КТ Подкрепа Варна 

Членове на нашия синдикат задават следните въпроси:
1.При назначаване на нов колега длъжен ли е Директорът да запази му заплатата, която той е получавал на старата си месторабота?
2.Има ли право учител, който е работил, напр. 4 години като учител и 6 години като педагогически съветник, да какдидатства за званието "старши учител"?

При възникване на ново трудово правоотношение, един от задължителните елементи, които следва да се договорят е размера на трудовото възнаграждение, което работодателят дължи на работника/служителя срещу положения от него труд. Договарянето на възнаграждението се извършва по свободната воля на страните, но съобразно действащите нормативни разпоредби и клаузите на сключените колективни трудови договори, когато последните са приложими. Няма, обаче и не може да има връзка и зависимост между получаваното по предходно правоотношение възнаграждение и договаряното плащане по новия трудов договор.

Съгласно чл.124а, ал.7 от ППЗНП, „минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжностите "старши учител", "главен учител" и "учител-методик", съответно "старши възпитател", "главен възпитател" и "възпитател-методик", е 10 години учителски стаж”. В чл.19, ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е посочено, че „учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа”.
Списъкът, одобрен във връзка с приложението на чл.19, ал.2 от НПОС съдържа следните длъжности:
1. Помощник-директор с преподавателска заетост;
2. Ръководител на филиал в МУЦТПО;
3. Ръководител на учебно-изчислителен кабинет;
4. Педагогически съветник;
5. Хореограф;
6. Корепетитор;
7. Логопед;
8. Педагог;
9. Психолог;
10. Инструктор по трудово обучение;
11. Дружинен ръководител;
12. Преподавател;
13. Рехабилитатор;
14. Инструктор по кормилни упражнения.
Видно от горепосоченото, осигурителният стаж придобит на длъжността „педагогически съветник” се зачита за учителски стаж. Необходимо е кумулативно да са налице и останалите критерии, посочени в цитираната разпоредба на чл.19, ал.2 НПОС, а именно – лицето да отговаря на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, както и да е изпълнило пълната норма за задължителна преподавателска работа.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->