преди подаването на Заявление в НОИ, следва да се регистрирате като безработно лице в съответната Дирекция „Бюро по труда”. Документът от тази регистрация, както стана ясно, е част от приложенията към Заявлението за изплащане на обезщетение.

Срокът за регистрация в Дирекция „Бюро по труда” е тримесечен, считано от датата на прекратяване на трудовото правоотношение.
Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->