КТ Подкрепа Варна 

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12 от НСОРЗ. От 19.09. т.г. ме назначиха в същата гимназия по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 без допълнително възнаграждение по чл.12 от НСОРЗ. Имам 31г. стаж към момента, преминали в завод като инженер, няколко години на организационна работа в Комсомола, в сруктури на БСП, в частен бизнес, преди назначаването ми в училище. Въпросът ми е редно ли е да не ми начисляват възнаграждение по чл.12от НСОРЗ ? Допускам да не участва целият ми стаж при определянето. Считат ли се за педагогически стаж годините на работа в Комсомола? Пропуснах да отбележа, че в професиналната гимназия съм учител по специалните предмети, категория персонал-педагогически специалисти. Предварително благодаря за отговора !

Във Вашето питане всъщност задавате няколко въпроса.
С влизането в сила на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата през 2007 г. бе отменена Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, по силата на която се изплащаше допълнително възнаграждение за допълнителна работа известно като „клас прослужено време”. С новата правна уредба се въведе задължително начисляване и изплащане на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Тук не бих дискутирал причините довели до изменението на нормативната уредба и последиците от това, а ще се огранича само в коментар на правния режим, доколкото той касае поставения въпрос.
Брутното трудово възнаграждение на работниците и служителите се образува от основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер. Именно такова задължително допълнително трудово възнаграждение с постоянен характер е и допълнителното възнаграждение, обект на Вашето питане – регламентираното в чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Това възнаграждение задължително се уговаря в трудовия договор, но липсата на конкретен текст не следва да се приема за лишаване от правото на допълнително възнаграждение по чл.12 от НСОРЗ. Това означава, че независимо дали такова възнаграждение фигурира във Вашия втори трудов договор или е пропуснато да бъде упоменато, същото следва да Ви бъде начислявано и изплащано. Веднага, обаче, трябва да се посочи, че допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се дължи САМО ако са налице прдвидените за това ИЗИСКВАНИЯ (условия за получаване). Онова, което е съществено във Вашия случай е изискването на закона, според което работодателят, при определяне на размера на допълнителното възнаграждение отчита времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности, както и трудовият стаж придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.
В конкретния случай от предоставените факти възникват 2 въпроса: 1. не е ясно на какво основание сте договорили изплащане на ДТВ по чл.12 от НСОРЗ в размер на 2% при първия сключен от Вас и работодателя договор? Тъй като можем да приемем, че по-благоприятни за работника или служителя условия са допустими, а и желани при индивидуалното договаряне, то по-голямо значение има изясняването на втория въпрос, а именно: 2. Дължи ли работодателят Ви ДТВ по чл.12 от НСОРЗ при изпълнение на втория сключен договор и в какъв размер?
Както вече бе споменато по-горе, ако са налице условията за получаване на това допълнително възнаграждение, същото се дължи независимо от факта, че не е изрично посочено в текста на договора. За да бъде начислявано, както и във връзка с правилното определяне на размера на възнаграждението следва да се изясни дали сте работили на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Ако си послужим с дефинициите съществуващи в Националната класификация на професиите и длъжностите, професия е съвкупността от сходни знания и умения, длъжността е съвкупността от функции, задачи и други изисквания към лицето, като знания и умения за конкретен вид трудова дейност, а относно понятието „работа” липсва легална дефиниция. От изложеното във Вашето питане може да се направи извода, че освен по време на първия си договор с професионалната гимназия Вие не сте работили на същата или сходна професия или длъжност. Сходният характер на работа би могъл да се окаже дискусионен предвид положения от Вас труд като инженер и съответствието на труда Ви през този период с труда полаган като учител по специални предмети, доколкото тези специални предмети са сходни с инженерната Ви специалност и полганият труд. На практика не съществува конкретен текст, който едназначно да определи дали в посочения случай е налице изискването за сходност. Съгласно чл.12, ал.5 от НСОРЗ, условията, при които се зачита сходството на професията съобразно характера на работата спрямо определена длъжност, се определят с колективен трудов договор или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Ако във Вътрешните правила за организация на работната заплата във въпросната професионална гимназия или в сключен на това ниво (конкретната гимназия) КТД няма конкретни правила, на които можете да се позовете, компетентен да отчете и съответно да определи размера на ДТВ по чл.12 от НСОРЗ ще бъде работодателя въз основа на представените от Вас документи.
В отрасловия КТД за системата на народната просвета, сключен на 29.06.2010 г. фигурира чл.25, който има отношение към допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит:
„чл.25 /1/ Министерството и работодателите при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се заплаща допълнително трудово възнаграждение зачитат изцяло за придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата придобития трудов стаж до 01 юли 2007 година по трудово или служебно правоотношение.
/2/ Министерството и работодателите зачитат трудовия стаж, придобит след 1 юли 2007 година в друго предприятие на сходна или със същия характер работа или професия съгласно чл.12, ал.4 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата, както следва:
- За педагогическия персонал – в съответствие с чл.19, ал.1-4 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, както и в други отрасли и дейности по специалността от висшето образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” и „професионален бакалавър по...”, която ползва като учител;
- За непедагогическия персонал – съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България”.
Видно от тескта на чл.25, ал.2 от ОКТД, за да е налице сходна професия длъжност или работа във Вашия случай трябва да изследваме две хипотези:
1. Дали са налице изискванията на чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, т.е. дали е налице педагогически стаж?
2. Дали се касае за работа в други отрасли и дейности по специалността от висшето образование с придобита образователно – квалификационна степен „магистър”, „бакалавър” и „професионален бакалавър по...”, която ползвате като учител
Тук е мястото да отговоря на друг от поставените от Вас въпроси. Стажът Ви на различни длъжности и в различни сфери на дейност (инженер, лице упражняващо частен бизнес, организационна работа в Комсомол и структури на БСП) не може да бъде зачетен за педагогически по смисъла на чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, защото съгласно тази разпоредба, за учителски трудов стаж се счита:
- осигурителният стаж, положен на длъжността учител или възпитател в учебни и възпитателни заведения, които са създадени по реда на Закона за народната просвета, както и социалните учебно- професионални заведения за квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност съгласно Постановление № 63 на Министерския съвет от 1991 г.
- осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.
- осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на Националния осигурителен институт, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател, съобразно с придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа.
Длъжностите, които са включени в този списък, са следните:
- помощник-директор с преподавателска заетост;
- ръководител на филиал в МУЦТПО;
- ръководител на учебно-изчислителен кабинет;
- педагогически съветник;
- хореограф;
- корепетитор;
- логопед;
- педагог;
- психолог;
- инструктор по трудово обучение;
- дружинен ръководител;
- преподавател;
- рехабилитатор;
- инструктор по кормилни упражнения.

Остава отворен въпроса дали е налице работа в други отрасли и дейности по специалността от висшето образование с придобита образователно – квалификационна степен „магистър”, „бакалавър” и „професионален бакалавър по...”, която ползвате като учител. Таази преценка следва да се направи въз основа на придобитото от Вас образование, положеният труд по специалността и съответствието им със специалността и образованието, които ползвате като учител по настоящия си договор.

Мирослав Димитров - СРС КТ "Подкрепа" - Варна
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->