КТ Подкрепа Варна 

Членове на нашия синдикат задават следните въпроси:
1.При назначаване на нов колега длъжен ли е Директорът да запази му заплатата, която той е получавал на старата си месторабота?
2.Има ли право учител, който е работил, напр. 4 години като учител и 6 години като педагогически съветник, да какдидатства за званието "старши учител"?

При възникване на ново трудово правоотношение, един от задължителните елементи, които следва да се договорят е размера на трудовото възнаграждение, което работодателят дължи на работника/служителя срещу положения от него труд. Договарянето на възнаграждението се извършва по свободната воля на страните, но съобразно действащите нормативни разпоредби и клаузите на сключените колективни трудови договори, когато последните са приложими. Няма, обаче и не може да има връзка и зависимост между получаваното по предходно правоотношение възнаграждение и договаряното плащане по новия трудов договор.

Съгласно чл.124а, ал.7 от ППЗНП, „минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжностите "старши учител", "главен учител" и "учител-методик", съответно "старши възпитател", "главен възпитател" и "възпитател-методик", е 10 години учителски стаж”. В чл.19, ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е посочено, че „учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа”.
Списъкът, одобрен във връзка с приложението на чл.19, ал.2 от НПОС съдържа следните длъжности:
1. Помощник-директор с преподавателска заетост;
2. Ръководител на филиал в МУЦТПО;
3. Ръководител на учебно-изчислителен кабинет;
4. Педагогически съветник;
5. Хореограф;
6. Корепетитор;
7. Логопед;
8. Педагог;
9. Психолог;
10. Инструктор по трудово обучение;
11. Дружинен ръководител;
12. Преподавател;
13. Рехабилитатор;
14. Инструктор по кормилни упражнения.
Видно от горепосоченото, осигурителният стаж придобит на длъжността „педагогически съветник” се зачита за учителски стаж. Необходимо е кумулативно да са налице и останалите критерии, посочени в цитираната разпоредба на чл.19, ал.2 НПОС, а именно – лицето да отговаря на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, както и да е изпълнило пълната норма за задължителна преподавателска работа.
Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->